Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Arrangerer stormøte om norsk språk

Hva rører seg innen norsk språkforskning? Det er hovedtemaet når Høgskolen i Agder står som vertskap for den 10. MONS-konferansen torsdag 20. – lørdag 22. november. Konferansen er den største av sitt slag, og over 150 språkforskere og andre deltakere fra hele landet er ventet til Gimlemoen i Kristiansand.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

MONS står for Møte Om Norsk Språk , og er en fast konferanse som holdes annethvert år, der arrangementet går på rundgang mellom de fire universitetene i Norge og Høgskolen i Agder, som er den eneste høgskolen som er med på arrangørsida.

- Konferansen samler folk som driver forskning innenfor norsk språk og er en breddemønstring av hva som foregår på denne fagfronten. Slik sett er MONS den beste muligheten man har for å orientere seg om status i norsk språkvitenskap, sier primus motor bak årets konferanse, førstelektor Jan K. Hognestad (bildet) ved Fakultet for humanistiske fag.

Jean Aitchison (bildet) fra Oxford kommer

Selve konferansen går over tre dager og organiseres med tre typer arrangement.

- For det første er det hver dag en plenumsforelesning som samler alle deltakerne, og det er tradisjon for at en av dem holdes av en internasjonalt kjent lingvist. I år har vi vært så heldige å få professor Jean Aitchison fra Oxford på besøk. Siden 1970-tallet har hun gjennom sine bøker vært en av verdens fremste formidlere av språkvitenskapelig forskning. Hennes foredrag har tittelen "Language origin and language universals", forteller Jan K. Hognestad.

- De to andre plenumsforedragene holdes av professor Jan Svennevig fra BI/HiA, som skal snakke om samtaleanalyse, og førsteamanuensis Jon Erk Hagen fra UiB, som skal snakke om norsk som andrespråk, et tema som på grunn av samfunnsutviklingen blir stadig mer aktuelt innen faget.

Navneforskning på dugnad

For det andre arrangeres det fredag ettermiddag fire såkalte dugnadsgrupper, hvilket vil si at fagfolk på fire ulike spesialområder kommer sammen og drøfter spørsmål av særlig interesse for vedkommende fagfelt.

- Her vil nok en gang norsk som andrespråk være et emne, ved siden av navneforskning, dialektsyntaks og leksikalsk semantikk. Det siste er et emne med utgangspunkt i miljøet rundt Norsk Ordbok i Oslo. Gir språklig oversikt

- For det tredje har konferansen såkalte seksjonsforedrag, og dette er konferansens hoveddel. 3 foredrag går til enhver tid parallelt, og konferansen omfatter i alt rundt 60 slike foredrag. Det er her man virkelig kan få oversikt over hva norske språkforskere for tida er opptatt av! sier Hognestad.

Og i følge foredragsoversikten er det ikke lite som er av interesse. Temaene spenner fra trykkplassering ved etterlekkstrykk, via redsel for teoretiske og metodiske diskusjonar i sosiolingvistikken, til talemålet i Setesdal, ordstillinger i de eldste nordiske runeinnskriftene og uttaleøvinger for kinesiske studenter – for å nevne noen. På fredagen har arrangørene også lagt inn doktordisputasen til Ingrid Kristine Hasund som en del av programmet. Stipendiaten fra Fakultet for humanistiske fag har skrevet doktoravhandlingen sin om bruken av ordene 'liksom' i norsk og 'like' i engelsk ungdomsspråk. Ordene fyller viktige funksjoner i det uformelle talespråket blant ungdom, særlig blant unge jenter som er de som bruker dem mest. Trekker mange norsklærere fra Agder

Konferansen vil samle rundt 130 ordinære deltakere. Dessuten har den tilbudt som kurstilbud for norsklærere i videregående skoler i Agder-fylkene. Det betyr at en del lærere kommer til HiA som tilhørere på foredrag som har spesiell interesse for dem.

- Ikke minst har dette vært interessant for folk som underviser i norsk som andrespråk i Kristiansand, og vi synes det er fint å kunne bruke en vitenskapelig konferanse som tilbud til fagfolk i regionen.

Mange forelesere fra Høgskolen i Agder

Fra Høgskolen i Agder, som har det største nordiskinstituttet i landet, er en rekke personer i sving under konferansen. Professor Martin Skjekkeland, professor Helge Omdal, førsteamanuensis Gudlaug Nedrelid, postdoktorsitpendiat Michael Schulte, stipendiat Rune Røsstad og høgskolelektor Nils Rune Birkeland skal alle holde foredrag.

- Det samme skal to av våre professor 2-tilsatte: professor Jan Svennevig fra Handelshøgskolen BI og professor Svein Lie fra Universitetet i Oslo. I tillegg skal hovedfagsstudent Birgit Attestog presentere forskningsprosjektet sitt.Arrangementskomiteen består av Gudlaug Nedrelid, Magnhild Vollan, Bente Køber og Jan K. Hognestad.

Fullstendig konferanseprogram sammen med omtale av konferansen i form av rundskriv beregnet på potensielle deltakere ligger på konferansens nettside: http.//www.hia.no/hum/nordisk/mons