PED997 Spesialpedagogikk og inkluderende bruk av teknologi

Undervisningsspråk

Norsk

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller 60 sp. pedagogikk/spesialpedagogikk

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten:

 

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten:

Innhold

Gjennom emnet lærer studenten hvordan en kan utnytte de mulighetene som digitale verktøy gir for å tilrettelegge for elever med særskilte behov, og hvordan en kan skape et inkluderende læringsmiljø. Emnet gir eksempler på tilnærmingsmåter og undervisningsopplegg som er utformet for at alle elever skal kunne delta aktivt i skolehverdagen.

Emnet vil blant annet gi opplæring i hvordan man ved bruk av tilgjengelighetsfunksjoner og assisterende teknologi legger til rette for at elever med funksjonsnedsettelser eller lærevansker kan oppleve mestring og deltagelse. Teknologi gir nye muligheter til å dele, lære, samhandle og kommunisere.

For å lykkes med inkluderende bruk av teknologi i opplæringssammenheng, trengs det kunnskap om de teknologiske mulighetene som finnes og hvordan de kan brukes. Gjennom e-læring, fysiske samlinger og veiledning vil emnet gi kunnskap om inkluderende bruk av digitale læringsressurser.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises gjennom et nettbasert kurs og tre fysiske samlinger. Det digitale kurset er delt inn i fem moduler med følgende tema:

Modulene introduseres med læringsmål og asynkrone forelesninger (videoer). Deretter presenteres kursets innhold gjennom ulike formater, for eksempel, korte tekster, videoer, podkastepisoder, beskrivelser av digitale ressurser, undervisningsopplegg, utprøvingsoppgaver, digitale prøver og refleksjonsoppgaver. På de fysiske samlingene legges det opp til en kombinasjon av forelesninger, utprøving og gruppearbeid.

Emnet har et forventet arbeidsomfang på 400 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Eksamen

Individuell firedagers hjemmeeksamen. Vurderingsuttrykk: Gradert karakter.

Studentevaluering

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.

Tilbys som enkeltemne

Nei