Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Brukere som medutviklere av helseteknologi

Berglind Fjola Smaradottir disputerer 17. oktober.

Resultatene viser at brukerne bidro med viktig informasjon om forbedringsmuligheter i alle deler av utviklingsprosessen.

Berglind Fjola Smaradottir

Ph.d-kandidat

(English text - please scroll down)

Berglind Fjola Smaradottir disputerer den 17. oktober for ph.d.-graden med en avhandling der hun har studert hvordan aktive brukere påvirket utviklingen av ny helseteknologi slik at løsningene ble brukervennlige.

Berglind Fjola Smaradottirs avhandling har tittelen «User-centred Design and Evaluation of Health Information Technology». Hun disputerer på Fakultet for teknologi og realfags  doktorgradsprogram med spesialisering i IKT.

Doktorgradsarbeidet ble finansiert av Kunnskapsdepartementet og gjennomført på Senter for e-helse og omsorgsteknologi ved Campus Grimstad.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Brukermedvirkning gjør helseteknologi bedre

I doktorgradsarbeidet har Berglind Fjola Smaradottir undersøkt aktiv brukermedvirkning i to forsknings- og utviklingsprosjekter: EU-prosjektet United4Health og prosjektet «Samhandling uten grenser», finansiert av Regionalt Forskningsfond Agder.

I begge prosjektene medvirket brukere fra sykehus, kommuner og pasientorganisasjoner samt bedriftspartnere aktivt fra første prosjektidé til endelig sluttprodukt.

Brukerne deltok på seminarer og i evalueringer både i universitetets laboratorium og i sitt eget hjemmemiljø. Dette var medvirkende til at det ble utviklet brukervennlige løsninger.

Doktorgradsarbeidet er en mixed-methods studie hvor observasjon, intervju og spørreskjema ble brukt i datainnsamlingen.

Resultatene viser at brukerne bidro med viktig informasjon om forbedringsmuligheter i alle deler av utviklingsprosessen.

Denne studien bidrar til kunnskap om hvordan aktiv brukermedvirkning kan gjennomføres ved utvikling av helseteknologi. Studien inneholder også anbefalinger om hvordan brukertester kan utføres i laboratoriemiljø og i brukernes hjem gjennom formidlingen av 9 publiserte internasjonale forskningsartikler.

Smaradottir mottok «Best Paper Award» for en relatert artikkel under en internasjonal konferanse i Portugal i 2015. 

Disputasfakta:

Kandidaten: Berglind Fjola Smaradottir (f.1974) er opprinnelig fra Island og er bosatt med familie i Grimstad. 

Hun er utdannet sykepleier fra Vårdhögskolan i Uppsala, Sverige (1996) (fra 1997 en del av Uppsala universitet) og har mastergrad i telemedisin og e-helse fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (2009).

Prøveforelesning og disputas finner sted i Rom C-2040, Campus Grimstad.

Instituttleder ved Institutt for IKT, Folke Haugland, leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Mandag 17. oktober 2016 kl 10:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Health Information Technology: Status, trends, issues and challenges”

Tid for disputas:Mandag 17. oktober 2016 kl 12:00

Tittel på avhandling: «User-centred Design and Evaluation of Health Information Technology »

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Dr. Gareth Loudon, Cardiff School of Art & Design

Annenopponent: Professor Elizabeth Borycki, University of Victoria

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Andreas Prinz, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Rune W. Fensli, UiA (hovedveileder) og professor Vladimir Oleshchuk, UiA (biveileder).

PhD Defence in eHealth: User-centred Design and Evaluation of Health Information Technology

In 17th of October, Berglind Fjola Smaradottir has the defence a for the degree PhD in Information and Communication Technology at the University of Agder with the doctoral dissertation «User-centred Design and Evaluation of Health Information Technology».

In her PhD research study, Berglind Fjola Smaradottir has explored active user-involvement in two research and development projects: the EU-project United4Health og eHealth-extended Care Coordination funded by Regional Research Fund Agder (RFFA).

In both projects, end-users from hospital, municipalities and patient organisations were involved in workshops in an early design phase and participated in usability evaluations during iterative development.

The PhD research study had a mixed methods approach, where observation, interview and questionnaire were used for data collection in the user-centred design process. The results show that the end-users’ needs, suggestions and preferences were incorporated in the development and the user-centred design approach transformed the users into active contributors and allowed continuous refinements of the technology. 

The main contribution of this PhD research study lies on the empirical work on how user-centred design was practically employed in two health information technology development projects, with a focus on evaluation and usability. In addition, it contributes to the knowledge on how to run usability evaluations of health information technology in high fidelity laboratory settings, health care environment and patients’ homes by providing recommendations for a technical infrastructure in order to optimise the outcome of usability evaluations. The results from the PhD research study are presented through a collection of 9 scientific published papers in international peer-reviewed journals and conference proceedings. Smaradottir received «Best Paper Award» for a related  publication during an international conference in Portugal in 2015.

Berglind Fjola Smaradottir was born in 1974 in Iceland and lives in Grimstad in Southern Norway.

She has a bachelor’s degree in nursing from  College of Health Sciences in Uppsala, Sweden (1996) and a master’s degree in Telemedicine and eHealth from the University of Tromsø – the Arctic University of Norway (2009).

The PhD research study was funded by the Norwegian Ministry of Education and Research and made in close collaboration with the Centre for eHealth and Health Care Technology at Campus Grimstad, University of Agder.

The principal supervisor was Professor Rune Fensli and co-supervisor Professor Vladimir Oleshchuk, both at Department for ICT, Faculty for Engineering and Science at University of Agder.