Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ernst Håkon Jahr

Professor

 
Office:
F1016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Ernst Håkon Jahr

 

Publikasjonsliste / List of publications

 

1974

Østlandsk Reisning 1916 - 1926. [(Collection of papers pertaining to the Pan-Norwegian language organization) 'Østlandsk Reising' 1916-1926.] Oslo 1974: Novus. 156 pp. (Ed. and Introduction.) The Introduction reprinted (slightly revised) in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 96-113.

 

Folkemål, bokmål og talemål. [People's language, book language and spoken language.] In: Dagbladet, Oslo, 2 January 1974, 3-4.

 

Målstrid, semantikk og klassekamp. [Language struggle, semantics, and class struggle.] (Review of Sven Wernström: Fiendens språk, Stockholm 1974: Oktober.) In: Dagbladet, Oslo, 12 August 1974, 3-4.

 

 Roar Moksnes, Olav Næs og indoktrinering. [Roar Moksnes, Olav Næs and indoctrination.] In: Ventil 4, 1974:4, 30-31.

 

 

1975

 

L-fonemet i Oslo bymål. [The l-phoneme in the urban dialect of Oslo.] (= Talemålsundersøkelsen i Oslo, Skrift nr. 1.) In: Norskrift: Arbeidsskrift for nordisk språk og litteratur (University of Oslo) No. 1, 1975, 3-15.

 

Måldebatten i Dag og Tid – svar på flere angrep. [The debate in (the newspaper) Dag og Tid – replies to several attacks.] In: H. Sandøy (ed.): Språk og politikk, Oslo 1975: Det Norske Samlaget, 122-128. First printed in Dag og Tid, Oslo, 24 January 1975.

 

 Ideologier i målreisinga. [Ideologies in the (Nynorsk) language movement.] In: Språklig Samling (Published by 'Landslaget for språklig samling') 1975. Reprinted in: L. S. Vikør and G. Wiggen (eds.): Språklig samling på folkemåls grunn, Oslo 1979: Novus, 39-41.

 

Linjekamper i målreisinga. Et forsøk på å plassere Østlandsk reisning målideologisk. [Struggles over direction in the (Nynorsk) language movement. An attempt to describe the organization 'Østlandsk Reisning' ideologically.] In: Ventil  5, 1975:3, 4-10. Reprinted (slightly revised) in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 82-87.

 

Linjedebatten i Dag og Tid, – ein nødvendig oppklaringsrunde. [The debate about direction (in the Nynorsk language movement) in (the newspaper) Dag og Tid – a necessary round of clearing up.] In: Mål og Makt  (Published by 'Studentmållaget i Oslo') 5, 1975:1, 7-17.

 

 

1976

 

Vanli osjlomål vel, Ei samling tekster fra Talemålsundersøkelsen i Oslo, utarbeidd av Eskil Hanssen, Ernst Håkon Jahr, Olaug Rekdal og Geirr Wiggen  ['Normal Oslo speech, I guess'. A collection of transcribed texts from Oslo speech]. Oslo 1976: Novus. 96 pp.

 

Om ABC på bygdemål. En historisk oversikt. [On the use of the ABC written in rural dialects. A historical overview.] In: Ventil  6, 1976:2, 14-21. Reprinted in: Praxis: Tidsskrift for skole og samfunn No. 25, 1976:6, 23-25.

 

DNA og samnorskpolitikken. [The Labour party and the Pan-Norwegian language policy.] In: Kontrast: Tidsskrift for politikk, kultur, kritikk No. 58, 1976, 22-28. Reprinted in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 114-124.

 

 Halvdan Koht og språkstriden. [Halvdan Koht and the language struggle.] In: Mål og Makt  (Published by 'Studentmållaget i Oslo') 6, 1976:3, 6-17. Reprinted in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 69-81.

 

 Litt om bruk av tjukk l i Oslo bymål. [On the use of the retroflex flap in the Oslo dialect.] In: E. Ryen (ed.): Språk og kjønn, Oslo 1976: Novus, 141-146.

 

Målsyn og målideologi i 'Østlandsk reisning'. [Views of language and linguistic ideology in (the organization) 'Østlandsk reisning'.] In: Språklig Samling (Published by 'Landslaget for språklig samling') 17, 1976:3, 3-5.

 

Organiseringa av 'Østlandsk reisning', tilslutning og tilbakegang. [The organization of 'Østlandsk reisning', support and decline.] In: Språklig Samling (Published by 'Landslaget for språklig samling') 17, 1976, 5-9.

 

Hva oppnådde 'Østlandsk reisning'? [What did (the organization) 'Østlandsk reisning' achieve?] In: Språklig Samling (Published by 'Landslaget for språklig samling') 17, 1976, 9-13.

 

 

1977

 

Om 'hovedformer', 'jamstilte former' og 'sideformer' i skriftnormalene. En historisk oversikt. [On 'Main Forms', 'Parallel Main Forms' and 'Optional Forms' in the written Norwegian standards. A historical overview.] In: Språklig Samling (Published by 'Landslaget for språklig samling') 18, 1977:3, 13-16.  Reprinted in L. S. Vikør and G. Wiggen (eds.): Språklig samling på folkemåls grunn, Oslo 1979: Novus, 41-48; and in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 125-132.

 

Skolen og talemålet til elevane. [The school and the spoken language of pupils.] In: Norsklæraren:  Tidsskrift for språk og litteratur (Published by 'Landslaget for norskundervisning') 1, 1977:2, 19-22.

 

Svar og kommentar til Eric Papazians artikkel 'Om tjukk l og andre rare lyder'. [Reply to and comments on Eric Papazian's paper: 'On the retroflex flap and other strange sounds'.] In: Norskrift: Arbeidsskrift for nordisk språk og litteratur (University of Oslo) No. 14, 1977, 57-67.

 

Østlandsk Reisning – vår første dialektaksjon. ['Østlandsk Reisning' – our first dialect movement.] In: Syn og Segn 83, 1977, 311-314.

 

 

1978

 

Østlandsmåla fram! Ei bok om rørsla Østlandsk reisning [Forward with the dialects of Eastern Norway! A book on the movement 'Østlandsk reisning']. Tromsø - Oslo - Bergen 1978: Universitetsforlaget. 212 pp.

 

Oslomål. Prosjektbeskrivelse og syntaktisk analyse av oslomål med henblikk på sosiale skilnader  [Oslo speech. Project report and syntactic analysis of Oslo speech with respect to sociolinguistic differences] (= Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS). Skrift nr. 6. Hovedrapport). Oslo 1978: Novus. 301 pp. (With E. Hanssen, T. Hoel, O. Rekdal and G. Wiggen.)

 

Problemer ved beskrivelse av bymål med sterk målbryting. [Problems in describing urban dialects with a strong degree of variability.] In: J. Weinstock (ed.): The Nordic Languages and Modern Linguistics 3. Proceedings of the Third International Conference of Nordic and General Linguistics, The University of Texas at Austin, April 5-9, 1976, Austin, Texas 1978: The University of Texas at Austin, 414-418.

 

Min egen syntaks i intervjuer med kvinner og menn fra Oslo. [My own syntax in interviews with women and men from Oslo.] In: K. Gregersen et al. (eds.): Papers from the Fourth Scandinavian Conference of Linguistics, Odense 1978: University Press, 5-10.

 

The sound 'Retroflex flap' in Oslo. In: W. Dressler and W. Meid (eds.): Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguists, Vienna, August 28 – September 2, 1977, Innsbruck 1978: Institute für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 785-788.

 

 

1979

 

Er det sånn jeg snakker? En ikke-intuitiv rapport om min egen syntaks i intervjuer med ulike grupper av språkbrukere fra Oslo. [Is this the way I speak? A non-intuitive report on my own syntax in interviews with different groups of speakers from Oslo.] In: J. Kleiven (ed.): Språk og samfunn, Oslo 1979: Pax, 122-37. Reprinted in E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Syntaks / Syntax, Oslo 1989: Novus, 258-273.

 

 Er nynorsk et minoritetsspråk? [Is Nynorsk a minority language?] In: I. Stedje and P. af Trampe (eds.): Tvåspråkighet. Papers from the Second Nordic Conference on Bilingualism, Stockholm 1978, Stockholm 1979: Akademilitteratur, 67-82. Partly reprinted in Språklig Samling (Published by 'Landslaget for språklig samling') 22, 1981:4, 8-9.

 

A rationale for language planning policy in Norway. In: Nordlyd: Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics No. 2, 1979, 67-82. Reprinted (slightly revised) in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 38-46.

 

 Tilbake til 30-åras språkform? [Return to the language of the 1930s?] In: Dagbladet No. 46, Oslo, 23 February 1979.

 

 'Riksmål og 'dialekt'. ['Dano-Norwegian' and 'dialect'.] In: Dagbladet, Oslo, 17 September 1979. Reprinted in: T. Berg and R. Guldal: Alle tiders norsk, Oslo 1985: Aschehoug, 128.

 

 Norsk språk i dagens samfunn. Innstilling frå eit utval under Rådet for humanistisk forskning i NAVF [Norwegian in today's society. Rapport from a committee under the Norwegian Research Council for the Humanities]. Oslo 1979: Norges almenvitenskapelige forskningsråd. 111 pp. (With J. Rønhovd, E. Ingram, S. Lomheim, E. Pettersen, K. I. Vannebo.)

 

 

1980

 

Grammatikk i morsmålsundervisninga?  [Grammar in the teaching of the mother tongue?] (= Norsk Fagkritisk Serie 11). Oslo 1980: Novus. 148 pp. (Ed., with F. Hertzberg.)

 

Om å forberede ei språkreform: Didrik Arup Seip i 1917. [On preparing a language reform. Didrik Arup Seip in 1917.] In: Språklig Samling  (Published by 'Landslaget for språklig samling') 21, 1980:3, 4-8. Reprinted in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 88-95. 2nd edition, Oslo 1982.

 

Samnorsk. [Pan-Norwegian.] In: H. F. Dahl et al. (eds.): PaxLeksikon Vol. 5, Oslo 1980: Pax, 350-352. 2nd edition, Oslo 1982.

 

The problem of stability in Russenorsk. In: E. Hovdhaugen (ed.): The Nordic Languages and Modern Linguistics. Proceedings of the Fourth International Conference of Nordic and General Linguistics in Oslo 1980, Oslo - Bergen - Tromsø 1980: Universitetsforlaget, 242-250. (With I. Broch.)

 

 ha-stryking og litt til. [ha-deletion and something more.] Språknytt  (Newsletter of the Norwegian Language Council) 8, 1980:1, 5.

 

 

1981

 

 Russenorsk – et pidginspråk i Norge  [Russenorsk – a pidgin language in Norway] (= Tromsø-studier i språkvitenskap / Tromsø Studies in Linguistics III). Oslo 1981: Novus. 164 pp. 2nd revised ed. 1984. (With I. Broch.)

 

 Fonologi / Phonology (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 1). Oslo 1981: Novus. 359 pp. (Ed., Introduction and Bibliography. With O. Lorentz.)

 

L-fonema i Oslo bymål. [The l-phonemes in the dialect of Oslo.] In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Fonologi / Phonology (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 1), Oslo 1981: Novus, 328-344. Reprinted in E. Hanssen, E. H. Jahr, O. Rekdal, and G. Wiggen: Artikler 1-4: Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS), Oslo 1986: Novus, 9-27.

 

 Innledning [til norsk fonologi]. [Introduction to Norwegian phonology.] In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Fonologi / Phonology (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 1), Oslo 1981: Novus, 9-16. (With O. Lorentz.)

