Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Tuning av sykepleierutdanningen i Europa

Som den eneste høgskolen i landet er Høgskolen i Agder valgt ut til å representere Norge innen området Nursing i det prestisjetunge europeiske nettverket Tuning Educational Structures in Europe.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

På bakgrunn av søknad underskrevet av rektor ble sykepleieutdanningen ved vår høgskole - og Norge - valgt ut som ett av 13 land i Europa til å delta i prosjektet. De øvrige land er England, Irland, Danmark, Finland, Ungarn, Slovakia, Tyskland, Nederland, Belgia, Malta, Spania, og Polen. Høgskolelektor Bjørg Dale fra Fakultet for helse- og idrettsfag er HiAs representant.

I tillegg til de land som deltar i området Nursing består Tuning prosjektet av 8 andre utdanningsområder. Totalt er det ca 135 institusjoner som deltar i prosjektet, og Norge har flere representanter fra universitetene som deltar.

Prosjektet er en del av Sokrates-Erasmus programmet, og startet som et pilotprosjekt i 2000 i den hensikt å følge opp de utfordringer til "higher education institutions" som ligger i Bolognadeklarasjonen. Første fase av prosjektet varte fra 2000 – 2002, og denne var så vellykket at man bestemte seg for å fortsette. Fase 2 startet våren 2003, og prosjektet har sin endelige slutt våren 2004. I fase 2 er to nye områder inkludert, - Nursing som eksempel på anvendt vitenskap og European Studies som eksempel på interdisiplinær utdanning.

Navnet "Tuning" (avstemming) er valgt ut for prosjektet fordi hensikten er ikke å utvikle universelle utdanningsprogrammer, men å finne fram til felles referansepunkt, konvergens og gjensidig forståelse på tvers av landegrensene. Metoden som er utviklet for å gjensidig kunne forstå og sammenligne utdanningsplanene består i første rekke av følgende tilnærming:

Å utvikle et sett av generelle kompetanseområder på de ulike nivå som er relevante for alle utdanninger Å utvikle et sett av spesielle kompetanseområder for hver av utdanningene Bruk av ECTS som system for akkumulering av studiepoeng, forholdet mellom kompetanseområdene og ECTS, og muligheter for utveksling mellom landene Sammenligning og "tuning" av undervisnings-, lærings- og vurderingsformer ift ECTS, ulike modulers innhold og studentenes arbeidsmengde Systemer for kvalitetssikring i utdanningen, i institusjonen og nasjonalt, og hvordan disse fungerer

Alle representantene i prosjektet møttes i Athen 7. – 8. november. Agendaen for møtet var statuspresentasjon og -oppsummering, videreutvikling av arbeidet som beskrevet over, og planlegging av sluttfasen. Innen området Nursing har prosessen på alle måter vært vellykket, noe status viser; det arbeidet som de syv første gruppene har brukt nesten to år på har sykepleiergruppen utført på et halvt år. En viktig årsak til dette er nok at det generelt er stor grad av internasjonal konsensus om kjerneområdene i sykepleie.

Prosjektet ferdigstilles etter møte i Brüssel i mai 2004, og prosjektrapport vil være tilgjengelig kort tid etter dette.

Les mer om prosjektet på hjemmesiden http://www.relint.deusto.es/TuningProject/index.htm