Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Overtar og integrerer FiloNovas virksomhet

Styret for Høgskolen i Agder vedtok onsdag å overfører og integrere virksomheten i kursoperatørselskapet FiloNova som en del av høgskolens interne virksomhet. Overtakelsen skyldes selskapets økonomiske situasjon og endrede rammevilkår for drift av etter- og videreutdanning.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Det er ingen hemmelighet at FiloNova har slitt økonomisk. Selskapet har liten egenkapital, og valget sto i realiteten mellom å tilføre selskapet mer kapital eller noe annet. Vi valgte i situasjonen som var oppstått, å gå for en løsning som innebærer at vi nå overfører virksomheten fra FiloNova og inn i høgskolen, sier rektor Ernst Håkon Jahr (bildet). Løsningen ble valgt i samråd med medeier Agderforskning, som nå trekker seg ut av selskapet.

- Dette er også en løsning som gir et godt grunnlag å satse videre på vår etter- og videreutdanningsvirksomhet. og integrere denne tettere med vår øvrige virksomhet I tillegg innebærer den at alle ansatte som per dato har et permanent tilsettingsforhold i selskapet blir med over til høgskolen, sier han.

Rektor understreker at FiloNova som selskap ikke er oppløst. Det er virksomheten knyttet til kurs, etter-og videreutdanning som overføres til høgskolen. En del aktivitet, for eksempel rekruteringsarbeidet for Poznan-universitetet i Polen vil kunne bli liggende i selskapet, selv om det blir betjent av ansatte på høgskolen.

Har hatt positive effekter

Vedtaket i høgskolestyret kom etter at styret i FiloNova tidligere i måneden ga beskjed om at fortsatt drift i selskapet vill kreve tilførsel av ny kapital. Hvis ikke, måtte en vesentlig endring av driftsform til dersom det skulle være grunnlag for videre drift.

- Oppi alt dette må en ikke glemme at opprettelsen av FiloNova har hatt en rekke positive effekter. Høgskolens virksomhet innen etter- og videreutdanning er samordnet markedsmessig og fordoblet, og et merkenavn er bygget opp. Virksomheten har profilerer høgskolen på en positiv måte, både gjennom kurs og studier, og ved at selskapet har levert profesjonaliserte tjenester på konferansemarkedet. Selskapet har også dyktige medarbeidere, sier Ernst Håkon Jahr.

Markedssvikt

På spørsmål om hva det var som gikk galt, oppgir Jahr flere årsaker.

- Det er klart at markedet for kurs og etterutdanning ikke har utviklet seg med den vekst som selskapet la til grunn . I ettertid viser det seg at selskapets budsjetter med kraftig vekst ble for optimistiske. Selv om selskapet har tilpasset seg lavere inntjening med nedbeamming og kutt i kostnader, har det ikke vært til å unngå røde tall på bunnlinjen, sier han

Endrede rammebetingelser

FiloNova ble opprettet 1. januar 2002 som et aksjeselskap eid av Høgskolen i Agder og Agderforskning. Kapitalbasen var på1,5 millioner kroner og selskapet skulle fungere som operatør og arrangør av kompetansegivede kurs-, etter- og videreutdanningstilbud fra høgskolen. Rektor peker i den sammenheng på at rammebetingelsene for opprettelsen av selskapet har endret seg siden den gang, noe som også er en medvirkende årsak til styrets vedtak.

- I forbindelse med Kvalitetsreformen har utdannings- og forskningsdepartementet slått fast at eksternt finansiert kompetansegivende etter- og videreutdanning som hovedregel bør organiseres internt. Dette gir en langt sterkere føring om at denne type virksomhet bør holdes internt enn det var da FiloNova ble opprettet.

Rektor peker også på at det nye finansieringssystemet for universitets- og høgskolesektoren som ble innført fra i år, i tråd med dette gir høgskolen en bedre uttelling dersom etter- og videreutdanningstilbudene organiseres internt. Det samme gjelder for nye prinsipper i regnskapsføring som også er innført nylig.

Alt i alt mener rektor at den valgte løsning fortsatt gjør høgskolen i stand på en god måte l å oppfylle sine forpliktelser på etter- og videreutdanningsområdet, Både fra regionen og gjennom styringssignaler fra departement og Storting er det forventinger om at høgskolene skal engasjere seg sterkere på dette området.

SE OGSÅ:- FiloNova verdifull lærdom (Fædrelandsvennen)