Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Barnehageansatte bruker for enkelt språk overfor flerspråklige barn

Torild Marie Olsen forsvarer avhandlingen «Språkstimulering gjennom samtale. En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn» fredag 9. februar 2018.

Det trengs enda sterkere bevissthet og mer kunnskap i barnehagene omkring sammenhenger mellom ansattes språkbruk i samtaler og barnas språklige utvikling.

Torild Marie Olsen

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

Torild Marie Olsen har analysert samtaler mellom flerspråklige barnehagebarn og ansatte. Forskningen viser at barnehageansatte forenkler språket når de samtaler med disse barna i fri utelek og på tur. Barnehageansatte må bli mer bevisste på hvordan de snakker med flerspråklige barn også i uformelle samtaler, for å stimulere barnas språkutvikling.

Torild Marie Olsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Språkstimulering gjennom samtale. En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn» fredag 9. februar 2018.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i språkvitenskap.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Hva snakker barn og ansatte om i barnehagen?

En ny doktoravhandling ved Universitetet i Agder viser at samtaler mellom flerspråklige barn og barnehageansatte gir begrensede muligheter for språklig utvikling. Doktoranden, Torild Marie Olsen, argumenterer for at det trengs enda sterkere bevissthet og mer kunnskap i barnehagene omkring sammenhenger mellom ansattes språkbruk i samtaler og barnas språklige utvikling.

Samtale-kvalitet

Olsen, som er ansatt ved Universitetet i Agder, forsvarer sin avhandling 9. februar i Kristiansand.  I sin studie har hun undersøkt samtaler under frilek og på turer. Formålet har vært å avdekke kvaliteter ved samtalene som kan ha innvirkning på flerspråklige barns språkutvikling.

Studien viser at det er stor variasjon i hvor mye samtaletid de flerspråklige barna har med barnehagenes ansatte.  Samtalekvaliteten varierer også mye mellom samtaler inne og ute. På turer tar flerspråklige barn flere initiativ og har sterkere innflytelse på form og innhold i samtalene med ansatte enn innendørs, der samtalene er langt mer voksenstyrte.

Språklig forenkling overfor flerspråklige barn

Studien viser også at de ansatte bruker et begrenset og relativt enkelt ordforråd i samtalene. Mange av samtalene er korte kommentarer om objekter i de nære omgivelsene. Det er generelt flere tegn på språklig forenkling i ansattes språkbruk, noe som synes å være resultat av en bevisst strategi av hensyn til barnet. I følge Olsen er en slik strategi forståelig, men samtidig kan den føre til at den språklige stimulansen for de flerspråklige barna blir mangelfull. 

Olsens avhandling bærer tittelen «Språkstimulering gjennom samtale. En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn». Den bygger på feltarbeid i tre barnehager på Sørlandet, og det empiriske materialet består av samtaler innhentet ved observasjon og intervju av ansatte.

Økt bevisstgjøring nødvendig

Konklusjonen er at språklæringspotensialet i de uformelle samtalene er relativt svak. Olsen argumenterer likevel for å opprettholde frileksperiodene som språklæringsarena fordi det er i de uformelle situasjonene at flerspråklige barn er mest språklig aktive. Selv om ansatte har en tydelig bevissthet om hvordan de bør snakke med barn, mener Olsen at det er behov for ytterligere bevisstgjøring og kunnskap på dette området.

Disputasfakta:

Kandidaten: Torild Marie Olsen  (født 1969) vokste opp i Moss. Olsen har hovedfag i nordisk fra Universitetet i Oslo, og er ansatt som universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring fra undervisning i norsk som andrespråk og tospråklig bachelor, og har siden 2006 ledet en rekke utviklingsprosjekter i barnehager på Sørlandet og medvirket i en større satsning på språk i barnehager i Oslo.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium - B1-006, Campus Kristiansand fredag 9. februar 2018.

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Gi en oversikt og en språkvitenskapelig vurdering av språkstimuleringsinitiativer rettet mot barnehagesektoren i Norge de siste 10 årene. Oversikten kan gjerne avsluttes med en internasjonal perspektivering.»

Tittel på avhandling: «Språkstimulering gjennom samtale. En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn».

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Frans Gregersen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

Annenopponent: Professor Hilde Sollid, Universitetet i Tromsø

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Gro-Renée Rambø, Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var lektor Martha Sif Karrebæk, Københavns universitet (hovedveileder) og professor Liv Gjems, Høgskolen Sørøst-Norge (bi-veileder)