Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Vil starte landets første yrkesrettede masterstudium i psykisk helsearbeid

Styret for Høgskolen i Agder gikk torsdag inn for å søke om å få opprette et eget yrkesrettet masterstudium i psykisk helsearbeid. Studiet, som vil møte et uttalt behov både i Agder og i resten av landet, er det første av sitt slag i Norge.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Psykisk helse har høy prioritet i hele helse-Norge. Særlig innen tjenestetilbudet i kommunene rettet mot barn og unge er det uttalte behov for kompetanseheving. Når det samtidig er slik at vi ved høgskolen har et godt fagmiljø innen dette området, er det derfor bra dersom vi kan bidra til at kompetansen innen yrkesutøverne styrkes, sier rektor Ernst Håkon Jahr i en kommentar.

Den nye yrkesrettede masteren i psykisk helsearbeid skal i første omgang kvalifisere kandidatene til stillinger i helse- og sosialtjenesten som krever selvstendig klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid. Samtidig vil den kvalifisere til stillinger som fordrer selvstendig kompetanse i forsknings- og fagutviklingsarbeid, vitenskapelige stillinger i høgskole- og universitetssystemet og opptak til forskerstudier.

Nasjonal betydning også fagideologisk sett

Det er ventet at etableringen av et masterstudium i psykisk helse ved Høgskolen i Agder vil få nasjonal betydning også på et fagideologisk plan. Det er fordi dagens praksis innen psykisk helsevern er selverklært eklektisk.

På samme tid domineres tilbudet av et biomedisinsk psykiatrisk perspektiv. Dette perspektivet kan bidra til å entydiggjøre og fastholde psykisk helse og psykiske lidelser i et biologifokusert, individsentrert perspektiv. Både brukere av tjenestetilbudet og fagpersoner stiller seg kritisk til en slik entydiggjøring av kunnskapsgrunnlaget innen psykisk helsearbeid, og etterlyser solide fagmiljøer med en klar forankring innen human- og samfunnsvitenskapelige perspektiver på psykisk helse.

Ved å samordne, koordinere og forsterke eksisterende fagmiljøer på tvers av fakultetsgrenser, Høgskolen i Agder gjennom masterstudiet også videreutvikle et fagmiljø som arbeider aktivt for å holde mangfoldet og flertydigheten i forståelse, beskrivelse og tilnærming til mennesker med psykiske problemer åpen og levende. Dette innebærer et forpliktende samarbeid internt i høgskolen og mellom høgskolen og fagfeltet, brukere i regionen.

Nasjonalt kompetansesenter

Den nye mastergraden vil få sitt hovedsete ved høgskolens fakultet for helse- og idrettsfag, som siden 1990 har hatt flere tilbud opp til cand. mag.-grad i psykisk helsearbeid og relaterte tilbud. Fakultetet har også til hensikt å skape et forskningsmiljø av nasjonal betydning innen feltet, og har sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim fremmet søknad om etablering av et Nasjonalt kompetansesenter i psykisk helsearbeid. I statsbudsjettet for 2004 er det satt av midler til et slikt senter.