0
Hopp til hovedinnhold

Disse syv prosjektene fikk FoU-midler i lærerutdanningene

1,2 millioner kroner er delt ut til syv prosjekter på fem fakulteter ved UiA. Flere av prosjektene legger opp til samarbeid mellom UiA og eksterne aktører.

Bildet viser to studenter som utforsker VR-utstyr i Undervisningsverkstedet ved UiA
Tildeling av FoU-midler i lærerutdanningene for 2022 er nå foretatt. Til årets utlysning kom det 15 søknader med en samlet søknadssum på kr 3 617 374. Det er tildelt 1 200 000, som er rammen for tildeling i 2022, fordelt på syv prosjekter. Midlene er en del av universitetets satsning på profesjonsforskning og vi takker for stor interesse for midlene.

 Tildeling av FoU-midler i lærerutdanningene for 2022 er nå foretatt. Til årets utlysning kom det 15 søknader med en samlet søknadssum på kr 3 617 374. Det er tildelt 1 200 000, som er rammen for tildeling i 2022, fordelt på syv prosjekter.

De fem fakultetene som er representert i år er:

  • Fakultet for humaniora og pedagogikk
  • Fakultet for kunstfag
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
  • Fakultet for teknologi og realfag 

Dekan for lærerutdanningene, Hilde Inntjore, takker for alle søknadene om FoU-midler for kommende år.

   - Vi ønsker lykke til i de prosjektene som har fått tildeling og nå settes i gang! Nå ser vi allerede frem til resultatene og hvordan de vil bidra til å styrke utdanningene våre. Så merker vi oss at det er flere prosjekt vi gjerne skulle realisert enn hva vi har rom til å finansiere. Sett under ett, så er vi veldig glad for den bredden årets søknader viser av FoU-arbeid innen lærerutdanningene.

 

Antidemokratiske holdninger i skole og lærerutdanning

Aslaug Kristiansen

Prosjektet «Hvordan kan skole og lærerutdanning forebygge antidemokratiske holdninger og gruppefiendtlighet?» har fått en tildeling på 250 000 kr. Prosjektleder er Aslaug Kristiansen, professor ved Institutt for pedagogikk.

I samarbeid med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter samt lærere og lærerstudenter i praksis ved Høvåg skole, som er en av fem lærerutdanningsskoler tilknyttet grunnskolelærerutdanningen ved UiA, vil prosjektet utforske ulike innganger til å bedre inkluderings- og mangfoldskompetanse i dagens undervisning. Trepartssamarbeidet søker blant annet å utvikle undervisningsopplegg rundt tema som fordommer, rasisme, antisemittisme og hate-speech, i tråd med DEMBRA-prosjektet (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) og Fagfornyelsen.

Involverte fagpersoner ved UiA er i tillegg til Aslaug Kristiansen, universitetslektor Åse Haraldstad og førsteamanuensis Kristin Endresen-Maharaj, alle ved Institutt for pedagogikk.

 

PLAY- Promoting Learning and Activity in Youngsters

Ingirid Geirsdatter Heald Kjær

Prosjektet «Promoting Learning and Activity in Youngsters (PLAY): An Interdisciplinary Perspective» har fått en tildeling på 225 000 kr. Prosjektleder er Ingirid Geirsdatter Heald Kjær, førsteamanuensis ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. I den forberedende fasen av prosjektet fokuseres det på barn i alderen 3 til 8 år (barnehage til barnetrinnet i grunnskolen) og aktiv lek som del av barns helse, sosiale og relasjonelle kompetanse. Gjennom samarbeid med interne og eksterne partnere tilknyttet prosjektet, håper prosjektet å kunne utvikle en konseptuell modell for hvordan premissene for aktiv lek bedre kan implementeres i barnehage, skole og organiserte idrettsaktiviteter.

