Vil finne ut alt om Slettsnoken

Zoolog og forsker ved Naturmuseum og botanisk hage Beate Strøm Johansen samarbeider med bachelorstudent i biologi Rune Langemyr, for å finne ut mer om den truede reptilarten Slettsnok (Coronella austriaca).

Beate Strøm Johansen og Rune Langemyr leter etter Slettsnok. Foto: Ingrid Dihle

Tekst: Ingrid Dihle

– Slettsnoken lever skjult og er veldig sky, så det kan være utfordrende å samle inn informasjon om arten, sier Strøm Johansen.

Sammen med biologistudent Rune Langemyr samler hun inn grunnleggende informasjon om bestandsstørrelse og hvordan arten lever i et studieområde i Kristiansand.

Rune Langemyr deltar i prosjektet som en del av sin bacheloroppgave. Langemyr foretar DNA-analyser via spyttprøver og innsamlede slangeskinn for å finne ut om det er en utveksling av individer mellom to nærtliggende leveområder. Det blir også samlet inn informasjon om individenes biometriske mål og geografiske posisjon. De genetiske funnene kan inngå i internasjonal DNA-forskning på slettsnok.

Bygger motorvei i slettsnokens leveområde

En ung slettsnok, foto

En ung slettsnok. Foto: Raul Ramirez

Prosjektet ble initiert på bakgrunn av artens plassering på den Norske rødlisten for truede arter, og planen om å bygge en ny motorvei gjennom leveområde til Norges tetteste slettsnokbestand.

– Ved store naturinngrep er det viktig å vite hvordan dette vil påvirke bestanden. Sørlandet og spesielt Agder er de områdene i Norge med tettest slettsnokpopulasjon og har et spesielt ansvar for å ivareta den, sier Strøm Johansen.

Naturmuseum og botanisk hage skrev en høringsuttalelse i samarbeid med biolog Pål Sørensen som er Norges fremste slettsnokspesialist med studieområde på Østlandet. Hovedargumentene i høringsuttalelsen var de ukjente effektene av habitatfragmentering og habitatødeleggelse på slettsnokbestanden.

– Hittil er det forsket lite på Slettsnoken, som gjør den vanskelig å forvalte på riktig måte. Det er Norges sjeldneste slange, sier Strøm Johansen.

Pilotprosjektet begynte våren 2018, og vil fortsette ut 2020 med tillatelse fra Miljødirektoratet, Mattilsynet og Nasjonale kommunikasjonsmyndigheter.

Fakta om Slettsnoken

  • I Norge lever Slettsnoken i et belte langs kysten fra Østfold til Rogaland.
  • Selv om Slettsnok ikke er et giftig reptil, befinner den seg øverst i næringskjeden og er kjent for å spise alt fra Stålorm til Huggorm.
  • Tidligere forskning har indikert at Slettsnoken kan bli opptil 30 år gammel
  • Gjennomsnittslengden til norske slettsnok er 60 – 80 cm.
  • Slettsnoken kan ikke høre, men kan føle vibrasjoner i bakken fra bevegelse.

Send studiet på mail