Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

HiA fikk 3,9 Cultiva-millioner

Høgskolen i Agder sto fram som vinneren da Cultiva foretok sin første tildeling fredag kveld. Hele sju av høgskolens prosjektsøknader ble innvilget til en samlet sum av 3.910.500 kroner. Etter høgskolen kom Quartfestivalen og nyskapingen Opera Island, som hver fikk 2,5 millioner kroner. I alt delte Cultiva ut 20 millioner kroner denne førjulskvelden.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Selve tildelingen skjedde under en feststemt forestilling i konsertlokalene på Alladin, der styreleder Ellen Horn og stiftelsesdirektør Erling Valvik og hans stab leste opp de 38 søkerne av i alt 297 som nådde opp denne første gangen.

Interessen for tildelingen var stor. Alladin var fylt til randen denne desemberkvelden. Samtlige stolseter var fylt opp, og et 50-talls personer sto langs veggene.

- HiA tjener også på de andre tildelingene

- Jeg håper selvsagt at vi når opp med flere av våre søknader. Jeg vet at de er svært gode. Men samtidig er det slik at høgskolen er en vinner uansett her i kveld. Og det er fordi tildelingene som skjer berører oss uansett, både direkte og indirekte. Flere av prosjektene på søkerlisten har kontaktflater mot høgskolen. I tillegg er denne Cultiva-tildelingen også med på å gjøre både Kristiansand og høgskolen attraktive for både framtidige studenter og for vår rekruttering av ansatte, sa rektor Ernst Håkon Jahr rett før utdelingen tok til.

Og ganske riktig, rektor hadde lite å bekymre seg for. Høgskolen søknader som nådde opp, ble ropt ut først. De ble da klart at HiA fikk nær 20 prosent av millionene som ble delt ut.

Prosjektene som høgskolen fikk ja til, er disse:

Fakultet for økonomi og samfunnsfag: Kultur, kommunikasjon og regional endring, forprosjekt. Tildeling: 1,5 millioner kroner.Prosjektet tar sikte på å etablere et interfakultært forskningsprogram knyttet til et senter. Det tas sikte på å etablere et forskningsprogram og et mastergradsstudium der dagens forbrukersamfunn, idrett og fritidsliv, samt høye krav til opplevelser settes i forbid\ndelse med ny og aktuell viten om merkevarebygging, kulturutvikling og samfunnskontakt. En forutsetning for tildelingen er at det foreslåtte "Senter for kulturstudier" blir et samarbeid mellom flere fakulteter og plasseres organisatorisk slik at det blir felleseie for HiA. Fakultet for kunstfag: Opprette kompetansesenter i rytmisk musikk – Norsk institutt for rytmisk musikk (NIRM), forprosjekt. Tildeling: 1.000.000 kroner.Senteret tar mål av seg til å være Norges ledende paraplyorganisasjon og kompetansesenter innen området rytmisk musikk. Konsertproduksjon i samarbeid med Rock City og Quart-festivalen inngår i planene. Fakultet for kunstfag: Teater for barn og unge, Senter for barne- og ungdomsteater (SEBUT), forprosjekt. Tildeling: 600.000 kroner.Målet er blant annet å initiere og utvikle forskningsbaserte teaterproduksjoner. Det skal drives skolering og etterutdanning rettet mot profesjonelle teaterarbeidere. Videre skal SEBUT formidle barne- og ungdomsteater til skoler og barnehager i Kristiansand. SEBUT etableres i samarbeid med ASSITEJ Norge (Assosiation Inernationale du Theatre pour L’Enfance et la Jeunesse)Fakultet for økonomi og samfunnsfag: Entreprenørskap i kultursektoren (Senter for entreprenørskap), forprosjekt. Tildeling: 300.000 kroner.Forprosjektet er finansiert av Kompetansefondet, Vest-Agder fylkeskommune, SND m.fl. Målet er et fagmiljø i entreprenørskap og forretningsutvikling ved HiA/Agderforskning. I prosjektet settes fokus på entreprenørskap i kultursektoren. Det er etablert et samarbeid mellom flere fakulteter på høgskolen, samt Quart-festivalen.Administrasjonen: Samspillet mellom bysenteret og Campus Gimlemoen.Tildeling: 250.000 kroner.Målet med prosjektet er å starte en dialog om hvordan bysenteret og Campus Gimlemoen kan utfylle og styrke hverandre. Vi har i dag flere kontaktpunkter der ulike relasjoner diskuteres. Dette gjelder alt fra byplanlegging og transport, til kultur og undervisning. Prosjektet tar sikte på å se de ulike sektorene i sammenheng, og få en overordnet strategi for samarbeidet. Kristiansand kommune vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.Fakultet for økonomi og samfunnsfag: Trainee-program mot kultursektoren. Tildeling: 150.000 kroner.Trainee-ordninger rettet mot kultursektoren for kandidater fra områdene ledelse av informasjonssystemer og fra økonomi. Prosjektene som kan gjennomføres i praksisperioden vil typisk være: Etablering av nettsted, e-handelsløsninger og utvikling av prosjektbudsjett og forkalkyler.Fakultet for humanistiske fag m.fl.: Tverrfaglig utdanning i urbankultur, forprosjekt. Tildeling: 110.500 kroner.Prosjektet er organisert rundt bykultur og bygger på bidrag fra flere fakulteter og flere forskningsmiljøer samt kulturdirektøren i Kristiansand kommune.

