0
Hopp til hovedinnhold

Digital endring i musikkindustrien

Daniel Nordgård forsvarer avhandlingen «Determining Factors on Digital Change in the Music Industries. A qualitative analysis of the Kristiansand Roundtable Conferences” for ph.d.-graden 11. mai 2017.

Musikkbransjen har vært tidlig ute i møte med endrede digitale format, plattformer, brukervaner og forretningsmodeller, og har på mange måter fungert som eksempel på utfordringer og potensial i slike digitale transformasjoner.

Daniel Nordgård

Ph.d.-kanddat - førsteamanuensis

Daniel Nordgård forsvarer sin avhandling «Determining Factors on Digital Change in the Music Industries. A qualitative analysis of the Kristiansand Roundtable Conferences” for ph.d.-graden 11. mai 2017. Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag, med spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

Les intervju om avhandlingen: Hemmelige møter på UiA om musikkbransjen og den digitale revolusjon

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Bestemmende faktorer for digital endring i musikkindustrien

I doktoravhandlingen, ”Determing Factors on Digital Change in the Music Industries”, undersøker Daniel Nordgård hvilke faktorer som har avgjørende påvirkning på musikkbransjens prosesser med å tilpasse seg en digital, online verden. Musikkbransjen har vært tidlig ute i møte med endrede digitale format, plattformer, brukervaner og forretningsmodeller, og har på mange måter fungert som eksempel på utfordringer og potensial i slike digitale transformasjoner. Dette har også ført til et bredt spekter akademiske analyser med varierende treffsikkerhet og som på mange måter har skapt et rotete og til dels motstridende bilde av prosessene. Nordgårds avhandling imøtegår enkelte av disse bidragene.

Basert på en serie lukkede samlinger for internasjonal musikkbransje i tidsrommet 2007-2011, analyserer Nordgård dialogene mellom aktører sentralt i prosessene og viser komplekse og uoversiktlige prosesser hvor en rekke motstridende interesser og agendaer preger utviklingen. Avhandlingen peker spesielt på tre faktorer som virker avgjørende for musikkbransjens digitale utvikling.

For det første peker Nordgård innover, på musikkbransjen selv, og viser hvordan musikkbransjens egne strukturer, maktforhold og økonomiske modeller har stor påvirkning på hvordan sentrale aktører responderer på endring. Især viser avhandlingen hvordan musikkbransjen består av aktører med til dels motstridende målsettinger og agendaer og dermed hvorfor det er vanskelig for sektoren å opptre samlet i møte med digitale muligheter og utfordringer.

For det andre peker Nordgård utover, på eksterne aktørers press, gjennom nye format, plattformer, forretningsmodeller, og de juridiske og økonomiske utfordringer som følger av dette. Nordgård gjør et poeng ut av å plassere disse nye digitale aktørene eksternt og argumenterer gjennom hele avhandlingen at man i for stor grad har basert analyser og teorier på en sammensmelting av sektorer/industrier (convergence).

Til sist, som den tredje faktoren, peker Nordgård på lovgiving og politiske rammegivere, især overnasjonale, og spesielt EU som en viktig faktor for digital endring. Basert på dialogene demonstrerer Nordgård hvordan politiske rammegivere innen EU påvirker prosessene og i stor grad lar seg påvirke av aktører med store økonomiske interesser i utfallet.

Av disse tre faktorene konkluderer Nordgårds avhandling med at den første er den viktigste. De interne strukturer og maktbalanser i musikkbransjen er i stor grad med på å hindre den i å respondere på eksterne aktørers press (i form av trusler så vel som muligheter), så vel som å hindre den i å affektivt lobbyere sine interesser til politiske rammegivere (især EU).

Avhandlingen konkluderer med å peke på musikkbransjen selv når det gjelder vanskelighetene den har hatt med å tilpasse seg en digital, online verden. Men, til forskjell fra en rekke tidligere analyser, beskriver avhandlingen et langt mer sammensatt bilde hvor handlingsrom begrenses av strukturer som vanskelig kan endres i det tempo digitaliseringen krever. Den beskriver også et langt mer sammensatt bilde av musikkbransjens forhold til nye digitale aktører, samt disses påvirkning på lovgivere og politiske rammegivere.

Disputasfakta

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 1 - Rom K1-041, Sigurd Køhns hus, Campus Kristiansand

Dekan Marit Wergeland-Yates leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Torsdag 11. mai 2017 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “What can we learn about the music industries by studying interactions among practitioners? “

Tid for disputas: Torsdag 11. mai 2017 kl 12:15

Tittel på avhandling: «Determining Factors on Digital Change in the Music Industries. A qualitative analysis of the Kristiansand Roundtable Conferences”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Keith Negus, Goldsmiths University of London, UK

Annenopponent: Professor Ursula Huws, University of Hertfordshire, UK

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Tor DyboInstitutt for rytmisk musikk, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Michael Rauhut og professor Bendik Hofseth, begge Institutt for rytmisk musikk, UiA