Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Setter husholdningenes økonomiske beslutninger i fokus

Vanlige folks deltakelse i arbeidsmarkedet, deres forbruk og investeringsadferd står i sentrum når Ellen Katrine Nyhus (bildet) og Høgskolen i Agder er vertskap for en internasjonal tverrfaglig kunnskapskonferanse om husholdningsøkonomiske beslutninger 5. – 7. desember.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Hensikten med konferansen -The 2003 IAREP Workshop on Household Economic Decisions: Earning, Sharing, Spending and Investing Money - er å utforske de teoretiske og metodiske utfordringene knyttet til den økte heterogeniteten i husholdningers finansielle beslutningstakning.

- For å bli flinkere til å forklare og påvirke vanlige folks spareatferd må vi ha en bedre forståelse av de underliggende beslutningsprosesser som skjer i husholdninger enn det vi har i dag, forteller konferansens arrangør, dr. oecon. Ellen Katrine Nyhus (bildet) ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag.

- Så langt forklarer våre modeller mindre enn halvparten av den individuelle variasjonen i sparing og formuesbygging blant husholdninger. Konferansen er et bidrag i arbeidet for å øke kunnskapen og bedre forklaringsmodellene våre knyttet til husholdningenes økonomiske adferd, sier hun.

Møter forbrukspresset

Ellen Katrine Nyhus peker på at det er særlig interessant å få vite mer om hvordan folk i vestlige samfunn velger å møte et stadig økende forbrukspress.

- Sparer de mindre og låner de mer, eller arbeider de mer for å øke inntekten? Og hvem foretar de viktigste sparebeslutningene i husholdningene: Er det den med størst inntekt eller foretar par disse beslutningene i fellesskap? spør Nyhus

- Eller – skal vi se på ektefeller som individuelle beslutningsenheter når kvinnens inntekt nærmer seg mannens? Og hvordan endrer høye skilsmissetall og andre endringer i familiestrukturer måten folk sørger for framtiden sin?

- Dette er spørsmål som vil bli tatt opp på konferansen. Emnene studeres vanligvis hver for seg, men er sterkt sammenbundet, sier hun.

Viktig for politiske beslutninger

Mer kunnskap om forhold som påvirker husholdningers spare- og lånebeslutninger, er ikke bare av interesse for forskerne og husholdningene selv. Det er også viktig for politikere, finansinstitusjoner og andre som er involvert i samfunnsplanlegging. Kanskje er det slik at politisk ønskede endringer i velferdstilbudene ikke alltid får den ønskede effekten fordi en ikke har tatt alle sider ved folks spareadferd i betraktning?

- Målet med konferansen er å bringe sammen forskere fra ulike fagfelt som økonomi, økonomisk psykologi og sosiologi for å diskutere og presentere aktuell forskning på disse områdene. På den måten stimuleres økt tverrfaglig forskning knyttet til hvordan husholdninger fatter økonomiske beslutninger. Vi setter også søkelyset på noen av de metodiske utfordringene vi må løse når vi analyserer denne komplekse handlingsmønsteret, sier Ellen Katrine Nyhus.

KORT OM IAREP

IAREP - Den internasjonale foreningen for forskning innen økonomisk psykologi (International Association for Research in Economic Psychology) - er et samlingspunkt for alle som er interessert i områder hvor psykologi og økonomi møtes. Den ble stiftet i 1982. Medlemmene, som kommer fra land verden over, består av både psykologer og økonomer, og også av spesialister i økonomi og administrasjon og på områder som markedsføring og forbrukeratferd. Medlemsmassen består av både av akademikere og folk fra andre yrkesgrupper.

Se også: Vil gi uhjelp til norske kvinner (Dagsavisen)Hva styrer familiens pengebruk? (Fædrelandsvennen)