0
Hopp til hovedinnhold

Terje Emil Fredwall

Førsteamanuensis

 
Kontor:
N03017 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Terje Emil Fredwall (f. 1973) er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, sør og Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Han har en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Agder (2014) og ble cand.philol. i 2002. Forskningsinteressene hans de siste årene har i særlig grad vært konsentrert om profesjonsetikk, psykisk helse, straffegjennomføringsetikk og kommunale helse- og omsorgstjenester. Han er ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket.no, som er et nasjonalt elektronisk bibliotek som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet samler, oppsummerer og tilgjengeliggjør forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Terje, som har vært ansatt ved Universitetet i Agder siden 2008, har for tiden også en deltidsstilling som førsteamanuensis II ved NTNU. Han har tidligere jobbet i Justis- og politidepartementet og som rådgiver ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. 

De fleste faglige tekstene hans kan leses i fulltekst ved å gå inn i fanen "Utvalgte publikasjoner" under.

  Prosjekter

  Pågående forskningsprosjekter:

  Utvalgte publikasjoner

  Bøker:

  Fagfellevurderte bokkapitler og artikler i vitenskapelige tidsskrifter:

  PhD-avhandling:

  Forskningsrapporter:

  • Fredwall, T. E., Dale, B., Nilsen, E. R., & Strøm, B. S. (2020). Sammenheng og overganger i tjenestene: Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre: Beskrivelser av eksisterende kunnskap om reformens utfordringsområder. Hentet fra https://hdl.handle.net/11250/2652620 
  • Fredwall, T. E. (2018). Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse: En oppsummering av kunnskap. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2496777
  • Danielsen, K. K., Nilsen, E. R. & Fredwall, T. E. (2017). Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom: En oppsummering av kunnskap. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2444230 

  Lærebokkapitler og andre akademiske tekster:

  • Fredwall, T. E., & Lysaker, O. (2020). Introduksjon. I O. Lysaker & T. E. Fredwall (Red.), Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (s. 9-16). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. doi: https://doi.org/10.23865/noasp.95.ch00

  • Fredwall, T. E. (2006). Veien mellom etikk og moral. I E. Larsen (Red.), Fengslet som endringsarena: Bok for fengselsbetjenter (s. 81-89). Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssenter.

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Fredwall, Terje Emil (2022). Å lage gode naboer av domfelte: Rehabilitering som narrativ og problem. Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. s 227 - 264.
  • Topor, Alain Pierre; Fredwall, Terje Emil; Hodøl, Elin Kristin Svoren; Larsen, Inger Beate (2021). Before Recovery: A Blind Spot in Recovery Research? Users’ Narratives About the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems. Journal of Recovery in Mental Health. ISSN: 2371-2376. 4 (2). s 29 - 47.
  • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2020). Plikt til samarbeid, invitasjon til konflikt? Sykepleierrollen i norske høysikkerhetsfengsel. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. 4. s 73 - 100.
  • Fredwall, Terje Emil (2019). Balansekunst og lydighet: Etikk og forventet profesjonsmoral i kriminalomsorgens yrkesetiske retningslinjer. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. ISBN: 978-82-450-2410-4. Fagbokforlaget. 15. s 310 - 331.
  • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Haugland, Silje; Omland, Hans Olav; Fredwall, Terje Emil; Hansen, Lise Amy (2019). Fra behovskartlegging til innovasjon for personer med utviklingshemming – noen metodiske og etiske refleksjoner. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 5 (3). s 57 - 70. doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-03-06.
  • Fredwall, Terje Emil; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate (2019). Historier om en sjømann: Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker i psykiatri. Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. ISBN: 978-82-7935-394-2. Abstrakt forlag. 10. s 161 - 178.
  • Fredwall, Terje Emil (2018). Ansvar og ambivalens: Etikk og omsorg i allmennmoralen, folkeskikken og Løgstrups beskrivelse av den etiske fordring. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 4 (3). s 223 - 232. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-03-04.
  • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2018). Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 26 (5). s 1554 - 1565. doi:10.1177/0969733017753742.
  • Fredwall, Terje Emil (2017). Guarding, guiding, gate opening: Prison officer work in a Norwegian welfare context. Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. ISBN: 978-1-137-58528-8. Palgrave Macmillan. 7. s 157 - 176.
  • Fredwall, Terje Emil (2017). Straff som pine. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 40 (3-4). s 24 - 37.
  • Andersen, Anders Johan W.; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (1-2). s 45 - 56. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06.
  • Fredwall, Terje Emil (2016). Tro i lukkede rom: Åndelig omsorg i norske høysikkerhetsfengsler. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. 11. s 204 - 225.
  • Fredwall, Terje Emil (2015). «Alle de som sitter her, har en ny mulighet»: Perspektiver på påvirkning og utvikling av fengslede i norske høysikkerhetsavdelinger. Psyke & Logos. ISSN: 0107-1211. 36 (1). s 28 - 49.
  • Fredwall, Terje Emil (2013). "Nå må dere forstå at den mannen trenger hjelp." : fengselsbetjenter, makteløshet og psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. -. s 222 - 241.
  • Fredwall, Terje Emil (2004). Med skjønnlitteraturen som samtalepartner: Refleksjoner med utgangspunkt i figuren Siss i Tarjei Vesaas’ roman Is-slottet. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN: 0333-3388. (4). s 238 - 261.
  • Fredwall, Terje Emil (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas roman Is-slottet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (3). s 218 - 235.
  • Heivoll, Geir; Fredwall, Terje Emil (2022). Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. s 377.
  • Lysaker, Odin; Fredwall, Terje Emil (2020). Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. s 228.
  • Fredwall, Terje Emil (2015). Murer og moral: En bok om straff, verdier og fengselsbetjenter. ISBN: 9788202415655. Cappelen Damm Akademisk. s 466.
  • Helgesen, Janne; Ekhaug, Ellen; Fredwall, Terje Emil; Heir, Ole Johan; Pettersen, Svein; Salvesen, Espen; Råen, Tore (2006). Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen. ISBN: 82-91910-55-3. KRUS. s 181.
  • Fredwall, Terje Emil (2021). Fengselet som system.
  • Fredwall, Terje Emil (2021). Sykepleiere i fengsel - en introduksjon.
  • Fredwall, Terje Emil (2021). Sykehistorier i psykiatrilitteraturen.

  Sist endret: 11.02.2022 10:02