0
Hopp til hovedinnhold

Martin Steinar Skjekkeland

Professor emeritus

 
Kontor:
EU017A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

Bøker

1.      Martin Skjekkeland 2012: Språk og kultur: vegar inn i det norske språksamfunnet. Kristansand: Portal forlag

2.      Martin Skjekkeland 2010: Dialektlandet. Kristiansand: Portal forlag.

3.      Martin Skjekkeland 2009: Språk og samfunn i endring. Ein studie i tilhøvet mellom lokal identitet og talemålsutvikling (vitskapleg monografi). 261 sider. Oslo: Novus forlag.

4.      Martin Skjekkeland (2005): Dialektar I Noreg. Tradisjon og fornying. Kristiansand: Høyskolefolaget. 220 sider.

5.      Martin Skjekkeland (1999): Tysk-danske lånord i nynorsk og i bygdemåla. Om ein frisk debatt – og om ei gransking av ordtilfanget i to bygdemål. Trykt i Forskingsserien ved Høgskolen i Agder 15/1999. Kristiansand. 130 sider.

6.      Martin Skjekkeland: (1997): Dei norske dialektane - Tradisjonelle særdrag i jamføring med skriftmåla. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 278 sider.

7.      Bø-Målet i går og i dag. Rapport frå ei språkgeografisk og språksosiologisk gransking. Prenta i Skrifter frå Telemark distriktshøgskole. 56/1980. 200 sider.

8.      Målføre og skriftmål. Førebels utgåve (1977). Oslo: Universitetsforlaget. 167 sider.

 

Utvalde artiklar

1.    Skjekkeland, Martin 2017: Dialektbruk og språkleg klima i NoregTrykt i Scripta Neophilologica Posnaniensia 2017,Volum XVII. (307-312).
UIA  
2.      Skjekkeland, Martin. 2016: Norsk språk i møte med engelsk. Trykt i Scripta Neophilologica Posnaniensia 2016, Volum XVI. (139-144).

3.      Skjekkeland, Martin. 2011. Kva ei ordsamling frå Agder fortel om talemålet på 1600-talet. I: Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. Novus Forlag.

4.      Skjekkeland, Martin. 2010. Lokal identitet som forklaringsfaktor i sosiolingvistikken. Nionde nordiska dialektologkonferansen; 2010-08-18.

5.      Noreg og Nederland 2008: Eit tett samband gjennom to hundre år. Trykt i Nordiske studier i leksikografi 9 (Skrifter utgivet av Nordisk Foreining for Leksikografi. Skrift 10). Reykjavik: Nordisk Forenign for Leksikografi.

6.      Martin Skjekkeland 2007: Hollandsk språk og kultur til Agder. Trykt i Språknytt 4/2007. 10–13.

7.      Martin Skjekkeland 2007: Dialektutvikling gjennom 400 år. Eit døme frå Vest-Agder.  Trykt i Akselberg, G. og Myking J. (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus forlag.197–204.

8.      Martin Skjekkeland (2006): Språk og samfunn  på Agder – Om dialektutviklinga i dag: Trykt i Årbok for Agder historielag 2006. 67–76.

9.      Martin Skjekkeland (2005): Hans Ross – språkgranskaren frå Mandalen. Trykt i Årbok for Agder Akademi: Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2005. 47-57.

10.  Martin Skjekkeland (2004): The survival of a dialect through 400 years – an example from Southern Norway Trykt i Scripta Neophilologica Posnaniensia, Tom VI.  Poznan i Polen: Uniwersiytetu im. Adama Mickiewicza W Poznaiu. 2004.

11.   Martin Skjekkeland (2003): ”Kontakt over havet: språk og kultur frå Holland og Amerika i møte med folket vest på Agder”. Trykt i Impulser. Årbok for Vest-Agder Fylkesmuseum 2003 (red. Jan Henrik Munksgaard). Kristiansand: Vest-Agder Fylkesmuseum.

12.   Martin Skjekkeland (2002): "’Personlegdommen’ som bakgrunnsvariabel i sosiolingvistikken”. Trykt i Målbryting. Skrifter frå prosjektet Talemålsendring i Norge (red

Allmenn formidling

1.         Martin Skjekkeland: «Vert måløra borte?» I: Telemark Arbeiderblad og Varden 1979.

1A     Martin Skjekkeland: ”Morsmålet måtte vera med. Om utviklinga av norskstudiet.” I: Telemark distriktshøskole 10 år. Jubileumsskrift.1980.

