Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Elevers erfaringer og læring i kroppsøvingsfaget

Dag Ove Granås Hovdal fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Students’ experiences and learning in physical education» tirsdag 15. november 2022. (Foto: UiS)

For å skape nyttig og relevant kunnskap for elevene, er det fordelaktig å ta utgangspunkt i situasjoner som elevene selv synes er viktige. Dermed kan man undersøke elevenes handlinger og refleksjoner i disse situasjonene.

Dag Ove Granås Hovdal

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Disputasen blir holdt på skandinaviske språk.

 

 

Dag Ove Granås Hovdal fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Students’ experiences and learning in physical education» tirsdag 15. november 2022.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Slik oppsummerer Dag Ove G. Hovdal avhandlingen:

Elevers erfaringer og læring i kroppsøvingsfaget

Den overordnede delen av læreplanen i Norge indikerer gjennom dens verdier, at skolen skal hjelpe elevene å leve, lære, og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid (UDIR, 2019).

Avhandlingen har dermed til hensikt å skape nyttig kunnskap for læreres og elevers hverdagsliv gjennom kroppsøvingsfaget.

Viktige spørsmål for elevene

For å skape nyttig og relevant kunnskap for elevene, er det fordelaktig å ta utgangspunkt i situasjoner som elevene selv synes er viktige. Dermed kan man undersøke elevenes handlinger og refleksjoner i disse situasjonene.

Dag Ove G. Hovdal har i prosjektet «Elevers erfaringer og læring i kroppsøvingsfaget» stilt følgende spørsmål:

  • Hva erfarer og lærer elever i situasjoner som de oppfatter som viktige?
  • Hvordan påvirker situasjoner i kroppsøvingsfaget elevers erfaringer og læring?

Metode

Utvalget bestod av to kroppsøvingsklasser og deres lærere.

Datainnsamlingen startet på slutten av elevenes 8. trinn og varte til slutten på 9. trinn.

De ovennevnte spørsmålene ble undersøkt på følgende måte:

1. Skriftlige narrativer/historier fra elevene på slutten av 8. trinn.

2. Intervju av elever om situasjonene de beskrev i deres narrativer.

3. Ett intervju med hver av lærerne om deres undervisning og selve kroppsøvingstimene.

4. Observasjon og videoopptak av 14 kroppsøvingstimer.

5. Skriftlige narrativer på slutten av hver kroppsøvingstime.

6. Intervju med elever og lærere om situasjoner generelt og spesifikke situasjoner ved bruk av video-klipp fra kroppsøvingstimene.

Funnene er presentert i tre artikler:

Artikkel 1 undersøkte situasjoner der elevene forstyrret seg selv, andre elever, eller læreren i undervisningen.

Situasjonene med forstyrrelser kunne oppstå da det var miljømessige muligheter for det. Elevene kunne bidra, distansere seg, eller prøve å stoppe situasjoner med forstyrrelser. Elevene kunne synes slike situasjoner var gøye, irriterende, eller ikke visste om de likte dem eller ikke.

Læreren hadde mange verktøy for å håndtere situasjoner med forstyrrelser, men slike situasjoner ble ikke redusert over tid.

Artikkel 2 undersøkte situasjoner med sosial inkludering/ekskludering i lagaktiviteter.

Selv om elevene mislikte at medelever kunne ha ekskluderende handlinger slik som dribling og prøve å score mål, ble disse handlingene applaudert hvis det førte til positive utfall for laget.

Elever kunne også selv mislike at medelever hadde ekskluderende handlinger i noen situasjoner, men gjøre det selv i andre situasjoner.

Sosial inkludering virket ikke å bli lært i forbindelse med lagaktivitetene.

Artikkel 3 undersøkte situasjoner som var konkurransepregete.

Elevene kunne både like og mislike presset i konkurransesituasjoner.

Elevene kunne øke sin innsats hvis det var konkurranse, men også redusere innsats eller gi opp hvis elevene trodde de ville tape. Det å gi opp hvis man «visste» at man ville tape, kunne også bli sett på som akseptabelt.

Det blir diskutert i artiklene hvordan slike situasjoner kan bli benyttet for å tilrettelegge/skape situasjoner for læring hos elevene, slik at læringen også ble relevant for elevenes hverdagsliv.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium B1 001, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning tirsdag 15. november kl 10:15

Disputas tirsdag 15. november kl 12:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Ta utgangspunkt i gjeldende læreplan for skolefaget kroppsøving og drøft hvilken betydning utvalgte teoretiske perspektiv på læring kan ha for undervisningen»

Tittel på avhandling«Students’ experiences and learning in physical education»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/3027293

KandidatenDag Ove Granås Hovdal (1989, Frosta) Faglærerutdanning i kroppsøving, Nord Universitet (2013) og mastergrad i idrettspsykologi, Universitetet i Agder (2015). Praksis fra Vennesla videregående skole og Høgskulen på Vestlandet. I dag arbeider han som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Marie Öhman, Örebro Universitet, Sverige / Marie Øhman, Seksjon for idrett og kroppsøving, Høgskolen i Innlandet

Annenopponent: Professor Knut Løndal, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Kristin Haraldstad, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Bjørn Tore Johansen, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder (hovedveileder) og professor emerita Inger Beate Larsen, Institutt for psykososial helse, UiA og professor Tommy Haugen, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA (medveiledere)

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Andås på e-post eli.andas@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.