 

 Bibliografi over norsk fonologi. [A bibliography of Norwegian phonology.] In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Fonologi / Phonology (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 1), Oslo 1981: Novus, 345-356. (With O. Lorentz.)

 

Bibliografi over norsk barnespråkslitteratur. (Med ei innleiing om norsk barnespråksforsking.) [A bibliography of Norwegian child language literature. (With an introduction to Norwegian child language research.)] In: S. Lomheim and J. Rønhovd (eds.): Barnespråksforsking: Rapport frå ein konferanse omkring temaet 'Barnespråksforsking', arrangert av Rådet for humanistisk forsking i NAVF 25.-27. februar 1981, Oslo 1981: Norwegian Research Council (NAVF), 68-89. (Introduction, pp. 68-72.)

 

Bruk av dialektene i grunnskolen frå 1878 til i dag. [The use of local dialects in (Norwegian) primary schools from 1878 till today.] In: J. Rønhovd (ed.): Dialekt og morsmålsopplæring. Rapport frå eit seminar på Dragvoll 6.-8. november 1980, [Trondheim 1981]: Avdeling for filologiske fag, Nordisk institutt, 1-13.

 

Bruk av dialektene i grunnskolen frå 1878 til i dag. [The use of local dialects in (Norwegian) primary schools from 1878 till today.] In: T. Kleiva and B. Røyset (eds.): Paa Børnenes eget Talemaal. Dialekt i barnehage og skule, Oslo 1981: Det Norske Samlaget, 77-89. Reprinted in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 28-37.

 

 Trygve Bull om språket i Oslo. [Trygve Bull on the language of Oslo.] (Review of Trygve Bull: Språket i Oslo, Oslo 1980: Gyldendal.) In: Norsklæraren:  Tidsskrift for språk og litteratur (Published by 'Landslaget for norskundervisning') 5, 1981:1, 62-64.

 

Bok om språkvariasjon i Trondheim. [A book on language variation in Trondheim.] (Review of K. Fintoft and P. E. Mjaavatn: Språksosiologiske forhold i Trondheim bymål, Trondheim 1980: Tapir.) In: Norsklæraren:  Tidsskrift for språk og litteratur (Published by 'Landslaget for norskundervisning') 5, 1981:2, 52-53.

 

 Østlandsk reisning – vår første dialektaksjon. ['Østlandsk Reisning' – our first dialect movement.] In: Aktuelt Perspektiv, Oslo, 1981:2, 33.

 

 

1982

 

 Målstrid og austlandsmål etter 1905. [Language struggle and east Norwegian dialects after 1905.] (Review of O. Almenningen (ed.): Målpolitiske artikler 1905-1920.) In: Språklig Samling (Published by 'Landslaget for språklig samling') 23, 1982:1/2, 21-23.

 

 Kaste-på-stikka-språket og tilnamnet 'Hertingen'. [Coin-tossing language and the nickname 'Hertingen'.] In: Språknytt  (Newsletter of the Norwegian Language Council) 10, 1982:3, 12-14, 16.

 

Language contact in northern Norway. Adstratum and Substratum in the Norwegian, Lappish and Finnish of northern Norway. In: P. S. Ureland (ed.): Die Leistung der Strataforschung und der Kreolistik. Typologische Aspekte der Sprachkontakte, Tübingen 1982: Niemeyer, 307-320.

 

Pidginspråket russenorsk. [The pidgin language Russenorsk.] In: T. Bull and K. Jetne (eds.): Nordnorsk. Språkarv og språkforhold i Nord-Noreg, Oslo 1982: Det Norske Samlaget, 156-169.

(With I. Broch.)

 

 

1983

 

Prosodi / Prosody (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 2). Oslo 1983: Novus. 460 pp. (Ed., Introduction and Bibliography. With O. Lorentz.)

 

Innleiing [til norsk prosodi]. [Introduction to Norwegian prosody.] In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Prosodi / Prosody (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 2), Oslo 1983: Novus, 9-29. (With O. Lorentz.)

 

Bibliografi over norsk prosodi. [A bibliography of Norwegian prosody.] In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Prosodi / Prosody (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 2), Oslo 1983: Novus, 418-429. (With O. Lorentz.)

 

Does a pidgin necessarily have a low social staus? The case of Russenorsk. In: Nordlyd: Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics No. 7, 1983, 36-45. (With I. Broch.)

 

Russenorsk: the Russo-Norwegian pidgin. New findings. In: S. Hattori and K. Inoue (eds.): Proceedings of the XIIIth International Congress of Linguists, August 29 – September 4, 1982, Tokyo, Tokyo 1983, 792-796. (With I. Broch.)

 

Language contact in Northern Scandinavia (in particular in Northern Norway). In: S. Hattori and K. Inoue (eds.): Proceedings of the XIIIth International Congress of Linguists, August 29 – September 4, 1982, Tokyo, Tokyo 1983, 1284.

 

Contrastive studies of Norwegian and other languages: A bibliography. In: Papers and Studies in Contrastive Linguistics 17, 1983, 119-124.

 

How to succeed in language planning: The influence of a century´s language planning on upper class speech in Oslo. Nordlyd: Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics No. 7, 1983, 46-64.

 

Russenorsk. Språknytt (Newsletter of the Norwegian Language Council) 11, 1983:1, 10-13. (With I. Broch.)

 

 Norsk Lingvistisk Tidsskrift. [(Editorial statement) Norwegian Journal of Linguistics.] In: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1, 1983, 1-2.

 

 

1984

 

Talemålet i skolen. En studie av drøftinger og bestemmelser om muntlig språkbruk i folkeskolen (fra 1874 til 1925) [Spoken language in the school. A study of discussions and regulations concerning the use of oral language in (Norwegian) schools (from 1874 till 1925)]. Oslo 1984: Novus. 498 pp.

 

Russenorsk: a new look at the Russo-Norwegian pidgin in northern Norway. In: P. S. Ureland and I. Clarkson (eds.): Scandinavian Language Contacts, Cambridge 1984: Cambridge University Press, 21-65. (With I. Broch.)

 

Utviklinga av s framfor l i norsk. [The development of s before l in Norwegian.] In: B. Fossestøl et al. (eds.): Festskrift til Einar Lundeby 3. oktober 1984, Oslo 1984: Novus, 184-195.

 

Didrik Arup Seip. Språknormeraren og språkpolitikaren. [Didrik Arup Seip: language reformer and language politician.] In: Språklig Samling (Published by 'Landslaget for språklig samling') 25, 1984:4, 3-7. Reprinted in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 133-143.

 

Language contact in northern Norway. Adstratum and Substratum in the Norwegian, Sami and Finnish of northern Norway. Acta Borealia 1, 1984, 102-112.

 

Dialektane i Noreg. [The dialects of Norway.] Programbladet 38, Oslo 1984:32, 7.

 

 

1985

 

Morfologi / Morphology (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 3). Oslo 1985: Novus. 181 pp. (Ed., Introduction and Bibliography. With O. Lorentz.)

 

Innledning [til norsk morfologi]. [Introduction to Norwegian morphology.] In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Morfologi / Morphology (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 3), Oslo 1985: Novus, 7-17. (With O. Lorentz.)

 

Bibliografi over norsk morfologi. [A bibliography of Norwegian morphology.] In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Morfologi / Morphology (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 3), Oslo 1985: Novus, 168-180. (With O. Lorentz.)

 

Another explanation for the development of s before l in Norwegian. In: J. Fisiak (ed.): Papers from the 6th International Conference on Historical Linguistics, Poznan, Aug. 22-26 1983 (= Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science, Series IV, 34), Amsterdam and Poznan 1985: J. Benjamins /Adam Mickiewicz University Press, 291-300.

 

Russenorsk: a Russonorwegian pidgin in Northern Norway. In: G. Hesstvedt and L. Barnard (eds.): Proceedings of Northern Libraries Colloquy 9 [1982] (= Tromsø Museums rapportserie. Fellesserie 6), Tromsø 1985: University of Tromsø, 27-35. (With I. Broch.)

 

Ernst Håkon Jahr: Talemålet i skolen. Doktordisputas ved Universitetet i Tromsø 16. juni 1984. Svar fra doktoranden. [Ernst Håkon Jahr: Spoken language in the school. Dr. Philos. defense at the University of Tromsø 16 June 1984. The candidate's replies.]   In: Maal og Minne (Published by 'Bymaalslaget') 1985, 38-52.

 

 

1986

 

'Har det på tunga.' Kort innføring i norske dialektar ['On the tip of the tongue.' Short introduction to Norwegian dialects]. Oslo 1986: Novus. 40 pp.

 

Artikler 1-4: Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS) [Articles 1-4: The spoken language investigation in Oslo (TAUS)]. Oslo 1986: Novus. 147 pp. (With E. Hanssen, O. Rekdal, and G. Wiggen.)

 

The influence of a century's language planning on upper-class speech in Oslo. In: D. Kastovsky and A. Szwedek (eds.): Linguistics across Historical and Geographical Boundaries [= Festschrift for Jacek Fisiak], Vol. 1: Linguistic Theory and Historical Linguistics (= Trends in Linguistics, Studies and Monographs 32), Berlin-New York 1986: Mouton de Gruyter,  397-408.

 

Det sosiopolitiske perspektivet på skriftspråksnormeringa i det 19. hundreåret (Noreg). [A sociopolitical perspective on 19th century planning of the written language (Norway).] In: De nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet, vol. 3: Ideologier og språkstyring (= Nordisk språksekretariats rapporter 7), Oslo 1986: Nordisk språksekretariat, 122-133. Reprinted in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 9-17.

 

Språklig variasjon i Longyearbyen – rapport fra et forprosjekt våren 1985. [Linguistic variation in Longyearbyen (Svalbard) – report from a pilot project, spring 1985.] In: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 4, 1986, 125-132. (With B. Mæhlum.)

 

Bidrag til ein bibliografi over nordnorsk mål. [Contribution to a bibliography of northern Norwegian dialects and languages.] In: T. Bull and A. Fjeldstad (eds.): Heidersskrift til Kåre Elstad, Tromsø 1986: University of Tromsø, School of Languages and Literature, 385-449.

 

Language contact in northern Norway. Adstratum and Substratum in the Norwegian, Sami and Finnish of northern Norway. Nordlyd: Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics No. 12, 1986, 94-108.

 

Evaluering av programmet "Norsk språk i dagens samfunn". Rådet for humanistisk forskning RHF [Evaluation of the (research) program "Norwegian in today's society" Norwegian Research Council for the Humanities]. Oslo 1986: Norges allmennvitenskapelige forskningsråd. 26 pp. (With E. Hanssen and J. Rønhovd.)

 

 

1987

 

Mål og medvit. Heidersskrift til Kjell Venås på 60-årsdagen 30. november 1987, frå vener og læresveinar [Language and consciousness. A festschrift for Kjell Venås on his 60th birthday, 30 November 1987, from friends and students]. Oslo 1987: Novus. 265 pp. (Ed. with T. Bull and G. Wiggen.)

 

Nynorsk normaltalemål. Eit historisk oversyn. [Nynorsk standard speech. A historical overview.] In:  T. Bull, E. H. Jahr, and G. Wiggen (eds.): Mål og medvit. Heidersskrift til Kjell Venås på 60-årsdagen 30. november 1987, frå vener og læresveinar, Oslo 1987: Novus, 102-132. Reprinted in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 47-68.

