0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

23. okt - 24. okt 2019
kl 08:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

20 sep

Kontaktperson

Ph.d.-kurs: HP-601 Forskningsformidling

Det er nå åpnet for påmelding til ph.d.-kurset HP-601 Forskningsformidling. Det går i høst 23.-24. oktober & 20.-21. november

Husk at dette er et kurs som er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, og skal inngå i din opplæringsdel. Dersom du har tiltrådt veldig nylig anbefales du å vente et år med kurset. Dette kan du gjerne diskutere med din veileder.

Tidspunkt

23 okt - 24 okt
kl 08:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

20 sep

Kontaktperson

HP-601 Forskningsformidling

Studiepoeng: 5

Se også studieplanen:

Studium

Ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk

Læringsutbytte

Etter endt emne skal kandidatene kunne:

  • vurdere utfordringer ved muntlig, skriftlig og digital formidling av forskningsresultater, både overfor fagfeller og allmennheten
  • demonstrere en kritisk og reflektert tilnærming til ulike formidlingsformer, både vitenskapelige og populærvitenskapelige
  • strukturere ulike typer publikasjoner
  • mestre akademisk og populærvitenskapelig formidling
  • vurdere egnede publiseringskanaler for ulike formål
  • reflektere over forskeres samfunnskontrakt og vårt ansvar for å dele forskningsresultater

Innhold

Gjennom emnets ulike øvelser skal kandidatene bli fortrolige med formidling av forskningsresultater i ulike formater: monografier, artikler, bokkapitler, rapporter og andre allmenne kanaler. Kandidatene skal analysere språklige og formelle trekk som anses som typiske for det aktuelle formidlingsformatet, slik at de lettere kan presentere egen forskning, nasjonalt og internasjonalt. Emnet legger også vekt på etiske problemstillinger knyttet til forskningsformidling.

Arbeidsformer

Emnet vil være organisert som to obligatoriske samlinger. Mellom samlingene skal kandidatene utforme eksamensarbeidene (se nedenfor under eksamen).

Forelesninger, presentasjoner og gruppediskusjoner.

Vilkår for å gå opp til eksamen

I løpet av første samling skal kandidatene kortfattet presentere og drøfte formidlingsplanene for forskningsprosjektene sine. Kandidatene står fritt til å velge presentasjonsformat.

Eksamen

Vitenskapelig eller populærvitenskapelig produkt innenfor kandidatens fagdisiplin. For skriftlige produkter skal omfanget være inntil 4000 ord. Tema og disposisjon skal godkjennes av emneansvarlig

Et refleksjonsnotat på om lag 1000 ord (se egen mal).

Innlevering av produkt og notat må skje senest innen tre uker etter siste samling

Vurdering: Bestått/ikke bestått

Ansvarlig fakultet: Fakultet for humaniora og pedagogikk

Auditorium ikke avklart ennå. Oppdatering kommer. Husk også at kurset er to-delt, med del to 20. - 21. november 2019.