Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Exploring Living Nature: Modes of observation in history, teaching and learning. A phenomenological approach

Spørsmålet er ikke bare hva slags kunnskap elevene får når de praktiserer ulike observasjonsmåter, men hvordan både fenomenene i den levende naturen og elevene formes gjennom disse praksisene.

Anne Lien

Ph.d.-kandidat

Anne Lien disputerer med avhandlingen Exploring Living Nature: Modes of observation in history, teaching and learning. A phenomenological approach 18. januar 2024.

Slik oppsummerer kandidaten avhandlingen:

Hvordan undervise og lære om det biologiske mangfoldet i naturen? 

Se for deg at du er lærer og skal ha med deg elevene ut i skogen eller til blomsterenga. Du ønsker å lære de noe om det mangfoldet av arter som finnes der. Hvor starter du? Hva er gode måter å gå frem på? Hvordan kan elevene lære å bli oppmerksomme og faktisk se dette mangfoldet? Hvordan kan elevene utforske på måter som er meningsfulle for dem? 

I dette forskningsprosjektet har jeg undersøkt fire ulike måter å observere naturen på som er basert på fire utvalgte historiske caser. Casene dannet grunnlaget for et etterutdanningskurs for et lærerteam på fem. Lærerne tok videre i bruk casene i egen undervisning for å prøve ut ulike former for observasjon med elevene på femte trinn. Det overordnede forskningsspørsmålet er todelt: Hva kjennetegner observasjonspraksisene knyttet til levende natur i naturfagundervisningen i barneskolen, og hvilken betydning har disse praksisene for lærere og elever? 

Med en fenomenologisk tilnærming har jeg undersøkt og analysert lærernes og elevenes erfaringer med de ulike observasjonspraksisene. Jeg drøfter blant annet hvordan ulike observasjonsformer gjør at fenomenene i naturen trer frem på ulike måter, samspillet mellom det å lære observasjonsferdigheter og andre ferdigheter, hvordan lærerrollen kan endres når elevene observerer på ulike måter, og kompleksiteten i det å beskrive og forstå vitenskapelige observasjon for både lærere og elever. Spørsmålet er ikke bare hva slags kunnskap elevene får når de praktiserer ulike observasjonsmåter, men hvordan både fenomenene i den levende naturen og elevene formes gjennom disse praksisene. Funnene peker blant annet på betydningen av sanselige og kroppsliggjorte erfaringer for at elevene skal utvikle både en etisk og en mer fininnstilt oppmerksomhet mot mangfoldet i naturen. 

Mer informasjon om tid og sted for disputasen finner du her.