0
Hopp til hovedinnhold

Er lærebøker i matematikk medvirkende til svake norske elevprestasjoner?

Tom Rune Kongelf disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Matematisk innhold og matematiske metoder i lærebøker brukt på ungdomstrinnet i Norge. Gullgruve eller eller fallgruve for utvikling av matematisk kompetanse i problemløsning og algebra?» fredag 6. september 2019. (Foto: Privat)

Til sammen gir delstudie 2 og 3 en klar indikasjon på at lærebøkene ikke legger forholdene til rette for at lærere og elever kan følge læreplanen når de skal forsøke å knytte mening til bokstaver som symbol for variable størrelser gjennom generaliseringer fra tall-lære.

Tom Rune Kongelf

Ph.d.-kandidat og høgskolelektor

Tom Rune Kongelf disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Matematisk innhold og matematiske metoder i lærebøker brukt på ungdomstrinnet i Norge. Gullgruve eller fallgruve for utvikling av matematisk kompetanse i problemløsning og algebra?» fredag 6. september 2019.

Forskningen i avhandlingen er høyaktuell høsten 2019, fordi Kunnskapsdepartementet skal fastsette nye læreplaner høsten 2019, og de skal tas i bruk skoleåret 2020/2021, heter det i høringsbrevet fra mars i år.

I avhandlingen viser Kongelf at lærebøkene i matematikk som brukes i dag ikke er optimale for å gi elevene forståelse for matematikk. Delvis fordi lærebøkene er mangelfulle til kravene i læreplanen, delvis fordi de er skrevet på en måte som vanskeliggjør læringen for elever som ikke tilhører den flinkeste gruppen i mattetimene.

Tom Rune Kongelf har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i matematikkdidaktikk, og er tjuefjerde kandidat som disputerer med denne spesialiseringen.

Doktorgraden er finansiert av Høgskulen i Sogn og Fjordane (nå Høgskulen på Vestlandet). I tillegg har NoGSME (Nordic Graduate School in Mathematicd Education) og Network for Research on Mathematics Textbooks bidratt.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Er lærebøker i matematikk medvirkende til svake norske elevprestasjoner?

I avhandlingen undersøker Tom Rune Kongelf hvordan matematikkbøker på ungdomstrinnet behandler problemløsning og algebra.

Nye læreplaner (LK20) og digitale læremidler

Studien har en nasjonal skolepolitisk innramming der funnene diskuteres i lys av læreplaner og svake norske elevprestasjoner på internasjonale tester som PISA og TIMSS.

Avhandlingens fokus på lærebøker, problemløsning og algebra er svært dagsaktuell med tanke på fagfornyelsen (LK20) og inntoget av digitale læremidler i skolen.

Funn fra studien har blant annet spilt en viktig rolle i den nyetablerte digitale læremiddelveilederen fra Utdanningsdirektoratet (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kvalitetskriterier-for-laremidler/) .

Kongelf henvender seg først og fremst til personer i lærerutdanningen, forlagsbransjen og skolepolitikken.

Metodene passer flinkisene

I den første delstudien undersøker Kongelf forekomsten av ni problemløsningsmetoder i totalt 740 eksempler i seks ulike læreverk på 9. trinn.

Han finner at lærebokeksemplene er fulle av problemløsningsmetoder, men metodene er allikevel lite synlige. Det tyder på at det er mye opp til matematikklæreren om norske elever får sjansen til å lære om disse velkjente metodene.

Kongelf finner også at løsninger på tradisjonelle og enkle matematikkproblem inneholder problemløsningsmetoder, som ofte har blitt forbundet med vanskeligere problem og noe som passer for de flinke elevene.

Kongelf hevder at problemløsningsmetoder er noe alle norske elever, uavhengig av alder og nivå, må få muligheten til å lære mye mer om i tiden fremover enn det dagens lærebøker legger opp til.

Algebra-lærebøker følger ikke læreplanen

I den andre delstudien analyserer Kongelf teksten og eksemplene i introduksjonskapitlene til algebra i seks lærebøker.

Han finner at variabelaspektet er lite tydelig og at introduksjonen har et markant manipulasjonsfokus.

Kongelf konkluderer med at lærebøkene ikke introduserer algebra i tråd med læreplanen (LK06).

Lærebøkene legger ikke til rette

I den tredje delstudien undersøker han 2547 oppgaver tilhørende introduksjonskapitlene til algebra i fem lærebøker.

Kongelf finner at bøkene samlet sett inneholder mange ulike oppgavetyper, men med algebramanipulasjon som den klart dominerende aktiviteten. Manipulasjonen dreier seg i hovedsak om å regne med algebraiske uttrykk og sette inn verdier for variabler i algebraiske uttrykk.

Til sammen gir delstudie 2 og 3 en klar indikasjon på at lærebøkene ikke legger forholdene til rette for at lærere og elever kan følge læreplanen når de skal forsøke å knytte mening til bokstaver som symbol for variable størrelser gjennom generaliseringer fra tallære.

Disputasfakta:

Kandidaten: Tom Rune Kongelf arbeider som høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet, ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Campus Sogndal. 

Akademisk bakgrunn: Allmennlærerutdanning i Sogndal (1998), siste og 4. året matematikk ved Høgskolen i Agder (HiA) (1999), hovedfag i matematikkdidaktikk (HiA 2001). * Deltatt i utarbeidelsen av Utdanningsdirektoratets digitale veileder for læremidler i matematikk. * Leder for den nasjonale deleksamenen i matematikk for lærerutdanningen 5-10, med algebraisk tenkning som tema. * Skrevet lærebok for lærerutdanningene, Alfa, sammen med to kolleger, * Fagdidaktisk rådgiver i Kikora (norsk digitalt læremiddel i matematikk). * Ekstern konsulent i Skien kommune i deres 10-årige matematikksatsing.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1-001, Campus Kristiansand fredag 6. september 2019.

Disputasen blir ledet av instituttleder ved Institutt for matematiske fag Ingvald Erfjord.

Prøveforelesning kl 10:30

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Nyere forskning på elevers læring av algebra og hvordan dette vil påvirke utformingen av lærebøker og deres bruk i matematikkundervisningen"

Tittel på avhandling: "Matematisk innhold og matematiske metoder i lærebøker brukt på ungdomstrinnet i Norge. Gullgruve eller fallgruve for utvikling av matematisk kompetanse i problemløsning og algebra"

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Raymond Bjuland, Universitetet i Stavanger

Annenopponent: Professor Andreas Ryve, Mälardalen Høgskola, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Unni Wathne, UiA

 

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor emerita Barbro Grevholm, UiA