Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Bjarne Skeie fikk UiAs pris for 2015

Universitetet i Agders pris for samfunnsgavnlig innsats ble for 2015 tildelt Bjarne Skeie. 

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Aagedal, Skeie og Lauvdal med diplom

Prisen som består av et diplom og et kunstverk ble delt ut av rektor Torunn Lauvdal og universitetsdirektør Tor A. Aagedal (til venstre).

Tildelingen fant sted 23. april under universitetets årsfest for eksterne gjester og samarbeidspartnere. Under gjengis deler av talen som Lauvdal holdt til prisvinneren:

«Bjarne Egill Skeie, født 2. mai 1945, norsk ingeniør og forretningsmann. Født i Eiken i Hægebostad, bosatt i Kristiansand. Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk næringsliv».

Slik kan leksikonopplysningene om Bjarne Skeie oppsummeres. I Wikipedia ble Bjarne Skeie først omtalt i 2007, som "norsk ingeniør og forretningsmann fra Kristiansand". I 2009 ble dette rettet til "… fra Eiken." Det har stått seg siden. Det er åpenbart av betydning.

– Eikdølen er realistisk. Han er ikkje poet. Han ser ikkje på månen og drøymer til vanleg, skriver Åsulv Thorsland i årsskriftet for Eiken sogelag i 1990.

Bjarne Skeie selv sier til Atle Christiansen i Spenn i 2012:

– Jeg hadde aldri tro på at det skulle bli stort. Jeg var bare genuint interessert i å utvikle disse produktene, og så ble det bare stort.

Entreprenørenes rolle

Joseph Schumpeter (1883-1950), var professor i økonomi ved Harvard i Boston fra 1932. Schumpeter la vekt på gründernes og innovasjonens rolle i den økonomiske utviklingen.

Entreprenørene er personer som vet å utnytte dårlige tider til sin fordel ved å ligge i front når det gjelder innovasjoner. De våger å satse før andre på å ta i bruk ny teknologi og kunnskap i form av nye produkter og produksjonsmetoder.

Økonomien går i perioder med oppgang og nedgang, og det er nettopp i nedgangstider at grunnlaget for ny vekst blir lagt. Et kjennetegn ved innovasjoner er også at de gjerne kommer i "klynger". En grunnleggende oppfinnelse eller teknisk innsikt kan utnyttes på flere måter.

Startet med elektriske kraner

Entreprenørskapet lå i blodet. Etter ingeniørutdanning startet Bjarne Skeie hos Munck i Bergen, som ingeniør og konstruktør, med elektriske kraner. Allerede i 1968, 23 år gammel, er han hos Hydralift i Kristiansand. Der utviklet han hydrauliske kraner.

– Min styrke har alltid vært teknologisk innsikt blandet med et visst blikk for det kommersielle, sier Bjarne Skeie i Spenn i 2012.

Da han er 26 år gammel, i 1971, etablerer han Maritime Hydraulics (MH). Produksjonen var høytrykkshydraulikk for skipskraner. Året etter vant MH et oppdrag på BOP ("Blow-Out-Preventer"), kraner til to av Akers første H3 flyterigger. Dermed startet utviklingen av utstyr for olje- og gassindustrien.

Historien må settes i en sammenheng

Tor A. Aagedal, Bjarne Skeie og Torunn Lauvdal. Her sammen med Tor A. Aagedal og Torunn Lauvdal.

Bjarne Skeie (i midten) takker for prisen. Her sammen med Tor A. Aagedal og Torunn Lauvdal.

Hvor er Norge og Agder da Bjarne Skeie startet opp? Per Borten var statsminister. Administrerende direktør ved Kristiansand mekaniske verksted Sverre Walter Rostoft var industriminister.

Leo Tallaksen var ordfører i Kristiansand. Bortenregjeringen gikk av i 1971, og Trygve Bratteli overtok som leder av en mindretallsregjering. I 1972 kom den første folkeavstemmingen om norsk medlemskap i EF/EU, og Brattelis regjering gikk av. Oljekrisen kom i slutten av 1973, med en veldig økning i oljeprisen. Norsk tankfartnæring fikk en langvarig krisetid. Men 1972-73 var også startåret for Statoil.

I 1971 hadde Agder distriktshøyskole ett studietilbud (det 2-årige øk.adm.-studiet) og litt over 100 studenter. Ingeniørskolen i Grimstad het Sørlandets Tekniske Fagskole. Norge hadde enda ikke fire millioner innbyggere.

