Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Søker om doktorgrad nummer fire

Et enstemmig styre for Høgskolen i Agder vedtok onsdag å søke om rett til å tildele ph.d.-grad innenfor Internasjonal organisasjon og ledelse.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Dersom søknaden innvilges, blir området det fjerde doktorgradsområdet ved Høgskolen i Agder. I dag tilbyr Høgskolen i Agder doktorgradsutdanninger inn nordisk språk og litteratur, og innen matematikkdidaktikk. I tillegg har høgskolen søkt om doktorgradsrett i IKT - mobile kommunikasjonssystemer, sikkerhet og kommunikasjonstjenester . Det skjedde for en snau måned siden.

Med fire doktorgradstilbud på plass, samt et godt kvalitetsikringssystem rundt dem og høgskolens øvrige tilbud, er det et uttrykkelig mål for Høgskolen i Agder å utdanne ph.d.-kandidater og søke om å få endret status til universitet.

Har arbeidet i et år med søknaden

Det fjerde doktorgradsområdet er knyttet til Fakultet for økonomi- og samfunnsfag . Høgskolen sendte en søknad om doktorgradsrett innen fakultetets fagområder for et drøyt år siden, men trakk senere denne tilbake da det var klart at den neppe ville bli godtatt slik den forelå. I tiden som har gått siden da, har fakultetet arbeidet videre og forbedret søknaden.

- Beslutningen om å fremme en søknad om et doktorgradsprogram i internasjonal organisasjon og ledelse er bevisst og strategisk. Den reflekterer modenheten til høgskolen, samtidig som det speiler at vi mener det er et stort behov for et slikt program i Norge. At vi har brukt mer tid enn opprinnelig tenkt på å utforme em søknad, har bare ført til at det vi nå ser er bedre og mer aktuelt, sier rektor Ernst Håkon Jahr (bildet).

Behov i Norge og i Agder

På spørsmål om det er behov for en forskerutdanning på feltet internasjonal organisasjon og ledelse, svarer rektor et ubetinget ja.

- Norge er en liten nasjon med en åpen økonomi og lange tradisjoner for internasjonal handel, og med aktiv deltakelse i internasjonal politikk. Det gjør at det er et klart behov for kompetanse i internasjonal organisasjon og ledelse i mange deler av samfunnet. Det gjelder både innen internasjonal handel, shipping og i arbeid knyttet til økonomisk utvikling, menneskerettigheter og internasjonalt politisk samarbeid, for å nevne noe, sier han.

- Også i vår region, Agder, gjelder dette i høyeste grad. Tradisjonelt har den sørlandske landsdel mer enn sin andel av eksportindustri, internasjonal handel og skipsfart. Landsdelen har også vært aktiv innenfor frivilling sektor når det gjelder internasjonalt samarbeid, bistand og misjon. Et doktorgradstilbud i internasjonal organisasjon og ledelse vil derfor kunne ha positive ringvirkninger både for næringsliv og samfunnsliv – både regionalt og nasjonalt, sier rektor Ernst Håkon Jahr.

Vesentlig bidrag til forskningsfeltet

Et doktorgradsprogram i internasjonal organisasjon og ledelse er også et vesentlig bidrag til forskningen innen dette feltet. Det vil i seg selv spille en sentral rolle i oppbygging og videreføring av et bærekraftig forskningsmiljø i både Agder og i landet forøvrig. I tillegg vil det, uavhengig av nasjonale og regionale prioriteringer, spille en aktiv rolle i det internasjonale akademiske samfunnet av forskere på feltet.

Treårig doktorgradsprogram

Selve doktorgradstilbudet i internasjonal organisasjon og ledelse er lagt opp som et treårig program som krever et fullt toårig mastergradsprogram innen relevante fagområder i bunn. Relevante fagområder er i denne sammenheng mastergradsutdanninger eller hovedfag i økonomisk administrasjon og offentlig administrasjon, eller innen feltet informasjonssystemer, da med sterke innslag av økonomi og/eller organisasjon og ledelse.

For søkere med en relevant disiplinbakgrunn, men som ikke har bakgrunn i internasjonalisering, og også søkere med internasjonaliseringsbakgrunn, men som ikke har god nok bakgrunn i økonomi og/eller administrative disipliner, kreves det at de tar tilleggskurs ved relevante masterprogrammer.

Kjerneområde

Fagfeltet internasjonal organisasjon og ledelse ligger i skjæringspunktet mellom to større studiefelt: ledelse generelt (studier i organisasjon og ledelse) og internasjonal økonomi/internasjonale forhold. Området internasjonal organisasjon og ledelse dekker et bredt emnefelt, men ser nærmere på disse i deres internasjonale kontekst. Samtidig er det opptatt av en rekke utfordringer knyttet til internasjonal økonomi og internasjonal politikk, men ser på disse i et ledelsesperspektiv.

Tatt i betraktning bredden i feltet og dets røtter i generell organisasjons- og ledelsesteori, forutsetter opplegget som foreligger at doktorgradsstudentene tar to kjernekurs i programmet, kurs i metode og vitenskapens filosofi, samt fordypningskurs, i tillegg til avhandlingen de skal skrive.

De to kjernekursene i utkastet er:

Internasjonal organisasjon og ledelse: Det global miljøet (International Management: The Global Environment) Internasjonal organisasjon og ledelse: teoretisk fundament (International Management: Theoretical foundation)

Åtte spesialiseringskurs

I tillegg foreslås det åtte spesialiseringskurs knyttet til doktorgradsprogrammet. Disse er:

Internasjonal strategisk ledelse (International Strategic Management) Internasjonal kommunikasjon (International Communication) Global informasjonsledelse (Global Information Management) Internasjonale institusjoner og ledelse (International Institutions and Governance) Bærekraftig utvikling og utviklingsøkonomier (Sustainability and Emerging Economies) Korrupsjonens politiske økonomi (The Political Economy of Corruption) Internasjonal konsernledelse (International Corporate Governance) Kultur og etikk i flernasjonale organisasjoner (Culture and Ethics in Multinational Organisations)

Rektor sender søknaden

Vedtaket i Styret for Høgskolen i Agder kom etter at styret gikk gjennom et utkast til søknad, og innebærer at rektor har fått fullmakt til å sende søknaden når denne er ferdigbehandlet og kvalitetssikret. Den går da til Nokut – det nasjonale organet for kvalitet i utdanninga - som ventelig vil opprette en internasjonal faglig komite som skal vurdere søknaden.

Egen doktorgradsprogramkomité

Fakultet for økonomi og samfunnsfag har hatt denne komiteéen i arbeid med utkastet til doktorgradssøknaden:

Professor Harald Knudsen (leder) Professor Joyce Falkenberg Fakultetsdirektør Helge Simon Møll Førstemanuensis Arne Isaaksen Professor Bjørn Erik Munkvold Professor Trond Randøy Professor Jarle Trondal Konsulent Jannik Stølen Timenes

I tillegg har professor Torger Reve, rektor ved BI, deltatt som rådgiver i siste del av arbeidet.