 

Språkutviklinga etter 1814: språkstrid og språkplanlegging. [Language development (in Norway) after 1814: language conflict and language planning.] In: E. B. Johnsen (ed.): Vårt eget språk, Vol. 1: I går og i dag, Oslo 1987: Aschehoug, 66-137. 2nd printing 1992.

 

 

1988

 

Jamstillingsvedtaket i 1885 - forstår vi det nå? [The Language Equality Decision (by Parliament) in 1885 – have we yet understood it?] In: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 6, 1988, 139-150. Reprinted in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 18-27. (With I. Schanke.)

 

Dialektane i indre Troms - Bardu og Målselv. [The dialects of inner Troms – Bardu and Målselv.] In: Ottar No. 171, 1988:3, 39-44. Reprinted in E. H. Jahr and O. Skare (eds.): Nordnorske dialektar, Oslo 1996: Novus, 180-84.

 

Social dialect influence in language change: the halting of a sound change in Oslo Norwegian. In: J. Fisiak (ed.): Historical Dialectology: Regional and Social (= Trends in Linguistics, Studies and Monographs 37), Berlin-New York 1988: Mouton de Gruyter, 329-335.

 

Arktisk senter ved Universitet i Tromsø. (Innstilling fra et utvalg nedsatt av universitetsstyret; formann: Prof. E. H. Jahr.) [Arctic Center (= Roald Amundsen's Center for Arctic Research) at the University of Tromsø. (Recommendation from a committee appointed by the University Board; chair: Prof. E. H. Jahr.)]. Tromsø 1988: Universitetet i Tromsø. 24 pp.

 

 

1989

 

Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814 [Overview of Norwegian language history from 1814]. Oslo 1989: Novus. 95 pp.

 

Language Change. Contributions to the Study of Its Causes (= Trends in Linguistics, Studies and Monographs 43). Berlin-New York 1989: Mouton de Gruyter. 281 pp. (Ed. and Introduction. With L. E. Breivik.)

 

Syntaks / Syntax (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 4). Oslo 1989: Novus. 418 pp. (Ed., Introduction and Bibliography. With O. Lorentz.)

 

Bemerkninger om stedsnavnene i den søndre del af Helgeland. Af Karl Rygh [Comments on the place names in the southern part of Helgeland. By Karl Rygh]. New edition with an introduction by Alfred Jakobsen. Oslo 1989: Novus. 135 pp. (Ed. and Preface.)

 

Language planning and language change. In: L. E. Breivik and E. H. Jahr (eds.): Language Change. Contributions to the Study of Its Causes (= Trends in Linguistics, Studies and Monographs 43), Berlin-New York: Mouton de Gruyter 1989, 99-113.

 

Innledning [til norsk syntaks]. [Introduction to Norwegian syntax.] In: E. H Jahr and O. Lorentz (eds.): Syntaks / Syntax (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 4), Oslo 1989: Novus, 9-26. (With O. Lorentz.)

 

Bibliografi over norsk syntaks. [A bibliography of Norwegian syntax.] In: E. H Jahr and O. Lorentz (eds.): Syntaks / Syntax (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 4), Oslo 1989: Novus, 386-414. (With O. Lorentz.)

 

Samnorskideologi og samnorskpolitikk i nyare norsk målsoge - fram til skipinga av Landslaget for språklig samling. [Pan-Norwegian ideology and Pan-Norwegian policy in recent Norwegian language history – up to the establishment of the organization 'Landslaget for språklig samling'.] In: Språklig Samling (Published by 'Landslaget for språklig samling') 30, 1989:1, 4-6. Reprinted in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 144-148.

 

Limits of language planning? Norwegian language planning revisited. In: International Journal of the Sociology of Language 80, 1989, 33-39. (A slightly different version in: Bahner, W., Schildt, J. and Viehweger, D. (eds.): Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Vol. II. Berlin 1990: Akademie-Verlag, 1630-1633.)

 

[Foredraga ved "Seminar nr. 2" i prosjektet "Språk og identitet i Nord-Norge", Tromsø, 2. mai 1989. (The papers held at "Seminar No. 2" of the project "Language and I dentity in Northern Norway", Tromsø, 2 May 1989.)] Nordlyd: Tromsø University Working Papers on Language & Lingustics No. 15, 1989. 145 pp. (Ed. and Preface.)

 

 

1990

 

Den store dialektboka [The big (Norwegian) dialect book]. Oslo 1990: Novus. 222 pp. (Ed. and Introduction.)

 

Tromsø Linguistics in the Eighties (= Tromsø Studies in Linguistics 11). Oslo 1990: Novus. 445 pp. (Ed. with O. Lorentz.)

 

Russenorsk: the Russo-Norwegian pidgin. New findings. In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Tromsø Linguistics in the Eighties (= Tromsø Studies in Linguistics 11), Oslo 1990: Novus, 62-68. (With I. Broch.)

 

Another explanation for the development of s before l in Norwegian. In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Tromsø Linguistics in the Eighties (= Tromsø Studies in Linguistics 11), Oslo 1990: Novus, 161-172.

 

Dialekter og dialektbruk i Norge. [Dialects and dialect use in Norway.] In: E. H. Jahr (ed.): Den store dialektboka, Oslo 1990: Novus, 7-27.

 

Hvorfor har samisk overlevd? [Why has Sami survived?] In: Klassekampen (Oslo) 2 November 1990. (Also in: Nordlys (Tromsø), 7 November, p. 30; Dag og Tid (Oslo), 8 November; Friheten (Oslo), 9 November; Ságat (Lakselv), 10 November; Vesterålen, 22 November.)

 

Spørsmålet om samisk og kvensk. [To the question concerning Sami and Kvensk (i.e. the Finnish dialects of northern Norway).] In: Nordlys (Tromsø), 6 December 1990 (cf. correction in Nordlys, 7 December). (Also in: Klassekampen (Oslo), 17 December; Ságat (Lakselv), 19 December; Friheten (Oslo), 28 December; Dag og Tid (Oslo), 3 January 1991.)

 

Samisk og kvensk. [Sami and Kvensk (i.e. the Finnish dialects of northern Norway).] In: Nordlys (Tromsø), 14 December 1990, p. 46.

 

 

1991

 

 Kråka på Spangereid og stadnamnet Kråkevika. [The Crow at Spangereid and the place name 'Kråkevika'.] In: G. Alhaug, K. Kruken and H. Salvesen (eds.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991, Oslo 1991: Novus, 212-221.

 

Språklig nedbygging av grenser på Nordkalotten: pidginspråket russenorsk. [Breaking down borders linguistically on the North Calotte: the pigdin language Russenorsk.] In: H. Johansson, K. Pekkari, and E. Wande (eds.): Gräns – Vad är det? (= Academica Tornedaliensis, Årsböcker och rapporter 1), Luleå 1991, 71-84. Reprinted in E. H. Jahr: Innhogg i nyare norsk språkhistorie, Oslo 1992: Novus, 149-159. (With I. Broch.)

 

Editorial statement. In: International Journal of Applied Linguistics 1, 1991, 3-4. (With G. Wiggen.)

 

International Journal of Applied Linguistics (INJAL). NOP-Nytt 17, 1991:4, 6-14.

 

Polarforskning - Förslag till ett nordiskt samarbetsprogram 1993-97 [Polar research - Suggestions for a Nordic program 1993-97] (= Nord 1991:4). København 1991: Nordisk Ministerråd. 65 pp. (With A. Karlqvist, K. Einarsdottir, P. Mälkki, O. Rogne, K. Secher, K. Siune.)

 

 

1992

 

Language Contact. Theoretical and Empirical Studies (= Trends in Linguistics, Studies and Monographs 60). Berlin-New York 1992: Mouton de Gruyter. 234 pp. (Ed. and Introduction.)

 

Innhogg i nyare norsk språkhistorie [Insights into recent Norwegian language history]. Oslo 1992: Novus. 160 pp.

 

Language planning. In: W. Bright (ed.): International Encyclopedia of Linguistics Vol. 4, New York / Oxford 1992: Oxford University Press, 12-15.

 

Middle-aged male syntax. In: International Journal of the Sociology of Language 94, 1992, 123-134.

 

Bokmål and Nynorsk: Norwegian majority and minority standards. In: G. Blom, P. Graves, A. Kruse, and B. T. Thomsen (eds.): Minority Languages – The Scandinavian Experience –, Oslo 1992: Nordic Language Secretariat, 83-92.

 

 

1993

 

Historisk språkvitenskap/ Historical Linguistics (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 5). Oslo 1993: Novus. 431 pp. (Ed. and Introduction. With O. Lorentz.)

 

Language Conflict and Language Planning (= Trends in Linguistics, Studies and Monographs 72). Berlin-New York 1993: Mouton de Gruyter. 320 pp. (Ed. and Introduction.)

 

Innledning [til norsk historisk språkvitenskap]. [Introduction to Norwegian historical linguistics.] In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Historisk språkvitenskap/ Historical Linguistics (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 5), Oslo 1993: Novus, 9-14. (With O. Lorentz.)

 

Forklaringsmodeller i norsk språkhistorieskriving. [Explanation models in Norwegian language history.] In: A.-M. Ivars et al. (eds.): Språk och social kontext (= Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Serie B:15) (= Festschrift for Mirja Saari), Helsingfors 1993: Universitetsförlaget, 121-136.

 

The Sami language of Northern Scandinavia - A language maintenance perspective. In: Ø. Dahl (ed.): Language - A Doorway between Human Cultures (= Festschrift for Dr. Otto Chr. Dahl), Oslo: Novus, 238-254.

 

Parallels and differences in the linguistic development of Modern Greece and Modern Norway. In: E. H. Jahr (ed.): Language Conflict and Language Planning (= Trends in Linguistics, Studies and Monographs 72), Berlin-New York 1993: Mouton de Gruyter,  83-98. (With P. Trudgill.)

 

Social dialect influence in language change: the halting of a sound change in Oslo Norwegian. In: E. H. Jahr and O. Lorentz (eds.): Historisk språkvitenskap / Historical Linguistics (= Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 5), Oslo 1993: Novus, 388-394.

 

 

1994

 

Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814 [Overview of Norwegian language history from 1814]. 2nd revised ed. Oslo 1994: Novus. 95 pp.

 

Norsk og nordisk. Femten studier i språkhistorie og språknormering. Festskrift til Einar Lundeby på 80-årsdagen 3. oktober 1994 [Norwegian and Scandinavian. Fifteen studies in language history and language planning. A festschrift for Einar Lundeby on his 80th birthday, 3 October 1994]. Oslo 1994: Novus. 268 pp. (Ed. with G. Wiggen.)

 

Einar Lundeby ved 80-årsmerket. [Einar Lundeby at 80.] In: E. H. Jahr and G. Wiggen (eds.): Norsk og nordisk. Femten studier i språkhistorie og språknormering. Festskrift til Einar Lundeby på 80-årsdagen 3. oktober 1994, Oslo 1994: Novus, 3-5. (With G. Wiggen.)

 

Språkkontakt og språkforandring i Norden i hansatida. [Language contact and linguistic change in Scandinavia during the Hanseatic period.] In: U.-B. Kotsinas and J. Helgander (eds.): Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden (= Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet, MINS 40), Stockholm 1994: University of Stockholm, 23-37. (An English summary, p. 317.)

 

Nedertysk og nordisk: språksamfunn og språkkontakt i Hansa-tida. [Low German and Scandinavian: language community and language contact during the Hanseatic period] In: H. Schottmann (ed.): Arbeiten zur Skandinavistik. Dokumentation der 11. Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik, 8.-14. August 1993 in Sigtuna, Münster 1994: Universität Münster, 35-47.