Quart-festivalen

Etter HiA kom Quart-festivalen, som i dennerunden fikk 2,5 millioner kroner for å stabilisere stiftelsen slik at festivalen kan bli et lokomotiv i landsdelen. I tillegg varslet Erling Valvik at Cultiva er innstilt på å tilby stiftelsen et lån på 2,5 millioner kroner over 7 år hvor de to første årene er avdragsfrie og renten relativt lav. Cultiva setter imidlertid flere vilkår som må innfris for at midlene skal utløses. Blant annet skal grunnkapitalen styrkes, og det må ryddes opp mellom stiftelsen Quart og de som leverer varer og tjenester til festivalen.

Opera Island

Også nyskapningen Opera Island fikk 2,5 millioner kroner, til et forprosjekt. Dette er et "akademi" som første gangen ble avholdt på Bornholm sommeren 2002, da med stor medieoppmerksomhet. "Akademiet", som søker under navnet The Rest is Music, ønsker å flytte arrangementet permanent til Kristiansand. For 2004 har de søkt om gjennomføringen av et pilotprosjekt som Cultiva investerer i. De har også søkt om støtte fra en rekke andre institusjoner. Opplegget til Opera Island går ut på at 20 nasjonale og internasjonale unge talenter på vei ut i yrkeslivet inviteres til et 5 ukers sommerakademi i Kristiansand. Akademiet kuliminerer i oppsetting av Barbereren i Sevilla med 5 forestillinger i Kristiansand, for deretter å dra på turne i Norge og utlandet. Det holdes også foredrag og konserter på sommerakademiet.

Mediehøgskolen

Også Mediehøgskolen på Gimlekollen fikk tilsagn på en av sine større søknader. Skolen fikk 2 millioner kroner til å starte opp og sette i gang et prosjekt de har kalt Quest, som blant annet vil bidra til en nyskapende medieutdanning særlig rettet mot utviklingsland. Prosjektet, som også støttes av Kompetansefondet, kjøres i samarbeid med Høgskolen i Agder.

Wenneslandsamlingen

Gjennom Wenneslandsamlingen får Høgskolen i Agder så og si også nesten direkte glede av Cultiva-midler. Det skjer gjennom et prosjekt i regi av GS Analyse A/S, som har fått 400.000 kroner for å registrere samlingen på en forsvarlig måte, og åpne registeret for internasjonal forskning, undervisning og formidling. Konserveringsarbeid og arbeidet med en konserveringsplan ligger også i prosjektet. Videre innebærer det et internasjonalt samarbeid om Beat-dagene, der også høgskolen er med.

300.000 til Agderforsking

Også Agderforskning fikk tilsagn om 300.000 kroner i støtte til et forprosjekt rundt et idé-laboratorium som kan utvikle og utnytte det kreative potensialet som finnes i enkeltmennesker og organisasjoner i Kristiansand. Samlinger og debatter omkring kreativitet og ideskaping er viktige elementer i arbiedet. Kompetansefondet og Kompetansering Sør bidrar ogås til finansieringen, og med seg i arbeidet har Agderforskning representanter fra Kristiansand Dyrepark, Quart-festivalen, Agder Energi og Unico.

Utreder pop/rock, film og festivaler

I tillegg til tildelingene som foregikk fredag kveld, har Cultiva satt i gang tre større utredninger rundt områdene pop/rock – hvor det rytmiske miljøet ved Høgskolen i Agder er med – rundt film og rundt festivaler. De to første utredningene skal foreligge 1. mai, og det er ventet at de vil peke på flere grep som kan skape arbeidsplasser og gjøre Kristiansand kjent innen disse områdene.

Også på festivalsiden arbeides det med en utreding, denne i regi av kulturdirektøren og næringssjefen i Kristiansand kommune. Cultivas håp er at det etableres en felles infrastruktur som gjør det enkelt å arrangere festivaler i Kristiansand. Utredningen er ventet i løpet av 2004.

MER OM CULTIVA HER!