Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Foreslår læremodell for skriveundervisning i engelsk

May Olaug Horverak disputerer med avhandlingen «English writing instruction in Norwegian upper secondary school – a linguistic and genre-pedagogical perspective».

Jeg konkluderer avhandlingen med å advokere behovet for å inkludere en mer helhetlig modell for skriveundervisning i programmer for engelsklærerutdanning.

May Olaug Horverak

Ph.-d.-kandidat (cotutelle) / faglærer

May Olaug Horverak har undersøkt hvordan lærere legger opp skriveundervisningen i engelsk. Avhandlingen konkluderer med en anbefaling om at engelsklærerne bør lære å bruke en mer helhetlig undervisningsmodell.

Hun disputerer for ph.d.-graden på Fakultet for humaniora og pedagogikks doktorgradsprogram med spesialisering i språkvitenskap.

Cotutelle-disputas

May Olaug Horverak har levert ph.d.- avhandlingen etter cotutelle-ordningen.

Horverak vil senere gjennomføre en cotutelle-disputas ved Adam Mickiewicz Universitetet i Poznań, Polen. Hun er den første cotutelle-kandidaten fra UiA som har hoveddisputas ved UiA.

Les intervju med kandidaten: Alle elevane vart flinkare til å skrive

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Engelsk skriveundervisning i norske videregående skoler

Avhandlingen undersøker hvordan engelsk skriveundervisning blir gjennomført i norske videregående skoler, og tester om det å anvende lingvistisk teori gjennom en sjanger-pedagogisk tilnærming til skriveundervisning har en positiv effekt på elevers skrivekompetanse.

Det er en artikkelbasert avhandling som inneholder fire artikler og en utvidet innledning. Det overordnede rammeverket er sjangerpedagogikk som utviklet i Australia og Hallidays systemisk-funksjonelle lingvistikk.

Fire studier

Artikkel I er en kvalitativ studie som beskriver læreres perspektiver på hvordan engelsk skriveundervisning blir gjennomført basert på intervjudata og observasjonsnotater.

Artikkel II er en kvalitativ studie, basert på mye av de samme dataene som artikkel I, og målet med denne artikkelen er å undersøke hva slags vurderingsstrategier engelsklærere i videregående skoler bruker i forhold til skriveundervisning.

Artikkel III presenterer en kvantitativ studie, basert på data fra spørreundersøkelse, som beskriver et elevperspektiv på hvordan engelsk skriveundervisning og evalueringspraksiser i norske skoler blir gjennomført, og hvordan de oppfatter deres egen skrivekompetanse i engelsk.

Artikkel IV inkluderer et kvasieksperiment, og undersøker om det å anvende lingvistisk teori gjennom en sjangerpedagogisk tilnærming til skriveundervisning kan støtte elever til å forbedre sin argumenterende skriving i engelsk.

Mer helhetlig modell

Jeg konkluderer avhandlingen med å advokere behovet for å inkludere en mer helhetlig modell for skriveundervisning i programmer for engelsklærerutdanning og videreutdanning av engelsklærere, og jeg anbefaler å implementere en sjangerpedagogisk tilnærming som presentert i denne avhandlingen.

Disputasfakta:

Kandidaten: May Olaug Horverak tok  bachelorgrad i språk og kultur med fordypning i engelsk i 2006, fulgt av mastergrad i engelsk språkvitenskap ved Universitetet i Agder i 2009. Masteroppgaven hadde tittelen “Teaching Syntax to Improve Writing in Upper Secondary School”. Under arbeidet med doktorgraden var hun ansatt som stipendiat ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder i Kristiansand, samt at hun hadde Cotutelle-avtale med Det engelske fakultet ved Adam Mickiewicz Universitetet i Poznań, Polen. Hun er nå ansatt ved Asdal skole i Arendal.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium - B1-006 - Campus Kristiansand.

Instituttleder Hans-Olav Hodøl leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Onsdag 9. november 2016 kl 10:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Understanding second/foreign language classrooms. What do English teachers in Norway need to know?"

Tid for disputas: Onsdag 9. november 2016 kl 12:00

Tittel på avhandling: «English writing instruction in Norwegian upper secondary school – a linguistic and genre-pedagogical perspective»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Gustaf B. Skar, NTNU

Annenopponent: Professor Krystyna Droździał-Szelest, Adam Mickiewicz University, Poznan, Polen

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Ingrid Kristine Hasund, Institutt for fremmedspråk og oversetting, NODE 8651 UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Gro-Renée Rambø, UiA (hovedveileder) og professor Glenn Ole Hellekjær, UiO (bi-veileder)