 

Samling av Tekst-TV-sider. [Collection of teletext pages.] (Review in) Språknytt (Newsletter of the Norwegian Language Council) 22, 1994:2, 11-12, 17.

 

Tøft å bli femti, Leiv Egil? Litt om bortfallet av ein 'false friend' mellom norsk og engelsk. [Is it tough to be fifty, Leiv Egil? Some comments on the disappearance of a 'false friend' between English and Norwegian.] In: Toril Swan (ed.): Leiv Egil His Book, A Festschrift for Leiv Egil Brevik On the Occasion of the 50th Birthday 6 June 1994, Tromsø: 1994: University of Tromsø, School of Languages and Literature, 71.

 

 

1995

 

Nordisk og nedertysk. Språkkontakt og språkutvikling i Norden i seinmellomalderen [Scandinavian and Low German. Language contact and language development in Scandinavia in the Late Middle Ages]. Oslo 1995: Novus. 198 pp. (Ed.)

 

Nedertysk og nordisk: språksamfunn og språkkontakt i Hansa-tida. [Low German and Scandinavian: language society and language contact in the Hansa period.] In: E. H. Jahr (ed.): Nordisk og nedertysk. Språkkontakt og språkutvikling i Norden i seinmellomalderen, Oslo 1995: Novus, 9-28.

 

Sociolinguistics in Norway.  International Journal of the Sociology of Language 115, 1995 (Special issue). (Ed.) 172 pp.

 

The function of a standard variety – a comparative study of Norwegian and Polish. In: International Journal of the Sociology of Language 115, 1995, 25-45. (With K. Janicki.)

 

Niederdeutsch, Norwegisch und Nordisch: Sprachgemeinschaft und Sprachkontakt in der Hansezeit. In: Kurt Braunmüller (ed.): Niederdeutsch und die skandinavischen Sprachen II, Heidelberg 1995: Winter, 123-142.

 

1996

Language Contact in the Arctic: Northern Pidgins and Contact Languages. (Trends in Linguistics, Studies and Monographs 88.) Berlin-New York 1996: Mouton de Gruyter. (Ed. and Introduction, with I. Broch.) 349 pp.

 

On the pidgin-status of Russenorsk. In: E. H. Jahr and I. Broch (eds.): Language Contact in the Arctic: Northern Pidgins and Contact Languages. (Trends in Linguistics, Studies and Monographs 88.) Berlin-New York 1996: Mouton de Gruyter, 107-22.

 

Low German and the Scandinavian languages: sociolinguistic conditions and language contact in the Hanseatic period" appeared in G. Anderman and C. Banér (eds.): Proceedings of the Tenth Biennual Conference of the British Association of Scandinavian Studies, held at the University of Surrey 8-11 April 1995, University of Surrey 1996, 28-42.

 

Nordnorske dialektar [North Norwegian dialects]. Oslo 1996: Novus. (Ed.,  with O. Skare.) 260 pp.

 

Oversyn over nordnorske dialektar – kart og målprøver [Survey of north Norwegian dialects – maps and dialect texts]. In: Nordnorske dialektar, Oslo 1996: Novus, 9-77. (With O. Skare.)

 

Russenorsk. In: E.H. Jahr and O. Skare (eds.): Nordnorske dialektar, Oslo 1996: Novus, 115-18. (With I. Broch.)

 

Språkstrid og språkplanlegging i Norge på 1970- og 1980-tallet – bakgrunn og innhold. [Language struggle and language planning in Norway in the 1970s and 1980s – background and contents.] In: L. Elmevik, B.-L. Gunnarsson, B. Melander and M. Thelander (eds.): Samspel & variation. Språkliga studier tillägnade Bengt Nordberg på 60-årsdagen, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 1996, 167-83.

 

Nynorsk språkforskning – en historisk oversikt. [Nynorsk linguistics – a historical overview.] In: C. Henriksen, E. Hovdhaugen, F. Karlsson and B. Sigurd (eds.): Studies in the development of linguistics in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Papers from the conference on the history of linguistics in the Nordic countries, Oslo, November 20-22, 1994, Oslo 1996: Novus, 84-101.

 

Ivar Aasens kropp [The body of Ivar Aasen]. (Review of Stephen J. Walton: Ivar Aasens kropp, Oslo 1996: Det Norske Samlaget.) Bergens Tidende, Bergen, 12 November 1996, p. 24.

 

Doctoris Lectio [Talk at the Dr. Honoris Causa Ceremony, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland, 19 October 1995]. In: Ernestum Håkon Jahr: Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis 19 X 1995 (= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Doktorzy Honoris Causa Nr 28), Poznan 1996, 20-25.

 

List of publications [1974-1995]. In: Ernestum Håkon Jahr: Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis 19 X 1995 (= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Doktorzy Honoris Causa Nr 28), Poznan 1996, 26-42.

 

 

1997

 

Language and Its Ecology. Essays in Memory of Einar Haugen. (Trends in Linguistics 100). Berlin-New York 1997: Mouton de Gruyter. 499 pp. (Ed. with S. Eliasson.)

 

Language contact through trade in the late Middle Ages: Middle Low German and other north European languages.  Special issue of Multilingua (Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication) 16:4, 1997 (pp. 309-409). (Ed. and Preface (pp. 309-310) with L. Wright.)

 

Eastern European Contributions to Scandinavian Linguistics (= Studia Nordica: Contributions to Scandinavian Studies 2). Oslo 1997: Novus. 180 pp. (Ed.)

 

New perspectives on the language contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages, and about a footnote on mixed languages which gave rise to a 'detective story'." Multilingua 16, 1997, 325-337.

 

The fate of Samnorsk: A social dialect experiment in language planning. In: M. Clyne (ed.): Undoing and Redoing Corpus Planning. (Contributions to the Sociology of Language 78.) Berlin–New York 1997: Mouton de Gruyter, 215-248.

 

The theory of Universal Vowel Space and the Norwegian and Polish vowel systems. In: R. Hickey and S. Puppel (eds.): Language History and Linguistic Modelling. A Festschrift for Jacek Fisiak on his 60th Birthday. Vol. II (Trends in Linguistics, Studies and Monographs.) Berlin–New York 1997: Mouton de Gruyter, 1301-25. (With S. Puppel.)

 

On the use of dialects in Norway. In: H. Ramisch and K. Wynne: Language in Time and Space. A Festschrift for Wolfgang Viereck on His Sixtieth Birthday, 4 September 1997. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik – Beihefte. Stuttgart 1997: Franz Steiner, 363-369.

 

[Language contact in] Norway. Article No. 116 in: H. Goebl, P. H. Nelde, W. Wölck (eds.): Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact: An International Handbook of Contemporary Research, 2. Halbband. Berlin-New York 1997: de Gruyter, 937-948.

 

Nokre merknader om stadnamn i og kring Longyearbyen. Opplegg til eit onomatologisk granskingsprosjekt på Svalbard [Some remarks on place names in and around Longyearbyen. Suggestions for an onomastic project on Svalbard.] In: Lilja Popowa and Jurij Kusmenko (eds.): Berkovsbók. In honour of Professor V.P. Berkov. Moskva 1997: Impeto, 115-120.

 

Nye perspektiv på språkkontakten mellom lågtysk og nordisk i seinmellomalderen, og om en fotnote om blandingsspråk som gav opphav til en 'detektivhistorie'. [New perspectives on the language contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages, and about a footnote on mixed languages which gave rise to a 'detective story'.] In: Patrik Åström (ed.): Studier i svensk språkhistoria 4: Förhandlingar vid Fjärde sammankomsten för svenska språkets historia, Stockholm, 1-3 november 1995. (MINS 44.) Stockholm 1997: Stockholm University, 9-19.

 

[Review of] Siri Sverdrup Lunden: The Vardø Merchants' Reduced Russian: A. Hansen's Norwegian-Russian Vocabulary (1862), Oslo 1995: Solum. In: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 15, 1997, 242-45.

 

 

1998

 

Language Change: Advances in Historical Sociolinguistics. (Trends in Linguistics, Studies and Monographs.) Berlin–New York 1998: Mouton de Gruyter. 316 pp. (Ed. and Introduction.)

 

Språkkontakt i Norden i middelalderen, særlig i hansatida. [Language contact i Scandinavia in the Middle Ages, especially in the Hansa period.] Skrift nr. 1 fra prosjektet "Språkhistoriske prinsipper for lånord i nordiske språk" under Nordisk Ministerråds forskningsprogram "Norden og Europa" (= Nord 1998:4). København 1998. 187 pp. (Ed. and Introduction/Preface.)

 

Sociolinguistics in historical language contact: the Scandinavian languages and Low German during the Hanseatic period, in: E. H. Jahr (ed.): Language Change: Advances in Historical Sociolinguistics (= Trends in Linguistics, Studies and Monographs), Mouton de Gruyter, Berlin – New York 1998, 119-139.

 

Language planning and language change. In: Peter Trudgill and Jenny Cheshire (eds.): The Sociolinguistics Reader (Vol. 1), London 1998: Arnold,  263-275.

 

A note on language preservation – with special reference to Sami in northern Scandinavia. In: Suvremena lingvistika  22 (1996), Zagreb [1998] (= Festschrift for Rudolf Filipovic), 255-264.

 

Ny forskning om nordisk og nedertysk kontakt i seinmiddelalderen. [New research on Scandinavian and low German contact in the late Middle Ages.] Selskab for Nordisk Filologi København: Årsberetning 1996-1997. København 1998, 116-124.

 

Kråka på Spangereid og stadnamnet Kråkevika. [The Crow at Spangereid and the place name 'Kråkevika'.]  In: Glimt fra Lindesnes 18 (Utgitt av Lindesnes Historielag), Kristiansand 1998, 111-118.

 

Kontakten nedertysk – nordisk i hansatida: mer enn bare lån? [The contact between Low German and Scandinavian in the period of the Hansa – more than just borrowings?] Norsklæraren. Tidsskrift for språk og litteratur 1998:1, 34-42.

 

Momenter fra språkforskningen. [On the linguistic research (at the University of Tromsø).] In: Tove Bull and Tore O. Vorren (eds.): Universitetet i Tromsø. Glimt fra de første 30 år (= Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie Ravnetrykk nr. 17), Tromsø 1998: Universitetet i Tromsø, 327-332. (With O. Lorentz and T. Swan.)

 

Kontakten mellom nedertysk og nordisk språk i hansatida. [The contact between Low German and Scandinavian in the Hansa period.] Tromsøflaket nr. 13 (18th September), 1998, p. 4-5.

 

Språkhistorikeren Clara Holst – første kvinnelige doktorand i Norge. [The historical linguist Clara Holst – the first female Ph.D. candidate in Norway.] Tromsøflaket nr. 13 (18th September), 1998, p. 5.

 

 

1999

 

Clara Holst (1868-1935): Norwegian historical linguist and woman pioneer. Henry Sweet Society Bulletin, Issue No. 32, May 1999, 5-12.

 

Norden og Europa i seinmiddelalderen: Språkfellesskapet mellom Norden og Nord-Tyskland i hansatida. [Scandinavia and Europe in the late Middle Ages: the linguistic community between Scandinavia and Northern Germany in the time of the Hansa.] In: Krister Ståhlberg (red.): Norden och Europa: Språk, kultur och identitet. (= Nord 1999:10). København 1999: Nordisk Ministerråd, 153-163.

 

 

2000

 

Språkkontakt – Innverknaden frå nedertysk på andre nordeuropeiske språk. [Language contact – The impact from Low German on other north European languages.] (= Skrift nr. 2 frå prosjektet "Språkhistoriske prinsipp for lånord i nordiske språk" under Nordisk Ministerråds forskingsprogram "Norden og Europa") (= Nord 2000:19). København 2000: Nordisk Ministerråd. (Ed.)

