Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Felles situasjonsforståelse under håndtering av kriser

Kristine Steen-Tveit fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «From Common Operational Picture to Common Situational Understanding: A Framework for Information Sharing in Multi-Organizational Emergency Management» torsdag 10. november 2022. (Foto: Privat)

Det overordnede temaet for denne forskningen har vært å undersøke hvordan beredskapsaktørene i krisehåndtering forstår og etablerer situasjonsforståelse og felles operasjonsbilde, og å utforske og forstå nøkkelbehov til aktørene for å utvikle en felles situasjonsforståelse i krisehåndtering der flere ulike organisasjoner er involvert.

Kristine Steen-Tveit

Ph.d.-kandidat

Kristine Steen-Tveit fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «From Common Operational Picture to Common Situational Understanding: A Framework for Information Sharing in Multi-Organizational Emergency Management» torsdag 10. november 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA, med spesialisering i informasjonssystemer.

Slik oppsummerer Kristine Steen-Tveit avhandlingen:

Felles situasjonsforståelse under håndtering av kriser

Komplekse krisesituasjoner, som for eksempel naturkatastrofer, øker i frekvens og omfang i alle regioner i verden. Slike kriser har ødeleggende konsekvenser både for mennesker, eiendom og miljø.

Samarbeid nødvendig

For å håndtere disse hendelsene og redusere de alvorlige konsekvensene, kreves det at beredskapsorganisasjonene samarbeider.

Komplekse krisesituasjoner krever ekstraordinær innsats fra beredskapsorganisasjonene og må ofte håndteres utover vanlige rutiner og strukturer.

Slike operasjoner som involverer flere ulike organisasjoner er typisk preget av utilstrekkelig informasjonsdeling, problemer relatert til beslutningstaking, begrenset individuell situasjonsforståelse og mangel på felles situasjonsforståelse.

Et viktig element for effektivt samarbeid og informasjonsdeling er å bygge og vedlikeholde et felles operasjonsbilde.

Deling av viktig informasjon er et sentralt element i krisehåndtering som involverer flere organisasjoner, og både statisk og dynamisk informasjon må være tilgjengelig for å utføre oppgaver effektivt under håndteringen.

Beredskapsaktørenes situasjonsforståelse

Det overordnede temaet for denne forskningen har vært å undersøke hvordan beredskapsaktørene i krisehåndtering forstår og etablerer situasjonsforståelse og felles operasjonsbilde, og å utforske og forstå nøkkelbehov til aktørene for å utvikle en felles situasjonsforståelse i krisehåndtering der flere ulike organisasjoner er involvert.

For å finne ut av dette brukte jeg en kvalitativ forskningstilnærming som involverer flere datainnsamlingsmetoder. Jeg gjennomførte et omfattende antall intervjuer med relevante aktører fra beredskapsorganisasjoner, samlet inn og analyserte lydlogger fra felles talegrupper blant nødetatene, og distribuerte spørreskjemaer blant nødetater knyttet til beredskapsøvelser.

Videre har jeg deltatt som observatør i flere samvirkeøvelser av ulikt omfang. Jeg deltok også i planleggingen og gjennomføringen av en storstilt tabletop øvelse som involverte et komplekst skogbrannscenario, relatert til INSITU-prosjektet (Sharing incident and threat information for common situational understanding) ved Center for Integrated Emergency Management (CIEM), Universitetet i Agder.

Funn i avhandlingen

For det første viser resultatene i dette doktorgradsprosjektet at både hyppig trening, og evalueringer av samvirkeøvelser kan tjene som grunnlag for å utvikle delte mentale modeller og bidra til et forbedret felles operasjonsbilde og felles situasjonsforståelse som støtter fremtidig krisehåndtering.

For det andre dokumenterer funnene at et felles operasjonsbilde representerer objektiv informasjon, og at det felles operasjonsbildet er et produkt basert på forberedelse og en strukturert arbeidsmetodikk som involverer delt kunnskap på tvers av det operasjonelle, taktiske og strategiske nivået.

For det tredje viser resultatene en oversikt over relevant dynamisk og statisk informasjon som må deles under en ekstremværhendelse og en kommunikasjonsstruktur for hvordan man kan dele informasjonen.

For det fjerde, ved å bruke video som et eksempel, demonstrerer resultatene at effektiv bruk av nye informasjonskilder krever at disse er godt integrert i organisasjonenes rutiner og operative systemer.

Rammeverk for felles situasjonsforståelse utviklet

Basert på disse funnene er et rammeverk som består av tre grunnleggende elementer for hvordan man kommer fra et felles operasjonsbilde til en felles situasjonsforståelse utviklet:

(1) opplæring for å utvikle delte mentale modeller ved å gjennomføre hyppige samvirkeøvelser som bygger på enkle problemsentrerte scenarier

(2) bygge et felles operasjonsbilde ved å gi aktørene tilgang til tilgjengelig statisk, dynamisk og visuell informasjon, og

(3) forhandle en felles situasjonsforståelse ved å bruke et sikkert radionettverk for å kunne dele semantisk og pragmatisk informasjon.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B3 008, Campus Kristiansand.

Disputasen blir ledet av visedekan Hanne Haaland, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 10. november kl 10:15

Disputas torsdag 10. november kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning«Major IS research trends within the crisis response and management community»

Tittel på avhandling: «From Common Operational Picture to Common Situational Understanding: A Framework for Information Sharing in Multi-Organizational Emergency Management»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/3027118

Kandidaten: Kristine Steen-Tveit (1982, Arendal) Bachelorgrad i sykepleie, Høgskolen i Agder (2007) og mastergrad i helse og sosialinformatikk, Universitetet i Agder (2015) Masteroppgave: «Hvilke erfaringer har AMK operatører med Nødnett Helse? En kvantitativ studie som måler Nødnett Helses grad av IS-suksess og Helsedirektoratets mål for innføring». I dag arbeider hun som forsker ved Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor dr. Erik Borglund, Mittuniversitetet, Sverige

Annenopponent: Universitetslektor, dr. Jeroen Wolbers, Universiteit Leiden, Nederland

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Nadia S. Noori, Institutt for IKT/CIEM, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Bjørn Erik Munkvold, Universitetet i Agder (hovedveileder) og professor Jaziar Radianti, Universitetet i Agder (medveileder)