  2.       Martin Skjekkeland: «Snakker du sørlandsk?» I: Jubileumsskrift for Aust-Agder mållag 1982. Også prenta i Fædrelandsvennen og Sørlandet.

  3.       Martin Skjekkeland: «Kva skal barnet heita? - Om namn og namnbruk gjennom tidene». Bokmelding i Fædrelandsvenenn 1982. (B)

  4.       Martin Skjekkeland: «Er morsmålet kjedeleg?» Kronikk i Telemark Arbeiderblad og Fædrelandsvennen.

  5.       Martin Skjekkeland: «Tidene skifter og ord blir borte - Om innsamling av tradisjonsstoff». I: Telemark Arbeiderblad og Varden 1983.

  6.       Martin Skjekkeland: «Ord og vendingar med historie». I: Fædrelandsvennen og Telemark Arbeiderblad. 1983.

  7.       Martin Skjekkeland: «Skulen tek vare på ulikskap heimefrå». Kronikk i Stavanger Aftenblad 1984. Også prenta i Norsk Skoleblad 1985.

  8.       Martin Skjekkeland: «Norske barn er ikkje gode nok til å lesa». Kronikk i Stavanger Aftenblad 1984. Også prenta i Norsk Skoleblad 1984. (T)

  9.       Martin Skjekkeland: «Folkeskulen - ei vond tid å sjå tilbake på». Kronikk i Stavanger Aftenblad 1985.

  10.     Martin Skjekkeland: «Dialekt som merke på lokal kultur». I: Stavanger Aftenblad 1985.

  11.     Martin Skjekkeland: «Ny mønsterplan for grunnskolen». Kronikk i: Fædrelandsvennen 1984.

  12.     Martin Skjekkeland: «Nytt innhald i grunnskolen». Kronikk i: Fædrelandsvennen 1985.

  13.     Martin Skjekkeland: «Har vi bruk for pensjonistar i skulen». I: Norsk Skoleblad 1984.

  14.     Martin Skjekkeland: «Stress og trivsel i læraryrket». I: Norsk Skoleblad 1985.

  15.     Martin Skjekkeland: «Hjartespråk og skriftspråk». Bokmelding i Gula Tidend 1985.

  16.     Martin Skjekkeland: «Dei vanskelege orda». Kronikk i Fædrelandsvennen og Telemark Arbeiderblad 1986.

  17.     Martin Skjekkeland: «Skulespråket i Bjelland - og elles på Agder». I: Fædrelandsvennen 1985.

  18.     Martin Skjekkeland: «Målsaka i kulturbildet». I: Agder 1986.

  19.     Martin Skjekkeland: «Språk og ideologi». Bokmelding i Fædrelandsvennen 1986.

  20.     Martin Skjekkeland: «Skulen i gamle dagar». I: Dag og Tid 1987.

  21.     Martin Skjekkeland: «Stadnamna i lokalsamfunnet».  I: Skoleforum/Fagforum 1987.

  22.     Martin Skjekkeland: «Lese- og skriveopplæring på dialekt». Kronikk i Telemark arbeiderblad og Fædrelandsvennen 1987.

  23.     Martin Skjekkeland: «Å stå med hatten i handa. Om gamle spor i språket». I: Telemark Arbeiderblad og Fædrelandsvennen 1987.

  24.     Martin Skjekkeland: «Namnet skjemmer ingen». I: Telemark Arbeiderblad 1987.

  25.     Martin Skjekkeland: «Bibelspråk i daglegspråket». I: Bø kyrkjelydsblad 1987.

  26.     Martin Skjekkeland: «Verdiar å satsa på framover». (Om ny mønsterplan for grunnskolen). Artikkel i Fædrelandsvennen 1992.

  27.     Martin Skjekkeland: «Kunnskap utan språk». Kronikk i Fædrelandsvennen 3/10 1992.

  28.     Martin Skjekkeland: «100 år med to skriftmål». Kronikk i Fædrelandsvennen 12/11 1992.

  29.     Martin Skjekkeland: «Samling av høgskolar». Artikkel i Fædrelandsvennen 10/12 1992.

  30.     Martin Skjekkeland: «Høgskolen eller i Agder». I: Fædrelandsvennen 19/5 1993.

  31.     Martin Skjekkeland: «Vi ere en Nation vi med». (Om nasjonsbygginga på 1800-talet.). Kronikk i Fædrelandsvennen 28/6 1993.