 

 Clara Holst (1868-1935): Norwegian historical linguist and woman pioneer.  In: E.H. Jahr (ed.): Språkkontakt – Innverknaden frå nedertysk på andre nordeuropeiske språk. (= Skrift nr. 2 frå prosjektet "Språkhistoriske prinsipp for lånord i nordiske språk" under Nordisk Ministerråds forskingsprogram "Norden og Europa") (= Nord 2000:19), København 2000, 303-311.

 

On language preservation – with special reference to Sami. Sociolinguistica  14, 2000, 108-114.

 

Tove Bull. In: Jon Gunnar Arntzen (ed.): Norsk Biografisk Leksikon, Vol 2, Oslo 2000: Kunnskapsforlaget, p. 89.

 

Peter Andreas Clausen. In: Jon Gunnar Arntzen (ed.): Norsk Biografisk Leksikon, Vol 2, Oslo 2000: Kunnskapsforlaget, p. 217.

 

2001

Historical sociolinguistics: The role of Low German language contact in the Scandinavian typological shift of the Late Middle Ages. Lingua Posnaniensis  43, 2001, 95-104.

 

Historical principles for loanwords in the Scandinavian languages - the contact between Low German and Scandinavian in the late Middle Ages. in: Krister Ståhlberg (ed.): The Nordic countries and Europe I. Humanities (= Nord 2001:22), Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 153-185. (With Kjetil Jensen, Agnete Nesse, Gro-Renée Rambø, Kaja Skancke.)

 

On the use of dialects in Norway. In: Klára Sándor (ed.): Issues on language cultivation, Szeged 2001: Juhász Gyula University Press, 75-84.

 

"Skjælke ente!" Om et gammelt uttrykk som oldemor brukte, og litt til. ['Sjælke ente!' On an old expression that my great grandmother used, and something more.] Varden. (Utgitt av Onsøy Historielag.) 29. årgang, 2001, 20-22.

 

Clara Holst. In: Jon Gunnar Arntzen (ed.): Norsk Biografisk Leksikon, Vol. 4, Oslo 2001: Kunnskapsforlaget 356-57.

 

2002

The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 1. HSK 22.1. 1140 pp. Berlin-New York: Walter de Gruyter. (Co-editor.)

 

Preface [to] The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 1, Berlin-New York: Walter de Gruyter, V-X. (With Oskar Bandle, Kurt Braunmüller, Allan Karker, Hans-Peter Naumann and Ulf Teleman.)

 

Fra  Haakon til Håkon til Haakon igjen. Noen momenter til diskusjonen om skrivemåten Haakon 7. og Haakon Magnus. [From Haakon to Håkon to Haakon again. Some arguments to the discussion on the written form Haakon 7. and Haakon Magnus.] In: Bull, Tove; Mørck, Endre og Swan, Toril (eds.): Venneskrift til Gulbrand Alhaug. Tromsø 2002: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, 84-87.

 

2003

The emergence of a TMA grammatical device in a stable pidgin: the Russenorsk preverbal po construction. Journal of Pidgin and Creole Linguages 18, 2003, 121-130.

 

A Norwegian adult language game, anti-language or secret code: The Smoi of Mandal. In: David Britain and Jenny Cheshire (eds.): Social Dialectology. In honour of Peter Trudgill. Amsterdam/Philadelphia 2003: John Benjamins,  275-86.

 

Norwegian. In: Ana Deumert - Wim Vandenbussche (eds.): Germanic standardizations - past to present. Amsterdam/Philadelphia 2003: John Benjamins,  331-53.

 

2004

Ernst W. Selmer. In: Jon Gunnar Arntzen (ed.): Norsk Biografisk Leksikon, Vol. 8, Oslo 2004: Kunnskapsforlaget, 165-66.

 

Eva Sivertsen. In: Jon Gunnar Arntzen (ed.): Norsk Biografisk Leksikon, Vol. 8, Oslo 2004: Kunnskapsforlaget, 235-36.

 

Alf Axelssønn Sommerfelt. In: Jon Gunnar Arntzen (ed.): Norsk Biografisk Leksikon, Vol. 8, Oslo 2004: Kunnskapsforlaget, 347-48.

 

Pioneren Clara Holst (1868-1935). [The pioneer Clara Holst (1868-1935).] In: Hanisch, Thor Einar (ed.): Agder Vitenskapsakademi Årbok 2003. Kristiansand 2004: Høyskoleforlaget, 137-44.

 

Samnorskteljing? [Pan-Norwegian counting?] Dag og Tid No. 2, 17.01.04, Oslo, p. 23.

 

2005

The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 2. HSK 22.2. xxix + 1150 pp. Berlin-New York 2005: Walter de Gruyter. (Co-editor.)

 

The special case of Norway in the 20th century. Language conflict and language planning. The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 2, Berlin-New York 2005: Walter de Gruyter, 1635-47.

 

Russenorsk. Language contact in Scandinavia in the 20th century. The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 2, Berlin-New York 2005: Walter de Gruyter, 1538-42.

 

Alf Torp. In: Jon Gunnar Arntzen (ed.): Norsk Biografisk Leksikon, Vol. 9, Oslo 2005: Kunnskapsforlaget, 218-19.

 

Artikkelen “Tove Bull” i Norsk Biografisk Leksikon i ein språkstridskontekst – som døme på “fri sprogutvikling” og “mindre brukte former i bokmål”. [The article 'Tove Bull' in the Norwegian Biographical Encyclopedia in a language struggle context – as an example of 'non-official language development' and 'lesser used word forms in Bokmål'.] In: Alhaug, Gulbrand, Mørck, Endre, and Pedersen, Aud-Kirsti (eds.): Mot rikare mål og trå. Festskrift til Tove Bull. Oslo 2005: Novus, 1-4.

 

Halvdan Koht og språkstriden. [Halvdan Koht and the language struggle.] Språklig Samling. Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål 46, No. 2 2005. Oslo, 14-19.

 

2006

Clara Holst – kvinnelig pionér i akademia i Norge. [Clara Holst – woman pioneer in academia in Norway.] (= Skrift nr. 5 fra prosjektet "Språkhistoriske prinsipper for lånord i nordiske språk" under Nordisk Ministerråds forskningsprogram "Norden og Europa".) Oslo 2006: Novus. 240s.

Fra  Haakon til Håkon til Haakon igjen. Noen momenter til diskusjonen om skrivemåten Haakon 7. og Haakon Magnus. [From Haakon to Håkon to Haakon again. Some arguments to the discussion on the written form Haakon 7. and Haakon Magnus.] Et hefte i forbindelse med H.K.H. Kronprins Haakons besøk på Høgskolen i Agder 19.09. 2006.  Kristiansand 2006. ISBN 82-7117-591-2. 10pp.

Russenorsk. In: Encyclopedia of Language Linguistics. 2nd edition. Ed.: Keith Brown. Vol.  10. Oxford 2006: Elsevier, p. 694.

 

2007

[Geirr Wiggen:] Norm og variasjon – utvalgte språkstudier 1974-2005. Festskrift til Geirr Wiggen på 60-årsdagen 13. april 2007. [Norm and variation – Selected language studies 1974-2005. Festschrift for Geirr Wiggen on his 60th birthday, 13 April 2007.] Oslo 2007: Novus. 280pp. (Ed. with P. Trudgill.)

Geirr Wiggen 60 år. [Geirr Wiggen 60 years.] In: Jahr, E. H. og P. Trudgill (eds.): Norm og variasjon – utvalgte språkstudier 1974-2005. Festskrift til Geirr Wiggen på 60-årsdagen 13. april 2007. Oslo 2007: Novus. (With P. Trudgill.)

The planning of modern Norwegian as a sociolinguistic experiment – “from below”. Elspass, Stephan et al. (eds.):  Germanic language histories 'from below' (1700-2000). Berlin/New York 2007: de Gruyter, 379-403.

The (mis)use of linguistics: linguistic research and Norwegian nation building. Elmervik, Lennart (ed.): Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Kungl. Gustaf Adolfs Akademien, Uppsala 2007: Swedish Science Press, 81-88.

Bruk av omgrepa “standardtalemål”, “normalisering” og “knot” for å skildre språktilhøva i Noreg i dag. [Use of the concepts 'spoken standard', 'normalization' and 'knot' to describe the (socio)linguistic situation in Norway of today.] In: Gunnstein Akselberg og Johan Myking (eds.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Oslo 2007: Novus, 93-98.

[Takketale på vegne av prisvinnerne 2006.] [Speech of thanks on behalf of the prize winners.] Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årbok 2006. Uppsala 2007, 177-79.

 

2008

On the reasons for dialect maintenance in Norway. Sociolinguistica 22, 2008, 157-170.

Språkhistorie og språkkontakt / Language History and Language Contact (= Festskrift til Ernst Håkon Jahr på 60-årsdagen 4. mars 2008. Edited by Geirr Wiggen, Tove Bull og Marit Aamodt Nielsen). Oslo 2008: Novus. 333pp.

Fra Seminaret på Holt til Universitetet i Agder [From the teachers' training college at Holt to the University of Agder]. In: Thor Einar Hanisch (ed.): Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007. Kristiansand 2008: Høyskoleforlaget, 97-109.

Russenorsk. A new look at the Russo-Norwegian pidgin in northern Norway. In: John Holm and Susanne Michaelis (eds.): Contact languages. Critical concepts in language studies. Vol. III. London and New York 2008: Routledge, 328-381. (With Ingvild Broch.)

 

2009

Standardtalemål? Temahefte av Norsk Lingvistisk Tidsskrift [A spoken standard? Special issue of NLT) (vol. 27, nr. 1, 2009, s. 1-218). Oslo 2009: Novus. (Ed. with Brit Mæhlum.)

 

Har vi et "standardtalemål" i Norge? [Do we have a spoken standard in Norway?] Norsk Lingvistisk Tidsskrift 27, 2009, 3-6. (With Brit Mæhlum.)

 

"Sein kveld" – eit upublisert dikt av Olav H. Hauge ["Late Evening" – an unpublished poem by Olav H. Hauge]. In: Thor Einar Hanisch (ed.): Agder Vitenskapsakademi Årbok 2008. Kristiansand 2009: Høyskoleforlaget, 119-123.

 

Futurumskonstruksjonen 'blir å reise' i skriftspråket [The future tense construction 'blir å reise' in the written standard]. Språknytt 27, 2009, 31-33.

 

En glemt pionér [A forgotten pioneer] [Clara Holst]. Levende Historie 7, 2009 nr. 3, 32-35.

 

Hvordan talte Julius Cæsar? [How did Julius Caesar speak?] Levende Historie 7, 2009 nr. 3, 10.

 

Kvinnelige pionerer [Female pioneers] [Clara Holst og Agnes Mathilde Wergeland]. Levende Historie 7, 2009 nr. 5, 10.

 

2010

On the sociolinguistic and political limits of language planning and language policy – the lessons to be learned from the Norwegian case. In: Andersson, Lars Gunnar; Josephson, Olle; Lindberg, Inger and Thelander, Mats (eds.): Språkvård och språkpolitik. Svenska språknämndens forskningskonferens i Saltsjöbaden 2008 / Language Planning and Language Policy. Proceedings of the Swedish Language Council Research Conference in Saltsjöbaden 2008. Stockholm 2009: Norstedts, 141-164.

