0
Jump to main content

Lars Gunnar Briseid

Professor emeritus

Scientific publications

 • Briseid, Lars Gunnar; Haraldstad, Åse (2019). Profesjonsetikk for lærer - i lys av styring og pedagogisk ledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 4 (103). s 239 - 251. doi:10.18261/issn.1504-2987-2019-04-05.
 • Briseid, Lars Gunnar (2017). Rektorrollens transformasjoner 1959-2006. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 2s 144 - 156. doi:10.18261/issn.1504-2987-2017-02-04.
 • Briseid, Lars Gunnar (2013). Klasseledelse i et danningsperspektiv. Klasseledelse, fag og danning. ISBN: 978-82-05-42558-3. Gyldendal Akademisk. Kap. 2. s 20 - 38.
 • Briseid, Lars Gunnar (2012). Demokratiforståelse og intensjoner i demokratioppdragelsen. Norske læreplaner mellom 1974 og 2010. Nordic Studies in Education. ISSN: 1891-5914. 32 (1). s 50 - 66.
 • Thygesen, Ragnar; Briseid, Lars Gunnar; Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Kovac, Velibor Bobo (2011). Er generell pedagogisk kompetanse tilstrekkelig for å sikre en inkluderende skole?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (2). s 104 - 114.
 • Briseid, Lars Gunnar; Haraldstad, Åse (2011). Et samarbeidsprosjekt med skoleeier. Skole-hjem prosjekt et eksempel. Fra teori til praksis og tilbake igjen Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen - PIL-forsøket ved Universitetet i Agder. ISBN: 978-82-7117-692-1. Skriftserien. Universitet i Agder. Kapittel 7. s 76 - 99.
 • Briseid, Lars Gunnar (2011). Fra teori til praksis - med Levende Historie. Erfaringer fra et tverrfaglig prosjekt som kobler sammen fag og praktisk-estetiske virkemidler i lærerstudenters øvingspraksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 95 (3). s 198 - 214.
 • Briseid, Lars Gunnar (2011). Fra teori til praksis - og fortrylle, motivere og skape interesse. Fra teori til praksis og tilbake igjen Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen - PIL-forsøket ved Universitetet i Agder. ISBN: 978-82-7117-692-1. Skriftserien. Universitet i Agder. Kapittel 4. s 48 - 56.
 • Briseid, Lars Gunnar (2009). Skoledebatten på 50-tallet. Fortsatt aktuell?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (5). s 400 - 414.
 • Briseid, Lars Gunnar (2008). Danning i det postmoderne. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 92 (4). s 10.
 • Briseid, Lars Gunnar (2008). Skolen og demokratioppdragelsen. Kritikkens forgreninger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 191 - 203.
 • Briseid, Lars Gunnar; Arneberg, Per (2005). Når samtalen svikter. Samtalen i barnehagen. Damm forlag. faglig_bok_forlag. s 20.
 • Briseid, Lars Gunnar; Arneberg, Per; Ravn, Birte (1996). "Om pedagogisk dannelse i skole-hjem samarbeidet". "Mellom foreldre og skole. Er et demokratisk fellesskap mulig? Nordisk antologi om skole-hjem samarbeidet og foreldreinnflytelsen. Ad Notam, Gyldendal. s 131 - 144.
 • Briseid, Lars Gunnar; Arneberg, Per; Ravn, Birte (1996). "Om pedagogisk dannelse i skole-hjem samarbeidet". "Mellom foreldre og skole. Er et demokratisk fellesskap mulig? Nordisk antologi om skole-hjem samarbeidet og foreldreinnflytelsen. Ad Notam, Gyldendal. s 131 - 144.
 • Arneberg, Per; Briseid, Lars Gunnar (2008). Fag og danning - mellom individ og fellesskap. ISBN: 9788245007404. Fagbokforlaget. s 249.
 • Briseid, Lars Gunnar (2006). Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid. Fra lov til praksis. ISBN: 8276346685. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 168.
 • Briseid, Lars Gunnar (2002). Form eller innhold ? Norsk læreplanreform 1939-1960. ISBN: 8276345522. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Briseid, Lars Gunnar (2018). Fra kristendomsskole til prestasjonsskole. Norsk skole i historisk perspektiv.
 • Briseid, Lars Gunnar (2018). Norske danningstradisjoner i historisk lys.
 • Briseid, Lars Gunnar; Haraldstad, Åse (2018). External Accountability and Professional Ethics for Teachers - Challenges and possibilities.
 • Briseid, Lars Gunnar; Haraldstad, Åse (2017). Etikkarbeid i skolen. Presentasjon av en undersøkelse av læreres fortellinger om hvilke etiske utfordringer de møter i hverdagen, analysert og diskutert i et styrings- og ledelsesperspektiv..
 • Briseid, Lars Gunnar (2017). Rektorrollens transformasjoner i Norge 1959 - 2006.
 • Briseid, Lars Gunnar (2015). «Demokrati og medborgerskap.».

Last changed: 21.06.2018 14:06