  32.     Martin Skjekkeland: ”Norsk kultur i 90-åra”. I: Dag og Tid  22/7 1993.

  33      Martin Skjekkeland: «Norsk språk i EU».    Kronikk i Fædrelandsvennen 1/8 1994.

  34.     Martin Skjekkeland: «Norsk språk i EU». Artikkel i Norsklæreren 4/1994.

  35.     Martin Skjekkeland: «Informasjon som ikkje når fram». Kronikk i Dagbladet 19/12 1994.

  36.     Martin Skjekkeland: «Konsensus om regimet». (Om vanskeleg språk). Kronikk i Fædrelandsvennen des. 1994.

  37.     Martin Skjekkeland: «Han kom til sitt eige, men... – Ivar Aasens ideologi og tenking i møte med dagens samfunn». Kronikk i Fædrelandsvennen sept. 1996.

  38.     Martin Skjekkeland: ”Ein mektig biografi”. Melding av Stephen J. Waltons biografi om Ivar Aasen. I: Fædrelandsvennen 23/5 1996.

  39.     Martin Skjekkeland: ”Morsmålet i fare?”. Kronikk i Fædrelandsvennen 18/7 1996.

  40.     Martin Skjekkeland: «Språk og kultur i Vesterdalen». Artikkel i Agder april 1997.

  41.     Martin Skjekkeland: «Språkforskinga på HIA». Artikkel i Fædrelandsvennen 14/3 1997.

  42.     Martin Skjekkeland: «Kven skal bestemma over språket vårt? » Melding av Omdal (red.): Språknormering og språkbrukar. I: Fædrelandsvennen 28/1 1997. (B)

  43.     Martin Skjekkeland: «Kan språket styrast?» Melding av Omdal og Vikør: Språknormer i Norge. I: Norsklæraren 2/1997. (T) (B)

  44.     Martin Skjekkeland: «På jakt etter det norske». Artikkel i Fædrelandsvennen den 6. jan 1998.

  45.     Martin Skjekkeland: «Kulturarven i orda våre – Om trøndermål og trønderord». Melding av Dalen og Jenstad (red.): Trønderordboka. I: Norsk Tidend 2/1998 og Dag og Tid 25.06.98.

  46      Martin Skjekkeland: «På Agder – I Agder». Innlegg i Fædrelandsvennen den 24.09.1998.

  47.     Martin Skjekkeland: «Før Aarhundret nedrødmer» – 115 år med to skriftmål i Noreg. Kronikk i Fædrelands­vennen den 28. juni 1999.

  48.     Martin Skjekkeland: «Talemål og kulturell identitet på Agder». Kronikk i Fædrelandsvennen den 25. april 1998.

  48      Martin Skjekkeland: ”Slutt på samnorsklinja”. Kronikk i Fædrelandsvennen den 18. mars 2003.

  49      Martin Skjekkeland: ”To språk – plage eller ressurs?”. Kronikk i Fædrelandsvennen den 11. nov. 2003.

  50      Martin Skjekkeland: ”Eit særnorsk fenomen” Kva er grunnen til at nordmenn er så tolerante for språkleg variasjon? Kronikk i Fædrelandsvennen den 1. des. 2004.

   51     Martin Skjekkeland: ”På leit etter det norske. Norsk nasjonsbygging fram mot 1905”. Kronikk i Fædrelandsvennen den 2. mars 2005.

52.       Martin Skjekkeland: ”Har norsk språk ei framtid?” Kronikk i Fædrelandsvennen 2005.

53.       Martin Skjekkeland: ”Morsmålet i globalt perspektiv”. Kronikk i Fædrelandsvennen 2005.

54.       Martin Skjekkeland: ”Frå hjuring til harry og hot”. Melding av Norsk Ordbok i Norsk Tidend 2005.

55.       Martin Skjekkeland: ”I møte med ekspertspråket”. Kronikk i Fædrelandsvennen 2005.

57.       Martin Skjekkeland: ”Kva skjer med dialektane våre? ” Fædrelandsvennen 2006.

58,       Martin Skjekkeland:”Målreising og kulturkamp i hundre år”. Noregs Mållag 100 år. Kronikk i Fædrelandsvennen 2006.