Eva Sivertsen. [Minneartikkel.] In: Overskau, K. og B. Sæther (eds.): Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Årbok 2009. Trondheim 2010, 145-52.

Æresdoktorforedrag [Autobiografi]. In: Hanisch, Thor Einar (ed.): Agder Vitenskapsakademi Årbok 2009. Kristiansand 2010: Høyskoleforlaget, 70-83.

Olav H. Hauges dikt "Sein kveld". Problem-ord korrekt lesi. In: Hanisch, Thor Einar (ed.): Agder Vitenskapsakademi Årbok 2009. Kristiansand 2010: Høyskoleforlaget, 211-212.

Kløyvd infinitiv i dei norske skriftnormalane. In: Jóhannesson, Kristinn et al. (eds.): Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 39. Göteborg 2010: Göteborgs universitet, Meijerbergs institut, 124-136.

Eneren Clara Holst. Språknytt. Utgitt av Språkrådet. Nr. 4, 2010, 32-34.

 

2011

Roman Jakobson'sKindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze(1941) and Alf Sommerfelt.Historiographia Linguistica38:1, 2011.

Dialektologi som nasjonsbygging. Til diskusjonen om "nynorsk språkforskning".In: Edlund, Lars-Erik; Elmevik, Lennart og Reinhammar, Maj (red.):Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010(= Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 116). Uppsala 2011:Swedish Science Press,159-167.

Review of Paulina Horbowicz: How to be Norwegian in talk? Polish-Norwegian interethnic conversation analysis (= Studia Nordica 6), Oslo 2010: Novus.Norsk Lingvistisk Tidsskrift29, 2011, 355-364.

Norsk språkhistorie i eldtre nynorsk tid (1525-1814). Minneskrift for Kjartan Ottosson. Novus forlag, Oslo. (Ed. with Helge Sandøy.) 199 pp.

"Skjælke ente!" Frå norrønt direkte til moderne tid.Språknytt. Utgitt av Språkrådet. Nr. 2, 2011, 22.

L'estandardització del noruec modern: origen, deenvolupaments i perspectives de futur. In:La Gestió interestatal de les Ilengües transfrontereres. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 77-99

A book of readings on the ecology of language and communication. (E-Book CD-Rom). Poznan 2011: Adam Mickiewicz University. (Ed. with Stanislaw Puppel.) 555 pp.

 

2012

'High' and 'low' in Norwegian? Dialect and standard in spoken Norwegian – a historical account of competition and language status planning. In: Mejdell, Gunvor and Edzard, Lutz (eds.):High vs. Low and mixed varieties. Status, norms and functions across time and languages. Wiesbaden 2012: Harrassowitz Verlag, 197-208.

Minnetale over professor dr. philos. Einar Lundeby.Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2011. Oslo 2012: Novus, 124-135.

Knut Fintoft. Minneord.Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Årbok 2011. (Red. Kristian Overskaug og Bjørn Sæther.) Trondheim 2012, 111-118.

Etymologien til ordet 'jordmor'. In: Eaker, Birgit; Larsson, Lennart; Mattisson, Anki (eds.):Nordiske studier i lexikografi 11. Rapport från Konferansen om lexikografi i Norden, Lund 24-27 maj 2011(= Skrifter utgivna av Nordiska föreningen för lexikografi, Skrift nr 12). Lund 2012: Nordiska Föreningen för lexikografi, 318-327.

To språkkontaktendringer i bergensdialekta – eller ikke? Om den tonelagsløse ringen rundt Bergen og om preteritum på -et. In: van der Liet and Norde, Muriel (eds.):Language for its own sake. Essays on language and literature offered to Harry Perridon(= Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies, Vol. 8). Amsterdam 2012: Universiteit van Amsterdam, Scandinavisch Instituut, 358-374.

'Got synth jw' – en middelnedertysk skålhilsen som år 1489 førte til drap på Arne? Om skålhilsenen og et seint forsvar for drapsmannen Lidvord. In: Røyneland, Unn and Enger, Hans-Olav (eds.):Fra holtijaR til holting: språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Oslo 2012: Novus, 173-181.

Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. 25 Years of Research(= Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 121). Uppsala 2012. (Ed. with Lennart Elmevik.) (Forthcoming)

Twenty-five years of research on the contact between Low German and Scandinavian. In: Elmevik, Lennart and Jahr, Ernst Håkon (eds.):Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. 25 Years of Research(= Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 121). Uppsala 2012. (With Lennart Elmevik.) (Forthcoming)

Pavens tapte segl. In:Levende Historie10:1, 2012, 35-37.

Endra vitenskapshistorien. Den norske vitenskapshistorikeren Johannes Lohne gjenoppdaga Thomas Harriot og forandra slik vårt syn på fysikken.Klassekampen28.1. 2012, 30-31. (With Reinhard Siegmund-Schultze.)

Biskop Gunnerus' forslag 1771 om et norsk universitet i Kristiansand. In:Agder Vitenskapsakademi Årbok 2011. Kristiansand 2012: Portal, 111-115.

Universitetet i Norge 200 år: Glimt fra Agders lærdomshistorie fram mot 1811. In:Agder Vitenskapsakademi Årbok 2011. Kristiansand 2012: Portal, 194-197.

30 years of cooperation between universities in Poznan and Norway. In:Agder Vitenskapsakademi Årbok 2011. Kristiansand 2012: Portal, 268-270.

 

2013

Language Ecology of the 21st century. Continuum Publishing House, London. (Ed. with Wim Vandenbussche and Peter Trudgill.) (Forthcoming.)

Talemålsforsking i Norden dei siste 100 år. Bidrag på eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. (To appear in the series Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi.) (Ed. with Lennart Elmevik.)

 

 

 

 

 

 

Journals

 

Språklig Samling. Oslo. (Published by 'Landslaget for språklig samling'). Editor 1977-1981, 4 issues per volume.

 

Nordlyd. Tromsø University Working Papers on Language and Linguistics. University of Tromsø: School of Languages and Literature. Founder (1979), and Editor 1979-97 (24 issues)

 

Norsk Lingvistisk Tidsskrift. [Norwegian Journal of Linguistics.] Oslo: Novus. Founder (1983), and Editor 1983-1994. 12 volumes (2 issues per volume).

 

International Journal of Applied Linguistics. Oslo: Novus. Co-founder (1991), and Co-editor 1991-1995. 5 volumes (2 issues per volume).

 

 

Book series

 

Tromsø-studier i språkvitenskap / Tromsø Studies in Lingustics. Oslo: Novus. Co-founder (1980), and Co-editor 1980-2005. 24 volumes.

 

Studier i norsk språkvitenskap / Studies in Norwegian Linguistics 1-5 (1981-1993). Oslo: Novus. Co-founder and Co-editor.

 

Studia Nordica. Contributions to Scandinavian Studies / Beiträge zur Skandinavistik. Oslo: Novus. Founder (1995) and Editor (1995- ). 6 volumes (2010).

 

 

Regular Language Column (1988-96)

 

'Språkhjørnet' [The language corner]. In: Uniternt  (from 1990 Tromsøflaket) [= Tromsø University News Journal] 1988-1996.

 

 

