Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fylkeskommunen i et flernivåsystem. Effekter av europeisk integrasjon på sub-nasjonal beslutningsadferd i et tett integrert ikke-medlemsland

Ved å ta utgangspunkt i et sub-nasjonalt styringsnivå i en mindre enhetsstat og et tett integrert ikke-medlemsland, kan avhandlingen fungere som en kritisk test av administrativ integrasjon som følge av EU/EØS.

Dag Ole Teigen

Ph.d.-kandidat

Dag Ole Teigen disputerer med ph.d.-avhandlingen Fylkeskommunen i et flernivåsystem. Effekter av eurpeisk integrasjon på sub-nasjonal beslutningsadferd i et tett integrert ikke-medlemsland 8. desember 2023.

Kandidatens sammendrag av avhandlingen:

Offentlige administrasjoner er betydningsfulle både med hensyn til å formulere, initiere, iverksette og videreutvikle offentlig politikk. For å forstå hvordan offentlig politikk utvikles og praktiseres, er det viktig å analysere hvordan beslutningsadferd påvirkes både av intern organisering og av administrative relasjoner mellom ulike institusjoner.

Denne avhandlingen undersøker hvordan europeisk integrasjon påvirker sub-nasjonal beslutningsadferd i et tett integrert ikke-medlemsland. Flernivåadministrative prosesser (MLA) innebærer at administrative enheter på ulike styringsnivåer kobles med hverandre gjennom delt ansvar for utførelsen av bestemte oppgaver. Hovedambisjonen i avhandlingen er å analysere hvordan, i hvilken grad og under hvilke betingelser (deler av) sub-nasjonale styringsnivåer kan inngå i flernivåadministrative systemer, med implikasjoner for utøvelsen av sub-nasjonal offentlig politikk. 

Disse spørsmålene analyseres med empirisk utgangspunkt i norske fylkesadministrasjoner. Ved å ta utgangspunkt i et sub-nasjonalt styringsnivå i en mindre enhetsstat og et tett integrert ikke-medlemsland, kan avhandlingen fungere som en kritisk test av administrativ integrasjon som følge av EU/EØS. 

Avhandlingen inneholder tre artikler som undersøker henholdsvis:  

(i) fylkesadministrasjonenes EU/EØS-berøring og praktisering av EU/EØS-regelverk 

(ii) hvordan organisasjonsteoretiske faktorer kan bidra til å forklare variasjon i ekstern innflytelse på sentrale beslutninger 

(iii) europeisering av sluttfasen av fylkeskommunale beslutningsprosesser og hvorvidt europeisering påvirker tverrsektoriell samordning 

Avhandlingen viser at også et sub-nasjonalt styringsnivå i et tett integrert ikke-medlemsland i en viss utstrekning berøres av flernivåadministrative prosesser. Under visse betingelser influeres fylkeskommunale beslutningsprosesser av flere eksterne aktører samtidig («sammenvevet styring»), og sub-nasjonal organisasjonsstruktur bidrar til å forme sub-nasjonal beslutningsadferd. Ulike politikkområder berøres dessuten av europeisering i ulik grad også i sluttfasen av fylkeskommunale beslutningsprosesser.  

Funnene viser komplekse samhandlingsmønstre, og taler imot å betrakte fylkesadministrasjonenes samhandlingskapasitet som et nullsumspill hvor økt samhandling med én aktør reduserer summen av samhandling med andre aktører. De samlede funnene kan ha implikasjoner for tverrsektoriell samordning, og for sentralforvaltningens anledning til å utøve styring over sub-nasjonalt iverksettingsarbeid.

Én implikasjon kan være at «enklaver» med ulike samhandlingsmønstre utvikles internt i fylkesadministrasjonene, slik at deler av fylkesadministrasjonene kan opptre som redskaper for sentralforvaltningen, mens andre deler opptrer med flere «hatter». Dette tidligere påpekte «koordinasjonsdilemmaet» kan dermed oppstå også på sub-nasjonalt nivå, ved at vertikal integrasjon innen det enkelte politikkområdet samtidig utfordrer muligheten for overordnet styring. 

Mer om tid og sted for disputas finner du her.