0
Jump to main content

Maj Schian Nielsen

PhD Research Fellow

 
Office:
26006 ( Universitetsveien 26, Kristiansand )

Scientific publications

  • Nielsen, Maj Schian (2019). Mehrsprachigkeit als grammatisches Hilfsmittel für den kommunikativen Unterricht?.
  • Nielsen, Maj Schian (2019). Grammar teaching in L3-German teacher education in Denmark and Norway.
  • Nielsen, Maj Schian (2019). SFL's beskrivelse af diatese og dens udtryk i dansk, norsk, engelsk og tysk.
  • Nielsen, Maj Schian (2019). Can crosslinguistic awareness among future language teachers improve grammar teaching in a German L3-context?.
  • Nielsen, Maj Schian (2019). Diathese im L3-Deutschen für dänische und norwegische Muttersprachler*innen.
  • Nielsen, Maj Schian; Holsting, Alexandra (2018). SFL's beskrivelse af den irreale betydning og dens udtryk i engelsk, tysk og dansk.

Last changed: 6.11.2019 10:11