59.       Martin Skjekkeland:”Blir norsk eit blandingsspråk? ” Kronikk i Fædrelandsvennen 2006.

60.       Martin Skjekkeland. ”Kamp for norsk språk i hundre år”. Kronikk i Setesdølen  2006.

61.       Martin Skjekkeland. ”Bibelspråket i allmennspråket”. Artikkel i Treklang, Kyrkjelydsblad for Kvinesdal. 2006.

62.       Martin Skjekkeland. ”Når språk døyr. Om språkdøden i verda”. Kronikk i Fædrelandsvennen 2006.

63.       Martin Skjekkeland:”Når det folkelge blir ein kvalitet”. Kronikk i Fædrelandsvennen 2006.

64.       Martin Skjekkeland:  ”Forfall eller naturleg utvikling. Norsk språk i dag”. Kronikk i Fædrelandsvennen 2006.

65.       Martin Skjekkeland: ”Språk og identitet”. Kronikk i Fædrelandsvennen 07.11.2006.

66.       Martin Skjekkeland:  ”Nå trugar engelsken”. Kronikk i Stavnger Aftenblad 14.09.2007.

67.       Martin Skjekkeland: ”Kan språket styrast?” Kronikk i Fædrelandsvennen 9.06.2007.

68.       Martin Skjekkeland: ”Om nynorsk som opplæringsmål.” Intervju i NRK P1. 23.10.2007.

69.       Martin Skjekkeland: ”Sråk er makt”. Kronikk i Fædrelandsvennen 10.11.2007.

70.       Martin Skjekkeland: ”Hundre år med to skule-skriftspråk.” Kronikk i Fædrelandsvennen 14.04.2007.

71.       Martin Skjekkeland: ””Språk og identitet i endring.” Kronikk i Stavanger Aftenblad 09.5.2008.

72. Martin Skjekkeland: Noreg og Nederland : eit tett samband i to hundre år. Kapittel i forskingsrapport. 2008.

73.. Språkleg mangfald - Ein styrke for nasjonen

Skjekkeland, Martin

2008

Kronikk i dags-/ukepresse

74.. Norsk ordskatt frå l til m: om band VII av Norsk Ordbok

Skjekkeland, Martin

2008

Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift

75. Kultur og språk over landegrensene

Skjekkeland, Martin

2009

Kronikk i dags-/ukepresse

76. Sosiale forhold set merke på språket

Skjekkeland, Martin

2009

Kronikk i dags-/ukepresse

77..   Språk og kultur i Åmli

Skjekkeland, Martin

2009

Kronikk i dags-/ukepresse

78.    Språkgrenser på vandring

Skjekkeland, Martin

2009

Kronikk i dags-/ukepresse

79.    Språkmobbing i det offentlege rom

Skjekkeland, Martin

2009

Kronikk i dags-/ukepresse

80.     Respekten for skriftmålet

Skjekkeland, Martin

2009

Kronikk i dags/ukepresse

81.     Når språk møtest

Skjekkeland, Martin

2009

Kronikk i dags-/ukepresse

82.  Skjekkeland, Martin. Ble dialekten din reddet av Stortinget?. Fædrelandsvennen. 2010-11-29

83.     Skjekkeland, Martin. Brooklyn-språket i 1950- og 60-åra: eit norsk "kebabspråk". Norsk Tidend 2012 (2) s. 14-15

84.      Skjekkeland, Martin. Hollendartida forandra Sørlandet. Fædrelandsvennen 2011 s. 2-3

85.       Skjekkeland, Martin. "Me kjøpte den nye fridjen nere i striten her" Brooklyn-språket - eit norsk kebabspråk som vart talt i USA og på Sørlanet. Fædrelandsvennen 2011 s. 2-

86..     Skjekkeland, Martin. Målreising - Målreisinga i Noreg. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2014 s. -UIA

87.     Skjekkeland, Martin. Når norsk må vika. Fedrelandsvennen. 2014 s. 27-27

88.     Skjekkeland, Martin. Plage eler kulturell ballast? Om nynorsk som sidemål. Fædrelandsvennen 2014 s. 26-26
 

89.     Skjekkeland, Martin. På leit etter det norske - norsk nasjonsbygging på 1800-talet. Fædrelandsvennen 2014 s. 31-31
 