Scientific publications

 • Jahr, Ernst Håkon (2023). Kristiansanderen Christian Thistedahl – lærd teolog, bibeloversetter og adjunkt (1813–1876). Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Årbok 2022. ISBN: 9788293175803. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Biografi lest på DKNVSs høytidsdag 2022. s 48 - 61.
 • Jahr, Ernst Håkon (2023). Peter Trudgill [biography]. Roczniki Humanistyczne. ISSN: 2544-5200. 71 (6). s 7 - 13. doi:10.18290/rh237106.1s.
 • Jahr, Ernst Håkon; Kilarski, Marcin (2023). Precursors of Sociolinguistic Typology on the Linguistic Contribution of Ludvig Kristensen Daa (1809-1877) with Special Reference to North American Languages. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN: 2191-9399. 53 (1). s 99 - 116. doi:10.1515/ejss-2023-2001.
 • Jahr, Ernst Håkon (2023). Recenzja dokonan naukowych w zwiazku z wnioskiem o wszczecie postepowania o nadanie tytulu doktora honoris causa KUL Profesorowi Peterowi Trudgillowi. Professor Peter John Trudgill: Doktor Honoris Causa – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. Polsk oversettelse av review, oversatt fra engelsk av Konrad Klimkowski. s 19 - 28.
 • Jahr, Ernst Håkon (2023). Review of the academic achievements of Professor Dr. Dr. h.c. mult. Peter Trudgill FBA to be awarded the title of Honorary Doctor by the John Paul II Catholic University of Lublin. Professor Peter John Trudgill: Doktor Honoris Causa – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. Printed review. s 61 - 69.
 • Jahr, Ernst Håkon (2023). Ved Norsk Lingvistisk Tidsskrifts 40-årsjubileum – noen faghistoriske innspill omkring det fagmiljøet tidsskriftet blei til i, og den fagstrategien det var en del av. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 41 (1). s 3 - 16.
 • Jahr, Ernst Håkon (2021). Social Dialect: The Halting of a Sound Change in Oslo Norwegian Revisited – A Report on the Imminent Victory of Retroflex /l/.". Approaches to the Study of Sound Structure and Speech. Interdisciplinary Work in Honour of Katarzyna Dziubalska-Kolaczyk.. ISBN: 9781032087474. Routledge. artikkel. s 42 - 52.
 • Jahr, Ernst Håkon (2021). Starten på arbeidet med skolehager i Norge – Andreas M. Feragens hage i Holt på Agder. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. 21s 7 - 13. doi:10.14746/snp.2021.21.01.
 • Jahr, Ernst Håkon (2020). Grunnen til at retrofleks l snart er einerådande i hovudstaden Oslo. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. 20s 81 - 91. doi:10.14746/snp.2020.20.05.
 • Jahr, Ernst Håkon (2020). Regionalmålet slår tilbake: snart vil en l lik den såkalla 'Østfold'-l-en vere einerådande i Oslo. Framtidsnorsk – norsk språk i 2050. ISBN: 9788283900521. Novus Forlag. Artikkel. s 74 - 88.
 • Jahr, Ernst Håkon (2020). Skolemesternes konge – Andreas M. Feragen – 200 år. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Årbok 2019. ISBN: 9788293175568. DKNVS. Artikkel. s 86 - 90.
 • Jahr, Ernst Håkon (2019). 'Skolemesternes konge' Andreas M. Feragen – 200 år. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2018. ISBN: 9788283900279. Novus Forlag. Kapittel. s 48 - 52.
 • Jahr, Ernst Håkon (2019). Andreas Faye og Holt seminar – ved 180-årsjubileet for seminaret. Holt seminar 180 år. Lærerutdanninga i Holt 1839–1877. ISBN: 9788283900316. Novus Forlag. Kapittel. s 11 - 20.
 • Jahr, Ernst Håkon (2019). Dei fremst seminaristane frå Holt. Uteksaminert 1870: Frå Aadne Evensen Garborg til Arne Garborg – tida på Holt seminar 1868–1870 og i Tvedestrand til 1873. Holt seminar 180 år. Lærerutdanninga i Holt 1839–1877. ISBN: 9788283900316. Novus Forlag. Kapittel. s 71 - 79.
 • Jahr, Ernst Håkon (2019). Dei fremste seminaristane frå Holt. Uteksaminert 1843: Andreas Feragen – 'Skolemesternes konge'. Holt seminar 180 år. Lærerutdanninga i Holt 1839–1877. ISBN: 9788283900316. Novus Forlag. Kapittel. s 61 - 64.
 • Jahr, Ernst Håkon (2019). Dei fremste seminaristane frå Holt. Uteksaminert 1865: Jørgen Løvland, seminarist frå Holt, den fremste politikaren frå Agder i all tid. Holt seminar 180 år. Lærerutdanninga i Holt 1839–1877. ISBN: 9788283900316. Novus Forlag. Kapittel. s 65 - 69.
 • Jahr, Ernst Håkon (2019). I anledning 300-årsjubileet: Johan Ernst Gunnerus og "Agders Gunnerus" – et bidrag til å forstå hvorfor biskop Gunnerus foreslo et norsk universitet i Kristiansand i 1771. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. 19s 233 - 246. doi:10.14746/snp.2019.19.16.
 • Jahr, Ernst Håkon (2019). Lateraler i talemålet i Oslo – fra et enkelt system ca. 1880 til et nytt enkelt systemn i dag.. Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. ISBN: 978-82-8390-029-3. Novus Forlag. Artikkel. s 183 - 198.
 • Jahr, Ernst Håkon (2019). Lærarane ved Holt seminar 1839–1877. Holt seminar 180 år. Lærerutdanninga i Holt 1839–1877. ISBN: 9788283900316. Novus Forlag. Kapittel. s 27 - 38.
 • Jahr, Ernst Håkon (2019). Praksisundervisninga ved Holt seminar. Andreas Feragen som praksislærer. Holt seminar 180 år. Lærerutdanninga i Holt 1839–1877. ISBN: 9788283900316. Novus Forlag. Kapittel. s 39 - 54.
 • Jahr, Ernst Håkon (2019). Social Dialect: The halting of a sound change in Oslo Norwegian revisited – A report on the imminent victory of retroflex /l/. Approaches to the Study of Sound Structure and Speech. Interdisciplinary Work in Honour of Katarzyna Dziubalska-Kolaczyk. ISBN: 9780367337605. Routledge. Artikkel. s 42 - 52.
 • Jahr, Ernst Håkon (2018). Et fysisk objekt fra kardinal Nicolaus Breakspears legat til Norden 1152-54. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. 18doi:10.14746/snp.2018.18.16.
 • Jahr, Ernst Håkon; Trudgill, Peter John (2018). Parallels and differences in the linguistic development of Modern Greek and Modern Norwegian. 'Norwegian as a normal language' and other studies in Scandinavian linguistics. A festschrift on the occasion of Peter Trudgill's 75th birthday November 7th, 2018. ISBN: 9788283900071. Novus Forlag. Artikkel. s 157 - 172.
 • Jahr, Ernst Håkon (2018). Two centuries of Norwegian language planning and policy: why and how it all started, and how it is divided into three different periods. Perspectives on Two Centuries of Norwegian Language Planning and Policy. Theoretical Implications and Lessons Learnt. ISBN: 9789187403309. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Artikkel. s 9 - 13.
 • Jahr, Ernst Håkon (2017). A century after: the Norwegian language reform of 1917 revisited. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. 17s 117 - 128. doi:10.14746/snp.2017.17.08.
 • Jahr, Ernst Håkon (2017). A pioneering sociolinguistic concept: Amund B. Larsen and his discovery in the 1880s of neighbour opposition as a socio-psychological mechanism in linguistic change - And its rediscovery in the 1980s as hyperdialectism. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN: 2191-9399. 47 (2). s 308 - 319. doi:10.1515/ejss-2017-0020.
 • Jahr, Ernst Håkon (2017). Striden om "talemålet i skolen som bakgrunn for den utbreidde dialektbruken i Noreg. Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. ISBN: 978-99918-65-80-5. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn. kapittel. s 157 - 174.
 • Jahr, Ernst Håkon (2016). Christian Thistedahl – teolog, adjunkt og bibeloversetter (1813-1876). Agder Vitenskapsakademi Årbok 2015. ISBN: 9788283140842. Portal forlag. Artikkel. s 52 - 65.
 • Jahr, Ernst Håkon (2016). Den første samnorskorganisasjonen 100 år – "Østlandsk reisning" blei stifta 1916. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. 16doi:10.14746/snp.2016.16.03.
 • Jahr, Ernst Håkon (2015). Andreas Faye og Holt seminar. Agder Vitenskapsakademi - Årbok 2014. ISBN: 978-82-8314-034-7. Portal forlag. Skriftlig versjon av årsmøteforedrag. s 167 - 177.
 • Jahr, Ernst Håkon (2015). Biografi over Andreas Faye (1802-1869). Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Årbok 2014. ISBN: 9788293175285. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Skriftlig versjon av høytidsforedrag. s 24 - 34.
 • Jahr, Ernst Håkon (2015). De lange linjer i norsk språkhistorie etter 1814. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. 15s 83 - 93. doi:10.14746/snp.2015.15.06.
 • Jahr, Ernst Håkon (2014). Perspektiv på Ivar Aasen og norsk språkstrid i Språkåret 2013. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013. ISBN: 9788283140200. Portal forlag. Artikkel. s 105 - 116.
 • Jahr, Ernst Håkon (2014). Seminarbestyrer Andreas Faye – sokneprest, sagnforsker, historiker og lærer. Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. ISBN: 978-82-7099-784-8. Novus Forlag. Artikkel. s 85 - 106.
 • Jahr, Ernst Håkon (2014). Universitetet i Agders røtter er 175 år i 2014 – Andreas Faye og Holt seminar. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. 14s 189 - 196. doi:10.14746/snp.2014.14.13.
 • Jahr, Ernst Håkon (2013). Agder Akademi 50 år, Agder Vitenskapsakademi 10 år. Agder vitenskapsakademi. Årbok 2012. ISBN: 978-82-92712-95-5. Portal forlag. kapittel. s 262 - 268.
 • Jahr, Ernst Håkon (2013). Dialect ecology: the case of Norway – history and background. Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. ISBN: 9788270997480. Novus Forlag. Artikkel. s 189 - 205.
 • Jahr, Ernst Håkon (2013). Didrik Arup Seip – om forholdet mellom språkpolitikeren og språkhistorikeren. Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. ISBN: 9789187403033. Swedish Science Press. artikkel. s 9 - 19.
 • Jahr, Ernst Håkon (2013). Minnetale over Knut Fintoft. Agder vitenskapsakademi. Årbok 2012. ISBN: 978-82-92712-95-5. Portal forlag. kapittel. s 41 - 44.
 • Jahr, Ernst Håkon (2013). Norsk Lingvistisk Tidsskrift 30 år – om starten 1983, den historiske bakgrunnen og dei første tolv åra – eit faghistorisk bidrag. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 31 (1). s 5 - 16.
 • Jahr, Ernst Håkon (2012). "Got synth jw" – en middelnedertysk skålhilsen som år 1489 førte til drap på Arne? Om skålhilsenen og et seint forsvar for drapsmannen Lidvord. Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. ISBN: 978-82-7099-704-6. Novus Forlag. Artikkel. s 173 - 181.
 • Jahr, Ernst Håkon (2012). 'High' and 'low' in Norwegian? Dialect and standard in spoken Norwegian a historical account of competition and language status planning. High vs. Low and Mixed Varieties. Domains, Status, and Function across Time and Languages. ISBN: 978-3-447-06696-9. Harrassowitz Verlag. Artikkel. s 197 - 208.
 • Jahr, Ernst Håkon (2012). Etymologien til ordet "jordmor". Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011. ISBN: 978-91-85333-42-4. Nordisk forening for leksikografi. Artikkel. s 318 - 327.
 • Jahr, Ernst Håkon (2012). Humanioras stilling i dagens politiske krav - skal humanistisk forskning lønne seg?. Svenska Akademiens Handlingar Från år 1986 Fyrtioandra delen 2011. ISBN: 9789113051703. Svenska Akademien. Kapittel. s 143 - 163.
 • Jahr, Ernst Håkon (2012). Knut Fintoft. Minneord. DKNVS Årbok 2011. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok. ISSN: 0803-1983. 2011s 111 - 120.
 • Jahr, Ernst Håkon (2012). Minnetale over professor dr. philos. Einar Lundeby. DNVA Årbok 2011. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN: 0332-6209. 2011s 122 - 135.
 • Jahr, Ernst Håkon (2012). The Artic pidgin Russernorsk and the Vardø merchants' reduced Russian - important elements of trade and language ecology of 19th century northern Norway. Lingua: Nervus rerum humanarum Essays in honour of Professor Stanislaw Puppel. ISBN: 9788323224624. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Artikkel. s 159 - 167.
 • Jahr, Ernst Håkon (2012). To språkkontaktendringer i bergensdialekta – eller ikke? Om den tonelagsløse ringen rundt Bergen og om preteritum på -et. Language for its own sake. Essays on Language and Literature offered to Harry Perridon. ISBN: 978-90-809186-0-3. Amsterdam University Press. Artikkel. s 359 - 374.
 • Jahr, Ernst Håkon; Elmevik, Lennart (2012). Twenty-five years of reserarch on the contact between Low German and Scandinavian. Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. 25 Years of Research. ISBN: 978-91-85352-97-5. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Artikkel. s 9 - 16.
