Skal bevare truede arter på Sørlandet

Asbjørn Lie fra Naturmuseum og botanisk hage skal bevare og forvalte to fuglearter og fem plantearter på den norske rødlisten på oppdrag fra miljødirektoratet.

Hekkeholmer for makrellterne og fiskemåke med minkfelle. Bekjemping av mink og kartlegging av hvor makrellterna har egg og unger er viktig for å ta vare på arten. Minken er en fremmed art i Norge. Foto: Asbjørn Lie

Tekst: Ingrid Dihle

– Det er spennende å lære så mye om disse artene og vite at jeg har muligheten til å gjøre en forskjell og muligens forhindre at disse plantene og fuglene forsvinner, sier Lie.

Artene Lie har fått bevilgning til å bevare er på bakgrunn av deres rangering på rødlisten, og deres aktualitet i regionen.

Verner om Makrellterne og Vipe

Makrellterne er en kystfugl som lever av fisk i havet. Predasjon fra mink, svartbak og menneskelige forstyrrelser er trolig de største truslene mot makrellterna. Overfiske kan også bety mye for bestanden, ved at det går ut over tilgangen på småfisk.

For å bevare Makrellternen samarbeider Lie med andre relevante aktører om å kontrollere minkbestanden.

– Jeg får mye hjelp fra andre fugleinteresserte. I miljøet er det en kultur for å aktivt oppsøke truede og sjeldne arter, sier Lie.

Vipe er en trekkfugl som hovedsakelig lever i kulturlandskap og blir ofte funnet på aktive jordbruk. I Norge er den største tettheten av viper registrert i ytre deles av Rogaland og Vest-Agder.

For å bevare Vipen er det derfor avgjørende å være i god dialog med bønder på gårder hvor arten befinner seg. Dette innebærer merking av reir for å unngå at disse ødelegges under slått og jordbearbeiding. Predasjon fra kråker og rev er det derimot vanskeligere å gjøre noe med.

Plantefrø blir sendt til oppbevaring

Asbjørn Lie, foto

Asbjørn Lie viser frem Kjempespringfrø, eller Indian Balsam. Denne arten er på svartelisten over arter som er en trussel mot andre lokale planter, og stammer originalt fra Himalaya. Foto: Raul Ramirez

I arbeidet med de truede plantene samle Lie inn frø fra de forskjellige artene og leverer dem til museer for ex situ bevaring. Denne typen bevaring gjør at flere museer rundt i verden blir tilsendt frøene til oppbevaring, slik at de kan bli hentet ut hvis arten skulle forsvinne fra naturen. Frøene blir først sendt til Naturhistorisk museum i Oslo.

Plantene kan være vanskelige å oppsøke, men Lie tar utgangspunkt i tidligere funn for å lokalisere plantene.

– Det er heldigvis litt kunnskap der ute om disse plantene, ellers hadde vi jo ikke visst at de var truet, sier Lie.

Med nyere teknologi er det lettere å kartlegge hvor man finner artene og hvilken tilstand de er i. Hensikten med prosjektet er å kartlegge og bevare disse truede artene. Dette innebærer å samle frø, samarbeide med lokale botanikere, og gjøre stedene de vokser kjent.

– Prosjektet har ført til mer engasjement rundt disse artene, og bare at de er kommet på rødlisten gjør folk mer obs på å bevare dem, sier Lie.

For Naturmuseum og botanisk hage er det viktig å kartlegge botanikken på Sørlandet og bevare unike arter som er viktige for regionens økosystem. Forvaltning og bevaring av truede arter er en grunnleggende del av museets ansvar ovenfor miljøet, samfunnet og regionen.

De syv truede artene

Makrellterne
Vipe
Sprikesøtgras
Spiss-siv
Klengelerkespore
Trådbregne
Knollsoleie

Norsk rødliste

Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Send studiet på mail