Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputerer på unge torskers vandring langs Skagerrak-kysten

Mats Huserbråten disputerer med avhandlingen «Cod at drift in the Nordic Seas”. (Foto: Privat)

Konsekvensen av denne lave spredningen mellom fjordene er at hvis en fjord fiskes tom vil den ikke fylles opp av torskeyngel fra andre fjorder.

Mats Brockstedt Olsen Huserbråten

Ph.d.-kandidat

Hvor kommer torskerekruttene svømmende fra når de unge torskene flytter til Sørlandet og Skagerrak-kysten? Svaret for fire av fem er Nordsjøen, og de forsvinner igjen for å gyte, svarer Mats Huserbråten I sin doktorgradsavhandling «Cod at drift in the Nordic Seas”.

Sørlandstorskene, derimot, er svært stedbundne. De flytter sjelden over til nabofjorden – så om en fjord blir fisket tom, forblir det svart hav framover. Om ikke en Nordsjø-torsk svømmer innom, da.

Mats Huserbråten disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Cod at drift in the Nordic Seas” torsdag 16.november 2017.

I avhandlingen har han forsket på rekrutteringen av torsk langs Skagerrak-kysten.. Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med faglig retning – marin.

Se intervju med Huserbråten i NRK-Sørlandet 21. mai 2015. Doktorgraden er finansiert av Regionalt forskningsfond, Agder  (prosjektet MARINE PARK).

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Rekruttering av torsk til Skagerrakkysten

Årsaken til variasjon i rekruttering til fiskebestander har siden tidenes morgen vært et omdiskutert tema i fiskeribiologiens innerste kretser.

I avhandlingen ”Cod at drift in the Nordic Seas” ved Universitetet i Agders senter for kystforskning og sammen med Havforskningsinstituttet, Flødevigen, har Mats Huserbråten sett nærmere på rekruttering av torsk langs Skagerrakkysten.

Lavmål i rekrutteringen

Rekutteringen har aldri vært lavere, ifølge Havforskningsinstituttets hundre år lange tidsserier av førsteårs-yngel av torsk fra Vest-Agder til Svenskegrensa.

Doktoranden har ved hjelp av simuleringer av havstrømmer undersøkt hvor rekruttene langs Skagerrakkysten kommer fra. Genetiske studier har tidligere antydet at en stor andel av rekruttene kan stamme fra Nordsjøen.

Kommer fra Nordsjøen

Simuleringene sammenfaller bra med genetiske prøver analysert under doktorgradsprosjektet. De viser at i gode år for rekruttering kan opp mot 80% av et halvt år gammel fisk som fanges langs Skagerrakkysten stamme fra Nordsjøen, gytt for eksempel over de Jyske rev, Egersundbanken, Utsiragrunnen eller Vikingbanken.

De lokale er stedbundne

Videre viste simuleringene at egg gytt lokalt i fjorder på Sørlandet hadde ekstremt lav sannsynlighet for å ende opp i andre fjorder.

Konsekvensen av denne lave spredningen mellom fjordene er at hvis en fjord fiskes tom vil den ikke fylles opp av torskeyngel fra andre fjorder.

De lokale fjordbestandene fullfører sin livssyklus innen samme fjord hvor de en gang ble gytt. Svenske undersøkelser viser at motsetning til dette forlater en stor andel av rekruttene som har drevet inn fra Nordsjøen, trolig Skagerrakkysten ved kjønnsmodning. Sannsynligvis for å gyte der de en gang selv ble gytt, nemlig ute i Nordsjøen.

Disputasfakta:

Kandidaten: Mats Brockstedt Olsen Huserbråten (1986) er ph.d.student ved Institutt for naturvitenskapelige fag, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder. Han har B.Sc. i biologi (2007-2010) og M.Sc i marinbiologi (2010-2012) fra Universitetet i Oslo.  Tittel på masteroppgave:”Movement, spillover and gene flow within a network of northern marine reserves”.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B1-007, Campus Kristiansand.

Dekan Michael Rygaard Hansen leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Torsdag 16. november 2017 kl 10:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: "How Marine Protected Areas (MPAs) can be used to enhance the protection and re-build of coastal fish stocks? A perspective for conservation and management”.

Tid for disputas: Torsdag 16. november 2017 kl 12:30

Tittel på avhandling: «Cod at Drift in the Nordic Seas”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: PhD Andrea Belgrano, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Institute of Marine Research, Lysekil, Sweden; and Swedish Institute for the Marine Environment (SIME), Gothenburg, Sweden

Annenopponent: Dr. Ing. Ingrid Ellingsen, SINTEF Ocean, Trondheim

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Dag Olav  Andersen, instituttleder ved Institutt for naturvitenskapelige fag.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Halvor Knutsen, UiA, forsker Even Moland, UiA og forsker Jon Albretsen, Havforskningsinstituttet.