Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

Ann Camilla Schulze-Krogh disputerer 5. september 2018 med avhandlingen «Regional industrial development: The role of firms and regional policy learning”. (Foto: Privat)

Målet har vært at kunnskap og funn fra forskningen bidrar til en dypere forståelse av hva som er viktig å vurdere i utforming av ny næringsutviklingspolitikk.

Ann Camilla Schulze-Krogh

Ph.d.-kandidat / rådgiver

Ann Camilla Schulze-Krogh  disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Regional industrial development: The role of firms and regional policy learning” onsdag 5. september 2018. Hun er den første Offentlig sektor-ph.d.- som disputerer ved UiA.

Schulze-Krogh var leder for VRI-Agder da doktorgradsprosjektet ble utformet. VRI - virkemidler for regional forskning og innovasjon – var Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling, og skulle «utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.» VRI ble avviklet i 2017, og erstattet av Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING), senere endret til FORREGION.

I juni i år ble forsknings- og høyere undervisningsminister Iselin Nybø orientert om Offentlig ph.d.-ordningen, og de første avhandlingene ble presentert.

«– Selskaper med egen forskningskompetanse og -forståelse har størst nytte av slike programmer. De som mangler kompetansen, trenger mer tid og ressurser for å oppnå samme effekt, forklarte Schulze-Krog.

Hun hadde blant sett på leverandørindustrien i Agder, Rogaland og Hordaland.

– Jo bredere bedriftene har rigget seg faglig, desto bedre klarer de seg i nedgangstider. Bedrifter som har rekruttert tverrfaglig, kan lettere bevege seg over til andre områder enn olje. Vi kaller det «tverrfaglig innovasjonsevne», fortalte hun.»

Ann Camilla Schulze-Krogh har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA, og er den første ved UiA – og den tredje på landsbasis - som disputerer på ordningen «Offentlig sektor ph.d.».

Ordningen innebærer at arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og offentlig arbeidsgiver – for Schulze-Kroghs del er det Aust-Agder fylkeskommune. Hun har vært ansatt i Aust-Agder fylkeskommunen i prosjektperioden.

Ett av målene med doktorgradsarbeidet var å sikre at fylkeskommunen beholder den strategiske kompetansen og erfaringene som VRI-Agder har gitt.

Se presentasjon av den nye Offentlig sektor-ph.d. i Forskerforum i 2015, da prosjektet var i startfasen: «En helst spesiell doktorgrad» - og de første kandidatene i ordningen som fullfører.

Les også: "Først med doktorgrad i offentlig sektor" – Agderposten 30. juni 2018.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Nærings- og kompetanseutvikling under endrede rammevilkår

Målsettingen i prosjektet har vært tredelt.

  • For det første har Schulze-Krogh undersøkt og forsket på hvilke regionale trekk som har betydning for næringsutvikling og vekst i ulike regioner.
  • For det andre var målet å finne ut av hva som kjennetegner ulike selskapers innovasjonsmåter og læringsprosesser. Herunder også hvordan ulike selskaper utnytter og bruker regionalpolitiske virkemidler som for eksempel VRI.
  • Til slutt var det et mål å trekke konklusjoner og diskutere betydningen av disse regionale variasjonene for utvikling og utforming av nye regionalpolitiske virkemidler.

Kunnskapsoppbygging

Ph.d.-prosjektet er en artikkelbasert avhandling med til sammen fem artikler.

Samlet sett er artiklene viet til å forklare og bidra med kunnskap om ulike interessenter (bedrifter, kunnskapsorganisasjoner og politiske organisasjoner) i regionale innovasjonssystemer (RIS), og deres evne til å utnytte ny kunnskap og dermed øke sin innovasjonskapasitet.

Artiklene gir også kunnskap om hvordan sosio-kulturelle og firmaspesifikke forutsetninger påvirker effekten av ulike regionalpolitiske virkemidler, og smart spesialiseringsprosesser igangsatt i enkelte norske fylkeskommuner.

Videre bidrar forskningen med innsikt i hvem som er sentrale aktører i entreprenørielle oppdagelsesprosesser i ulike regioner.

Funn gjennom forskningen

Ett resultat er at langsiktige innovasjonsaktiviteter i bedrifter påvirkes av deres evne til å absorbere og utnytte ekstern kunnskap, og særlig virkemiddelstøttet forskningsbasert kunnskap.

Andre funn tyder på at forholdene for kunnskapsdeling og læring i regioner påvirker bedriftens interne kapasitet for tverr-sektorielle samarbeid og innovasjonsprosesser.

Videre antyder funnene i avhandlingen at disse regionale og firmaspesifikke forholdene påvirker kvaliteten på samarbeidet mellom firma og FoU miljø.

Målet har vært at kunnskap og funn fra forskningen bidrar til en dypere forståelse av hva som er viktig å vurdere i utforming av ny næringsutviklingspolitikk.

Disputasfakta:

Kandidaten: Ann Camilla Schulze-Krogh (1974 i Oslo), bor i Arendal. BA og MA fra Universitetet i Bergen/London School of Economics and Political Science. Jobbet med regionalutvikling og næringsutvikling i 15 år, tidligere arbeidsplasser Oslo Business Region, Innovasjon Norge Agder, Agderforskning og Aust-Agder fylkeskommune. Nåværende stilling: Rådgiver i Aust-Agder fylkeskommune.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2040, Campus Grimstad onsdag 5. september 2018

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Wallevik.

Prøveforelesning kl 11:15

Disputas kl 13:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Regional development policy in a time of systemic change: what is the role of regional innovation policy?"

Tittel på avhandling: «Regional industrial development: The role of firms and regional policy learning

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Markku Sotarauta, University of Tampere, Finland

Annenopponent: Seniorforsker Miren Larrea  ved Orkestra – Basque Institute of Competitiveness, Deusto Universitet, Spania

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Stina Torjesen, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Arne Isaksen ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon (hovedveileder) og førsteamanuensis Tor Helge Aas ved Institutt for Strategi og ledelse (bi-veileder). Mentor i Aust-Agder fylkeskommune var regionalsjef Kirsten Borge.