Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn og utbytte av inter-kommunalt samarbeid i helsesektoren - en relasjonell og kontekstuell tilnærming

Bjørnulf Arntsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Antecedents and outcomes of inter-municipal cooperation in health services – A relational and contextual approach» fredag 30. september 2022. (Foto: Privat)

Sett under ett, så viser resultater fra de tre artiklene at variasjon i deltakelse og opplevde konsekvenser av IKS innen helse ikke utelukkende kan forstås ved å se på interne trekk ved den enkelte kommune, men må også ses i sammenheng med trekk ved den konteksten og samarbeidsrelasjonen som den enkelte kommune inngår i.

Bjørnulf Arntsen

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

 

Bjørnulf Arntsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Antecedents and outcomes of inter-municipal cooperation in health services – A relational and contextual approach» fredag 30. september 2022.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Slik oppsummerer Bjørnulf Arntsen selv avhandlingen:

Bakgrunn og utbytte av inter-kommunalt samarbeid i helsesektoren - en relasjonell og kontekstuell tilnærming

Vår forståelse av interkommunalt samarbeid (IKS) har vært uløselig knyttet til kommunestørrelse.

Svakt kunnskapsgrunnlag

Dette gjenspeiles også i forskningslitteraturen som har hatt et hovedfokus på kommunenes mulighet til å oppnå økonomiske stordriftsfordeler gjennom samarbeid, og da gjerne innenfor «harde» og mer tekniske tjenester.

Dette etterlater oss med et svakt og noe unyansert kunnskapsgrunnlag som er til liten hjelp for å forstå den kompleksiteten og det mangfoldet som ofte kjennetegner IKS etablert innenfor andre tjenesteområder som helse.

Hensikten med avhandlingen var å identifisere noen av de kontekstuelle og relasjonelle faktorene som kan bidra til å forklare variasjon i deltakelse og opplevde konsekvenser av IKS innen helse.

Tre artikler

Avhandlingen består av tre artikler der følgende forskningsspørsmål ble stilt:

  • Artikkel 1: Hvorfor deltar noen kommuner mer enn andre i IKS innen helse?
  • Artikkel 2: Hvordan virker strukturen og kvaliteten på samarbeidsrelasjonen sammen og påvirker opplevde fordeler og kostnader ved legevaktsamarbeid?
  • Artikkel 3: Hvordan påvirker størrelsesasymmetri mellom vertskommuner og deltakerkommuner deres opplevelse av tjenestekvalitet og autonomikostnader ved IKS?

Deltakelse og utbytte

Analysene i de tre artiklene inkludert i avhandlingen er basert på kvantitative tverrsnittstudier av surveydata hentet fra øverste leder av helsetjenesten i et utvalg norske kommuner, koblet mot registerdata hentet fra KOSTRA (SSB) og PAI-registeret (KS).

I vår studie av deltakelse i IKS (artikkel 1) fant vi at interne begrensninger knyttet til kommunestørrelse og økonomisk handlingsrom så ut til å fremme deltakelse i IKS, mens kontekstuelle forhold knyttet til geografiske avstander og heterogenitet i forhold til omkringliggende kommuner så ut til å hemme deltakelse.

I våre to studier av konsekvenser av IKS fant vi at opplevde fordeler og kostnader ved samarbeid var nært knyttet til samspillet mellom strukturen (kompleksitet, stabilitet og styring) og kvaliteten (tillit og enighet) på selve samarbeidsrelasjonen (artikkel 2) og graden av størrelsesasymmetri mellom vertskommune og deltakerkommune (artikkel 3).

Funn

Sett under ett, så viser resultater fra de tre artiklene at variasjon i deltakelse og opplevde konsekvenser av IKS innen helse ikke utelukkende kan forstås ved å se på interne trekk ved den enkelte kommune, men må også ses i sammenheng med trekk ved den konteksten og samarbeidsrelasjonen som den enkelte kommune inngår i.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av instituttleder, professor Mariann Fossum, Institutt for helse- og sykepleievitenskap Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning fredag 30. september kl 09:15

Disputas fredag 30. september kl 11:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Aktuelle teorier og perspektiver i forståelse av fler-kommunalt samarbeid»

Tittel på avhandling«Antecedents and outcomes of inter-municipal cooperation in health services – A relational and contextual approach»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenBjørnulf Arntsen (1971, Risør) Hovedfag i statsvitenskap, UiO (2004). Tittel på hovedfagsoppgave: «Konflikt og konsensus – en studie av mål, virkemidler og organisering innenfor Natur og Ungdom og Bellona». Praksis (2000 – 2009) som avdelingsleder ved SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning (UiO) og som forskningsassistent ved ARENA - Senter for europaforskning (UiO. Fra 2009 har han arbeidet som daglig leder ved Senter for omsorgsforskning Sør (UiA).

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Lars Erik Kjekshus, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Annenopponent: Lektor, PhD Christian Lindholst, Institut for Politikk og Samfund, Aalborg Universitet, Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Randi Eikeland, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Dag Olaf Torjesen, Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder (hovedveileder) og førsteamanuensis Tor-Ivar Karlsen, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder (medveileder)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle. For å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u50lfu6urDorG9BIh5X1YdmtJbAtKmbfInMf

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:05 og disputasen tidligst 11:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Andås på e-post eli.andas@uia.no