Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Elevmedvirkning i møter om individuell opplæringsplan

Janaina Hartveit Lie fra Fakultet for humaniora og pedagogikk disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker. En kvalitativ intervjustudie» fredag 22. januar 2021.

Prosjektet konkluderer med at elever medvirker i liten grad, noe som skyldes at de har en passiv rolle i møtene der IOP blir diskutert.

Janaina Hartveit Lie

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Janaina Hartveit Lie fra Fakultet for humaniora og pedagogikk disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker. En kvalitativ intervjustudie» fredag 22. januar 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, med spesialisering i pedagogikk.

Slik oppsummerer Janaina Hartveit Lie selv avhandlingen:

Elevmedvirkning i møter om individuell opplæringsplan

Prosjektet undersøker elever med lærevanskers mulighet til å medvirke i planleggingen av opplæringen som finner sted i møter om individuell opplæringsplan.

Rett til å medvirke

Bakgrunnen er formålsbestemmelsen i opplæringsloven som gir elever en rett til å medvirke. Dette er en rettighet som innebærer at elever får en mulighet til å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.

I det daglige står skolen ansvarlig for å legge til rette for at elever får erfaring med å medvirke.

Individuell opplæringsplan (IOP)

I prosjektet ble oppmerksomheten rettet mot skolens arbeid med å planlegge spesialundervisningen, som blir beskrevet i en elevs individuelle opplæringsplan (IOP).

En IOP er et dokument som viser målene for og innholdet i opplæringen, samt gir en beskrivelse av hvordan opplæringen skal gjennomføres.

Elever, foresatte og kontaktlærere ble intervjuet om deres erfaring fra møter der innholdet i en IOP ble diskutert.

Kommunikasjonsbarrierer

På bakgrunn av disse beskrivelsene, ble det identifisert flere barrierer i kommunikasjonen mellom deltakerne som virker negativt inn på elevers mulighet til å medvirke i planleggingen av opplæringen.

Som for eksempel at elevers syn blir lite etterspurt av fagpersoner, og at de bruker et fagspråk som elever har utfordringer med å forstå.

Prosjektet konkluderer med at elever medvirker i liten grad, noe som skyldes at de har en passiv rolle i møtene der IOP blir diskutert.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Hans Hodne, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00
Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Forskningsdesignets betydning i kvalitative studier gjennom valg av relevant teori til å drøfte empiri for teoriutvikling"

Tittel på avhandlingMedvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker. En kvalitativ intervjustudie

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2712369

 

KandidatenJanaina Hartveit Lie (1988, São Paolo, Brasil - oppvekst i Agder), Bachelorgrad i pedagogikk, UiA (2011), bachelorgrad i rettsvitenskap, UiA (2014), mastergrad i pedagogikk, UiA (2016) med masteroppgaven «Elevers medbestemmelse i ulike faser av spesialundervisningens tiltakskjede. En kvalitativ studie av hvordan ansatte i skolen og PP-tjenesten, gjennom beskrivelser av egen praksis, ivaretar elevers lovfestede rett til medbestemmelse, og faktorer som virker hemmende og fremmende på dette arbeidet.» Nå arbeider hun som universitetslektor i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Halvor Inge Bjørnsrud, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Annenopponent: Docent Gunilla Lindqvist, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Ingrid Lund, Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor emerita Anne-Dorthe Tveit, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Camilla Herlofsen (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst kl 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

For å opponere ex auditorio må opponenten ha lest avhandlingen. Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Hans Hodne på e-post hans.hodne@uia.no