Involverte fagpersoner ved UiA er i tillegg til Ingirid Geirsdatter Heald Kjær, professor Monica Klungland Torstveit, professor Tommy Haugen, førsteamanuensis Bård Erlend Solstad (alle ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving) og førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for pedagogikk Inger Marie Dalehefte.

 

Digitale ressurser til vurdering i lærerutdanningen

Maria Skotte Wasmuth

Prosjektet «Multimodale arbeidskrav: Bruk av digitale ressurser til formativ vurdering i lærerutdanningen» har fått en tildeling på 200 000 kr. Prosjektleder er Maria Skotte Wasmuth, universitetslektor ved Institutt for informasjonssystemer. Prosjektet bygger videre på STALU-prosjektet (Studentaktiv læring i lærerutdanningene), og ved å utvikle og forske på multimodale arbeidskrav som en del av grunnskolelærerstudentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse, kan prosjektet bidra til å styrke sammenhengen mellom lærerutdanning og skole, blant annet i lys av Fagfornyelsen.

 Involverte fagpersoner ved og tilknyttet UiA er i tillegg til Maria Skotte Wasmuth, professor Cathrine Edelhard Tømte ved Institutt for informasjonssystemer og Susanne Stav Graasvoll, lærer i delt stilling mellom Vardåsen skole og Institutt for informasjonssystemer.

Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study

Andreas Reier Jensen

Prosjektet «Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study - En undersøkelse av praksislæreres erfaring med Lesson Study som metode for egen, kollegers og studenters profesjonsutvikling» har fått en tildeling på 200 000 kr. Prosjektleder er Andreas Reier Jensen, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk.

Fra og med 2017 ble lærerutdanning for trinn 1.-13 lagt til masternivå, og for å møte målet om profesjonalisering har UiA siden 2016 tilbudt et veiledningsstudium for lærerutdannere i praksisfeltet på 15 stp. Med utgangspunkt i fokusgruppeintervjuer med lærere som har gjennomført studiet søker prosjektet å undersøke og vurdere i hvilken grad praksislærerne erfarer Lesson Study som en egnet metode i utvikling av egen og kollegers undervisningspraksis. I tillegg til vil prosjektet undersøke hvordan praksislærerne erfarer at Lesson Study egner seg som metode for profesjonsutvikling for lærerstudenter.

Involverte fagpersoner ved UiA foruten Andreas Reier Jensen, er førstelektor Katja Haaversen Westhassel Skjølberg ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, universitetslektor Line Beate Tandsæther Mastad og universitetslektor Aina Bjelland, begge ved Institutt for pedagogikk.

 

Kunstnerisk praksis i barnehagen

Monica Klungland

Prosjektet «Å nøste – En tverrfaglig tilnærming til skapende kunstnerisk praksis i barnehagen» har fått tildeling på 150 000 kr. Prosjektleder er Monica Klungland, førsteamanuensis ved Institutt for visuelle og sceniske fag. Prosjektet knytter seg til kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet og fordypningsemnet Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid i barnehagelærerutdanningen med fokus på å utvikle tverrfaglige lærings- og undervisningsformer i tråd med Fagfornyelsen.

Gjennom samarbeid med en gruppe barnehagebarn og barnehagens personale, i tillegg til barnehagelærerstudenter på fordypningsemnet Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid vil prosjektet utforske elementene rom, tid, bevegelse og materialer i skapende, kunstnerisk praksis.

Involverte fagpersoner ved UiA er foruten Monica Klungland, Anne-Mette Liene, førstelektor i drama og teater ved Institutt for visuelle og sceniske fag.

 

Virtuelle ekskursjoner i KRLE-faget

Prosjektet «Virtuelle ekskursjoner, religiøs estetikk og utforskende læring i KRLE-faget» har fått tildeling på 100 000 kr. Prosjektleder er Martin Smith-Gahrsen, universitetslektor ved Institutt for religion, filosofi og historie.

Prosjektet vil fokusere på om og hvordan undervisningsopplegg med VR (virtuell virkelighet) kan fremme en utforskende og elevaktiv undervisningspraksis, med utgangspunkt i virtuelle ekskursjoner til en jødisk synagoge i Oslo (det mosaiske trossamfunn).