 • Jahr, Ernst Håkon (2011). Dialektologi som nasjonsbygging. Til diskusjonen om "nynorsk språkforskning". Studier i dialektologi och sociolingvistik. ISBN: 978-91-85352-90-6. Swedish Science Press. kapittel. s 159 - 167.
 • Jahr, Ernst Håkon (2011). L'estandardització del noruec modern: origen, deenvolupaments i perspectives de futur. La Gestió interestatal de les Ilengües transfrontereres. ISBN: 978-84-9965-073-9. Institut d'Estudis Catalans. Artikkel. s 77 - 99.
 • Jahr, Ernst Håkon (2011). Review article: Paulina Horbowicz: How to be Norwegian in talk? Polish-Norwegian interethnic conversation analysis (= Studia Nordica 6). Oslo 2010: Novus. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 29 (2). s 355 - 364.
 • Jahr, Ernst Håkon (2011). Roman Jakobson's Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze (1941) and Alf Sommerfelt. Historiographia Linguistica. ISSN: 0302-5160. 38 (1/2). s 111 - 125. doi:10.1075/hl.38.1-2.04jah.
 • Jahr, Ernst Håkon (2010). Eva Sivertsen. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok. ISSN: 0803-1983. s 145 - 152.
 • Jahr, Ernst Håkon (2010). Kløyvd infinitiv i dei norske skriftnormalane. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. ISSN: 0348-7741. (39). s 124 - 136.
 • Jahr, Ernst Håkon (2010). Olav H. Hauges dikt "Sein kveld": Problem-ord korrekt lesi. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2009. ISBN: 9788276348828. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Artikkel. s 211 - 212.
 • Jahr, Ernst Håkon (2010). On the sociolinguistic and political limits of language planning and language policy: the lessons to be learned from the Norwegian case. Språkvård och språkpolitik. ISBN: 978-91-1-302998-6. Norstedts Förlag. s 139 - 162.
 • Jahr, Ernst Håkon (2010). Æresdoktorforedrag. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2009. ISBN: 9788276348828. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Artikkel. s 70 - 83.
 • Jahr, Ernst Håkon (2010). Ødelegger ungdommen språket?. Nettopp norsk SF Vg2/Vg3. ISBN: 978-82-03-33896-0. Aschehoug & Co. laerebok. s 456 - 459.
 • Jahr, Ernst Håkon (2009). "Sein kveld" - eit upublisert dikt av Olav H. Hauge. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2008. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. faglig_bok_institusjon. s 119 - 123.
 • Jahr, Ernst Håkon; Hamans, Camiel; Fisiak, Jacek (2009). Degrammaticalization and reanalysis. Language, Science and Culture (Eds.: P. Lobacz, P. Nowak, W. Zabrocki). Forlag: Wydawnictwo Naukowe UAM. Medforfattere: Camiel Hamans og Jacek Fisiak. ISBN: 9788323220176. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. s 145 - 167.
 • Jahr, Ernst Håkon (2009). Forord. Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling. ISBN: 978-82-7099-537-0. Novus Forlag. faglig_bok_forlag. s 5 - 6.
 • Jahr, Ernst Håkon; Mæhlum, Brit (2009). Har vi et "standardtalemål" i Norge?. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 27 (1). s 3 - 6.
 • Jahr, Ernst Håkon (2009). Hva er en radikal språkpolitikkP. Femti år for folkemålet. Utvalgte artikler fra bladet 'Språklig Samling'. Red.: Pål Styrk hansen, Vanja Røkkum Johnsen, Eric Papazian, Arne Torp. Landslaget for språklig samling. faglig_bok_forlag. s 306 - 307.
 • Jahr, Ernst Håkon (2009). Samnorskideologi og samnorskpolitikk i nyare norsk målsoge fram til skipinga av LSS. Femti år for folkemålet. Landslaget for språklig samling. faglig_bok_forlag. s 374 - 377.
 • Jahr, Ernst Håkon (2008). Fra Seminaret på Holt til Universitetet i Agder. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007. Redigert av Thor Einar Hanisch. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 97 - 109.
 • Jahr, Ernst Håkon (2008). On the reasons for dialect maintenance in Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. ISSN: 0933-1883. 22s 157 - 170.
 • Jahr, Ernst Håkon; Broch, Ingvild (2008). Russenorsk. A new look at the Russo-Norwegian pidgin in northern Norway. Contact languages. Critical concepts in language studies. Vol. III. Edited by John Holm and Susanne Michaelis. Routledge. s 328 - 381.
 • Jahr, Ernst Håkon (2007). Bruk av omgrepa 'standardmål', 'normalisering' og 'knot' for å skildre språktilhøva i Noreg i dag. Gunnstein Akselberg og Johan Myking (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. s 93 - 98.
 • Jahr, Ernst Håkon; Trudgill, Peter (2007). Geirr Wiggen 60 år. Norm og variasjon - utvalgte språkstudier 1974-2005. Festskrift til Geirr Wiggen på 60-årsdagen 13. april 2007. Novus Forlag. faglig_bok_forlag. s 5 - 7.
 • Jahr, Ernst Håkon (2007). The planning of modern Norwegian as a sociolinguistic experiment - 'from below'. Stephan Elspass et al. (eds.): Germanic language histories 'from below' (1700-2000). Walter de Gruyter. s 379 - 403.
 • Jahr, Ernst Håkon (2003). A Norwegian adult language game, anti-language or secret code. The Smoi of Mandal. ?. 16s 275 - 286.
 • Jahr, Ernst Håkon (2003). Norwegian. ?. 18s 331 - 353.
 • Jahr, Ernst Håkon (2003). The emergence of a TMA grammatical device in a stable pidgin: the Russenorsk preverbal po construction. ?. 18 (1). s 121 - 130.
 • Nesse, Agnete; Jahr, Ernst Håkon; Jahr, Ernst Håkon; Rambø, Gro-Renée; Rambø, Gro-Renée; Jensen, Kjetil; Skancke, Kaja (2001). Historical Principles for Loanwords in the Scandinavian Languages - The Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. (22). s 153 - 186.
 • Jahr, Ernst Håkon; Jahr, Ernst Håkon; Jensen, Kjetil; Nesse, Agnete; Rambø, Gro-Renée; Rambø, Gro-Renée; Skancke, Kaja (2001). Historical principles for loanwords in the Scandinavian languages - the contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. s 153 - 185.
 • Jahr, Ernst Håkon (2001). Historical sociolinguistics: The role of Low German language contact in the Scandinavian typological shift of the Late Middle Ages. Lingua Posnaniensis. ISSN: 0079-4740. 43s 95 - 104.
 • Jahr, Ernst Håkon (2000). On language preservation - with special reference to Sami. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. ISSN: 0933-1883. 14s 108 - 114.
 • Jahr, Ernst Håkon (2021). Nybrottsmannen Andreas Faye. ISBN: 978-82-8390-072-9. Novus Forlag. s 1022.
 • Jahr, Ernst Håkon; Rambø, Gro-Renée (2021). Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. s 269.
 • Jahr, Ernst Håkon (2021). Språkplanlegging og språkstrid. Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. 2. utgåve, 2. opplag. ISBN: 9788283900156. Novus Forlag. s 157.
 • Jahr, Ernst Håkon (2020). Norsk Lingvistisk Tidsskrift 38, hefte 2. ISBN: 0000000000000. Novus Forlag. s 91.
 • Jahr, Ernst Håkon (2020). Framtidsnorsk – norsk språk i 2050. ISBN: 9788283900521. Novus Forlag. s 159.
 • Jahr, Ernst Håkon (2020). Innhogg i nyare norsk språkhistorie. ISBN: 9788270991914. Novus Forlag. s 159.
 • Jahr, Ernst Håkon; Thygesen, Ragnar (2020). Agder Vitenskapsakademi Årbok 2019. ISBN: 9788283900507. Novus Forlag. s 279.
 • Jahr, Ernst Håkon; Kløvstad, Jan (2019). Holt seminar 180 år. Lærerutdanninga i Holt 1839–1877. ISBN: 9788283900316. Novus Forlag. s 116.
 • Jahr, Ernst Håkon; Thygesen, Ragnar (2019). Agder Vitenskapsakademi Årbok 2018. ISBN: 9788283900279. Novus Forlag. s 232.
 • Jahr, Ernst Håkon (2018). 'Norwegian as a normal language' and other studies in Scandinavian linguistics. A festschrift on the occasion of Peter Trudgill's 75th birthday November 7th, 2018. ISBN: 9788283900071. Novus Forlag. s 262.
 • Jahr, Ernst Håkon (2018). Perspectives on Two Centuries of Norwegian Language Planning and Policy. Theoretical Implications and Lessons Learnt. ISBN: 9789187403309. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. s 197.
 • Jahr, Ernst Håkon (2018). Skolemesternes konge: Andreas M. Feragen. ISBN: 9788270999132. Novus Forlag. s 375.
 • Jahr, Ernst Håkon; Nossum, Rolf Tomas; Thygesen, Ragnar; Breen, Olav (2018). Agder Vitenskapsakademi, Årbok 2017. ISBN: 978-82-02-59723-8. Portal forlag. s 283.
 • Jahr, Ernst Håkon; Breen, Olav (2017). Universitetet i Agder 10 år – med tradisjonar tilbake til 1828 / University of Agder Ten Years – a History Beginning in 1828. ISBN: 9788271178741. Universitetet i Agder. s 151.
 • Jahr, Ernst Håkon; Håland Knutson, Inger Johanne; Nossum, Rolf Tomas; Breen, Olav (2017). Agder Vitenskapsakademi - Årbok 2016. ISBN: 978-82-8314-153-5. Portal forlag. s 322.
 • Jahr, Ernst Håkon; Nedrelid, Gudlaug; Nielsen, Marit Aamodt (2016). Språkhistorieskriving og språkideologi. Eit utval norske språkhistorikarar. ISBN: 9788270998661. Novus Forlag. s 156.
 • Jahr, Ernst Håkon; Nossum, Rolf Tomas; Storesletten, Leiv; Breen, Olav (2016). Agder Vitenskapsakademi Årbok 2015. ISBN: 9788283140842. Portal forlag. s 252.
 • Jahr, Ernst Håkon (2015). Agder Vitenskapsakademi Årbok 2014. ISBN: 9788283140347. Portal forlag. s 244.
 • Jahr, Ernst Håkon (2015). Språkplanlegging og språkstrid. Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. ISBN: 9788270998210. Novus Forlag. s 157.
 • Jahr, Ernst Håkon; Nossum, Rolf Tomas; Storesletten, Leiv; Breen, Olav (2015). Agder Vitenskapsakademi - Årbok 2014. ISBN: 978-82-8314-034-7. Portal forlag. s 244.
 • Jahr, Ernst Håkon; Nossum, Rolf Tomas; Storesletten, Leiv (2014). Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013. ISBN: 9788283140200. Portal forlag. s 296.
 • Jahr, Ernst Håkon (2014). Language planning as a sociolinguistic experiment: the case of modern Norwegian. ISBN: 9780748637829. Edinburgh University Press.
 • Elmevik, Lennart; Jahr, Ernst Håkon (2013). Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. ISBN: 9789187403033. Swedish Science Press. s 150.
 • Vandenbussche, Wim; Jahr, Ernst Håkon; Trudgill, Peter John (2013). Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. ISBN: 9788270997480. Novus Forlag. s 342.
 • Elmevik, Lennart; Jahr, Ernst Håkon (2012). Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. 25 Years of Research. ISBN: 978-91-85352-97-5. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. s 202.
 • Jahr, Ernst Håkon; Sandøy, Helge (2011). Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. ISBN: 978-82-7099-655-1. Novus Forlag. s 193.
 • Jahr, Ernst Håkon; Mæhlum, Brit (2009). Standardtalemål? Temahefte av Norsk Lingvistisk Tidsskrift (vol. 27, nr. 1, 2009, s. 1-218). Novus Forlag. s 218.
 • Jahr, Ernst Håkon (2008). Språkhistorie og språkkontakt / Language History and Language Contact. ISBN: 9788270994762. Novus Forlag. s 333.
 • Jahr, Ernst Håkon; Trudgill, Peter (2007). Norm og variasjon - utvalgte språkstudier 1974-2005. Festskrift til Geirr Wiggen på 60-årsdagen 13. april 2007. ISBN: 9788270994519. Novus Forlag. s 280.
 • Jahr, Ernst Håkon (2006). Clara Holst - kvinnelig pionér i akademia i Norge. ISBN: 8270994456. Novus Forlag. s 240.
 • Jahr, Ernst Håkon (2000). Språkkontakt - Innverknaden frå nedertysk på andre nordeuropeiske språk. ISBN: 9289305266. Nordisk Ministerråd. s 311.
 • Jahr, Ernst Håkon (2005). The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume II. Edited by Oskar Bandle (main editor), Kurt Braunmüller, Ernst Håkon Jahr, Allan Karker, Hans-Peter Naumann, Ulf Teleman. Consultant editors: Lennart Elmevik, Gun Widmark. ISBN: 311017149X. Walter de Gruyter. s 1150.
 • Jahr, Ernst Håkon (2002). The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 1. Edited by Oskar Bandle (main editor), Kurt Braunmüller, Ernst Håkon Jahr, Allan Karker, Hans-Peter Naumann, Ulf Teleman. Consulting editors: Lennart Elmevik, Gun Widmark. ISBN: 3110148765. Walter de Gruyter. s 1.
 • Jahr, Ernst Håkon (2023). Interviewed (Zoom) by Prof. Marcin Kilarsky, English Faculty, Adam Mickiewicz University, Poznan, 4 July, 2023.
 • Jahr, Ernst Håkon (2023). Tale ved årshögtidsmöte i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), 24. januar 2023.
 • Jahr, Ernst Håkon (2023). Guest editor of Roczniki Humanistyczne 71, No. 6 (Special issue on the occasion of the honorary doctorate conferred to professor Peter Trudgill.
 • Jahr, Ernst Håkon (2023). Språket i nasjonsbygginga i Norge.

Sectors

Research groups

Last changed: 10.04.2019 18:04