Da Bjarne Skeie som 14-åring reiste til Lista yrkesskole for å begynne sin utdannelse, var Norge uvitende om at landet i løpet av noen få år skulle bli en oljenasjon. Legendarisk er brevet fra Norges geologiske undersøkelse (NGO) i 1958, der det sies at «Man kan se bort fra muligheten for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst».

Oljeletingen starter

Letingen i norsk sektor begynte i 1966. Den første drivverdige oljen ble funnet i desember 1969.

I en artikkel om norske oljebyer peker historikeren Kristin Øye Gjerde på at Kristiansands historie som oljeby har tre hovedfaser:

  • Den eldste er knyttet til sjøfarten og verkstedindustrien, særlig KMV og OIS. KMV ble nedlagt i 1979, OIS i 1988.
  • Den andre fasen er Rasmussengruppens satsing på bøyelasting for Statoil, som varte til 2001.
  • Nå er Kristiansands viktigste funksjon i forhold til olje- og gassindustrien knyttet til leverandørsiden, til boreteknologi og offshoreutstyr.

De tre største bedriftene på dette området, National Oilwell Varco (NOV), MHWirth og Cameron, har mer enn 90 prosent av verdensmarkedet for boreutstyr til oljerigger. Produktene selges til hele verden. Norsk sokkel har fått mindre betydning.

To rapporter fra IRIS (i 2013 og 2015) dokumenterer betydningen av de petroleumsrelaterte næringene i Agder. I Vest-Agder utgjør ansatte i petroleumsrelatert virksomhet 17 prosent av alle bosatte sysselsatte i fylket, i Aust-Agder 10 prosent.

Bare Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Akershus har relativt flere ansatte i oljerelatert virksomhet enn de to Agderfylkene. Alle de tre bedriftene produserer først og fremst bore- og løfteutstyr. Kommunene med størst andel av de sysselsatte i oljerelaterte næringer i Agder er Kristiansand, Flekkefjord og Hægebostad.

De tre store bedriftene i NODE-klyngen, NOV, MHWirth og Cameron, har alle opphav i etableringer som Bjarne Skeie sto bak.

Et utrolig samfunnsbidrag

Bjarne Skeie har vært og er navet for en industri som er verdensledende på løfte- og boreinnretninger for fartøy og rigger. "Mutasjonsmakeren" kaller Rune Øidne Reinertsen ham i Fædrelandsvennen i 2012. Men det begynte altså ikke med oljesektoren. Det begynte med skipskraner. Eller med landhandel og landbruksmaskiner. Det er ikke sikkert det avsluttes med oljesektoren heller. Skeie Group engasjerer seg i finans og eiendom, i tillegg til teknologiutvikling. Bjarne Skeie selv har styreverv i nesten 20 selskaper, på et bredt spekter av forretningsområder.

Bjarne Skeie har betydd og betyr, om ikke alt, så i alle fall mye, for olje- og gassrelatert næring på Sørlandet. Og i Eiken. Andreas Vollan forteller fra en gang han var dommer i NRKs spørrekonkurranse for skoleelever (det som nå heter Klassequizen). På spørsmålet: Hvem er statsminister i Norge? svarte 5-klassingene etter litt nøling: Bjarne Skeie?

Utviklingen av selskapene Bjarne Skeie står bak eller har medvirket til å bygge opp er selvsagt imponerende. Men først og fremst er entreprenørskapet et utrolig samfunnsbidrag. Mange tusen arbeidsplasser, store ringvirkninger og betydelig verdiskaping i mange næringer.

Fra universitetets ståsted er det mest interessante som har skjedd samarbeidet med næringene og klyngene, både innad i næringslivet, og mellom næringsliv, forskning og utdanning. Bjarne Skeie har med sin virksomhet bidratt til å skape et annet samfunn, et nytt og kraftfullt Agder.

Om prisen:

Statuttene sier at prisen skal deles ut til personer som er eller har vært bosatt i et av Agderfylkene og som har gjort en stor innsats på områder som er relevante for universitetets kjerneområder utdanning, forskning og innovasjon.

Prisutdelingen vedtas av universitetsstyret, og fakultetene blir bedt om å nominere kandidater.

Prisen deles hvert år ut under universitetets årsfest for eksterne gjester og samarbeidspartnere, og den består av et diplom og et kunstverk.

 

Tekst: Paal Pedersen