Som en del av emnet Religion, filosofi og fagdidaktikk (REL132) vil studenter i KRLE2 (GLU 5-10) utarbeide et undervisningsopplegg med VR til bruk i egen praksisperiode ved Vennesla ungdomsskole. Prosjektet er en videreutvikling av prosjektet «VR-teknologi i etikkundervisning- et bidrag til innlevelse og læring?», også ledet av Martin Smith-Gahrsen.

Med prosjektet søkes det blant annet å bidra til å knytte praksisfelt og campusundervisning tettere sammen, med utgangspunkt i Lærerutdanning 2025-Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene, i tillegg til å bidra til behovet for utvikling av lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Utforskende læring i naturfag

Jorunn Larsen

Prosjektet «Vurdering og utvikling av kompetanser i utforskende læring i naturfag i GLU (5-10)» har fått tildeling på 75 000 kr. Prosjektleder er Jorunn Larsen, førsteamanuensis ved Institutt for naturvitenskapelige fag.

Prosjektet søker blant annet å utvikle lærerstudenters kompetanse på utforskende læring og undervisning, blant annet gjennom å anvende den didaktiske modellen 5E i naturfag. De fem fasene i 5E-modellen er engasjere (engage), undersøke (explore), forklare (explain), utvide (elaborate) og vurdere (evaluate). Gjennom bruk av metoden ønsker prosjektet å gi studenter (og lærere) forskningserfaring med utgangspunkt i egen undervisning , blant annet ved å intervjue elever i egen praksis. Elever og lærere ved Grim ungdomsskole vil være involvert i prosjektet. Utforskende læring i naturfag knytter seg til STALU-prosjektet, hvor tilsvarende metode ble benyttet i 2020.

Gjennom samarbeidsprosjektet mellom naturfag ved UiA, lærerstudenter og elever og lærere ved Grim skole søkes det å styrke kontakten og heve kompetansen innen naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, i tillegg til å heve kompetansen i naturfagdidaktisk forskning.

Involverte fagpersoner foruten Jorunn Larsen er førsteamanuensis Anne Vegusdal og førstelektor Anne Lien, begge ved Institutt for naturvitenskapelige fag.

 

Tildelingsresultat for alle søknader som fikk tildeling:

Prosjektleder

Institutt

Fakultet

Prosjekttittel/søknadstittel

Tildelt sum                  

Aslaug Kristiansen

Pedagogikk

HUMPED   

Hvordan kan skole og lærerutdanning forebygge antidemokratiske holdninger og gruppefiendtlighet? Utvikling av kompetanser i et trepartssamarbeid

250 000

Ingirid Geirsdatter Heald Kjær

Idrettsvitenskap og kroppsøving

HELIDR

Promoting Learning and Activity in Youngsters (PLAY): An Interdisciplinary Perspective

225 000

Maria Skotte Wasmuth

Informasjonssystemer

SAMVIT

Multimodale arbeidskrav: Bruk av digitale ressurser til formativ vurdering i lærerutdanningen

200 000

Andreas Reier Jensen

Pedagogikk

HUMPED

Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study- En undersøkelse av praksislæreres erfaring med Lesson Study som metode for egen, kollegers og studenters profesjonsutvikling

200 000

Monica Klungland

Visuelle og sceniske fag

KUNST

Å nøste- En tverrfaglig tilnærming til skapende kunstnerisk praksis i barnehagen

150 000

Martin Smith-Gahrsen

Religion, filosofi og historie

HUMPED

Virtuelle ekskursjoner, religiøs estetikk og utforskende læring i KRLE-faget

100 000

Jorunn Larsen

Naturvitenskapelige fag

TEKREAL

Vurdering og utvikling av kompetanser i utforskende læring i naturfag i GLU (5-10)

75 000

 

 

 

 

1 200 000