Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputerer på fosterdiagnostikk og relasjoner

Anne Mari Røsting Strand disputerer med avhandlingen «Fosterdiagnostikk og relasjoner. Etisk analyse av argumentasjonslinjer i den offentlige diskusjonen om fosterdiagnostikk i Norge». (Foto: Katrine Lund-Vang)

Mennesket lever ikke alene og treffer ikke sine valg i et verdinøytralt vakuum.

Anne Mari Røsting Strand

Ph.d.-kandidat og høgskolelektor

Anne Mari Røsting Strand analyserer argumentasjonen rundt fosterdiagnostikk i den offentlige debatten i Norge, og har foretatt en etisk analyse av argumentasjonslinjene i sin doktoravhandling. Hun disputerer for ph.d.-graden på Fakultet for humaniora og pedagogikks doktorgradsprogram med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn, med avhandlingen «Fosterdiagnostikk og relasjoner».

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Fosterdiagnostikk og relasjoner

Avhandlingens fulle tittel er Fosterdiagnostikk og relasjoner. Etisk analyse av argumentasjonslinjer i den offentlige diskusjonen om fosterdiagnostikk i Norge.

Argumenter i offentlig debatt

Her analyseres argumentasjonsmønstre som har stått sentralt i den norske offentlige debatten om fosterdiagnostikk.

Blant annet innebærer dette en diskusjon omkring kvinnens rett til selvbestemmelse og hvorvidt denne kan hevdes å ivaretas gjennom et tilbud om fosterdiagnostikk i regi av et offentlig helsevesen.

Nye teknikker

I avhandlingen diskuteres det også hvem som berøres av innføring av nye fosterdiagnostiske teknikker og et eventuelt utvidet tilbud om fosterdiagnostikk til alle gravide.

Hvilken plass har fosteret i argumentasjonen? Hvilken plass har kvinnen, mennesker som lever med funksjonsnedsettelser, eller samfunnet som helhet i debatten knyttet til fosterdiagnostikk?

Etisk analyse

Avhandlingen innebærer både en analyse av argumentasjonen slik den har fremgått gjennom offentlige dokumenter, og en etisk analyse av disse argumentasjonslinjene.

I den etiske analysen står et relasjonelt perspektiv sentralt: Mennesket lever ikke alene og treffer ikke sine valg i et verdinøytralt vakuum. Vi påvirkes av de verdiene og holdningene som kommuniseres i samfunnet, blant annet gjennom helsetilbud.

I tillegg belyses kvinnens selvbestemmelse ut fra den relasjonelle tilværelsen en graviditet kan sies å være: I den etiske analysen diskuteres selvbestemmelsen i lys av at fosteret ikke nødvendigvis fra kvinnens ståsted først og fremst oppfattes som et fremtidig barn, men som hennes barn her og nå.

Disputasfakta:

Kandidaten: Anne Mari Røsting Strand er født og oppvokst i Elverum. Hun fikk bachelorgrad i KRL ved daværende Høgskolen i Agder i 2005. Deretter fikk hun mastergrad i kristendomsstudier ved Universitetet i Oslo i 2008. Masteroppgaven hadde tittelen "Etikk og teknologi – Belyst ut fra Jonas’ ansvarsprinsipp, Løgstrups nesteetikk og Kemps teknologi-etikk." Hun arbeider nå som høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium - B1-001 - Campus Kristiansand

Dekan Jacques Koreman leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Torsdag 8. desember 2016 kl 10:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Samvittighetsfrihet i omsorgsprofesjoner: Spenningen mellom etikk og politikk i den offentlige diskursen om reservasjonsrett for leger.»

Tid for disputas: Torsdag 8. desember 2016 kl 12:00

Tittel på avhandling: «Fosterdiagnostikk og relasjoner»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Bjørn Morten Hofmann, NTNU

Annenopponent:Professor Lise Eriksson, Åbo Akademi

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Jan-Olav Henriksen, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Paul Leer-Salvesen, UiA (hovedveileder) og professor Terje Mesel, UiA (bi-veileder)