90..    Skjekkeland, Martin.årsaker til dialektvariasjon i Noreg. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2014.
 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Skjekkeland, Martin (2021). "dog overalt viser sig en national Grund". Om ei oversedd utvikling i Ivar Aasens vurdering av måla på Agder.. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. kapittel nummer 4. s 55 - 76.
 • Skjekkeland, Martin (2017). Dialektbruk og språkleg klima i Noreg. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. XVIIs 307 - 312. doi:10.14746/snp.2017.17.21.
 • Skjekkeland, Martin (2016). Norsk språk i møte med engelsk. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. XVIs 139 - 144. doi:10.14746/snp.2016.16.09.
 • Skjekkeland, Martin (2013). Åsdølmålet - eit fjellmål i endring. Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. ISBN: 9789187403033. Swedish Science Press. Kapittel. s 51 - 66.
 • Skjekkeland, Martin (2011). Kva ei ordsamling frå Agder fortel om talemålet på 1600-talet. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. ISBN: 978-82-7099-655-1. Novus Forlag. 4. s 48 - 63.
 • Skjekkeland, Martin (2011). Lokal identitet som forklaringsfaktor i sosiolingvistikken. Studier i dialektologi och sociolingvistik. ISBN: 978-91-85352-90-6. Swedish Science Press. kapittel. s 269 - 278.
 • Skjekkeland, Martin (2008). Noreg og Nederland : eit tett samband i to hundre år. Nordiske Studier i Leksikografi. Rapport fra konfrence om leksikografi i Norden. Akureyri 22.-26. mai 2007. Nordisk Forening for Leksikografi. faglig_bok_forlag. s 399 - 408.
 • Skjekkeland, Martin (2007). Dialektutvikling gjennom 400 år. Eit døme frå Vest-Agder. Akselberg, G. og Myking J. (red.): Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. s 197 - 204.
 • Skjekkeland, Martin (2006). Språk og samfunn på Agder. Om dialektutviklinga i dag. Årsskrift 2006. Agder historielag. faglig_bok_institusjon. s 67 - 76.
 • Skjekkeland, Martin; Jahr, Ernst Håkon (2000). Lågtysk språk i møte med kyst og innland i det sørlege Noreg. Språkkontakt - Innverknaden frå nedertysk på andre nordeuropeiske språk. Nordisk ministerråd. s 245 - 276.
 • Skjekkeland, Martin (1999). Agder - ein region mellom aust og vest. Kva skjer med talemålet i området?. ?. s 76 - 97.
 • Nedrelid, Gudlaug; Skjekkeland, Martin (1997). "Eit namn lyt allting hava"- Ivar Aasens Norsk Navnebog og den nordiske namnerenessansen. Meir om Ivar Aasen. Fem tilskott frå Høgskolen i Agder. Artiklar frå ein fagdag om Ivar Aasen. = Høgskolen i Agder. Skriftserien nr. 22. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 7 - 19.
 • Skjekkeland, Martin (1997). Ivar Aasen - hans ideologi og tenking i møte med talemålet på Agder. ?. s 19 - 40.
 • Skjekkeland, Martin (1978). "Maallære og ordtøke fraa Vest-Agder". Ei jamføring med Kvinesdals-målet i dag. På leit etter ord. Heidersskrift til Inger Frøyset frå hennar medarbeidarar og studentar. Red. av Ingeborg Hoff. Universitetsforlaget. Universitetsforlaget. s 359 - 380.
 • Skjekkeland, Martin (1976). Vokalsystemet i Kvinesdals-målet. ?. s 46 - 55.
 • Skjekkeland, Martin (2012). Språk og kultur : vegar inn i det norske språksamfunnet. ISBN: 978-82-92712-61-0. Portal forlag. s 174.
 • Skjekkeland, Martin (1977). Målføre og skriftmål. ISBN: 82-00-01708-7. Universitetsforlaget.
 • Skjekkeland, Martin (1997). Dei norske dialektane. Tradisjonelle særdrag i jamføring med skriftmåla. ISBN: 82-7634-103-9. Høyskoleforlaget. Kristiansand.. s 280.
 • Skjekkeland, Martin (2010). Dialektlandet. ISBN: 9788292712313. Portal forlag. s 150.
 • Skjekkeland, Martin (2009). Språk og samfunn i endring. Ein studie av tilhøvet mellom lokal identitet og talemålsutvikling. ISBN: 9788270995639. Novus Forlag. s 261.
 • Skjekkeland, Martin (2005). Dialektar i Noreg. Tradisjon og fornying. ISBN: 8276346839. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 225.

Sist endret: 13.03.2019 09:03