Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
I1042 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er professor i e-helse og har vært tilknyttet Senter for e-helse siden 2011. Jeg har doktorgrad og hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Tema for doktorgradsavhandlingen var 'Subjective health and coping in care-dependent old persons living at home’. Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1987. Min kliniske erfaring har jeg primært fra kommunehelsetjenesten, innen eldreomsorg og rehabilitering. Jeg ble ansatt ved det som het Kristiansand Sykepleierhøgskole i 1992 og har siden jobbet ved Høgskolen i Agder og nå Universitetet i Agder, hele tiden knyttet til sykepleieutdanningen. Forskningsarbeidet mitt befinner seg primært innen tre hovedområder: Teknologistøtte i samhandling, Telemedisin til personer med kroniske lidelser og Velferdsteknologi for trygghet og mestring. I de fleste prosjektene brukes Samskaping som metode for utvikling av tjenester og teknologiløsninger.

 

 

Forskning

Hovedretningen for min forskning innen e-helse er design av tjenester og teknologi for å forbedre samhandling mellom ulike grupper av aktører. Forskningsarbeidene mine omhandler kartlegging av barrierer for optimal informasjons- og arbeidsflyt, forslag til tjeneste- og teknologidesign basert på studier av brukervennlighet av prototyper og kartlegging av erfaringer med bruk av ulike teknologiløsninger. I min forskning tilknyttet telemedisinske tjenester har fokus primært vært rettet mot pasienters og sykepleieres erfaringer med å bruke telemedisinske tjenester. Studier fra pasienters synsvinkel handler om hvordan oppfølging fra helsetjenestenesten via telemedisinske løsninger påvirker pasienters opplevelse av mestring av egen sykdom. Studier fra sykepleieres perspektiv omhandler hvordan sykepleiere bruker beslutningsstøtte og klinisk resonnering når de utøver sykepleie over distanse. Min forskning innen velferdsteknologi har primært vært rettet mot eldre personers erfaringer med bruk av velferdsteknologi over tid og hvordan velferdsteknologi kan bidra til trygghet og mestring. I tillegg har forskningen omhandlet utfordringer knyttet til implementering av velferdsteknologi som del av ordinær drift helse- og omsorgstjenestene. I mine nåværende forskningsarbeider studerer jeg også hvordan teknologiløsninger kan støtte personer med utviklingshemming i forbindelse med å kunne skaffe eller holde på et arbeid og hvordan teknologiløsninger kan brukes for å forebygge eller hindre ensomhet hos utsatte grupper i befolkningen. I flere av mine forskningsarbeider brukes samskaping som metode. Dette skjer gjennom involvering av personer fra offentlig sektor (helsepersonell, ledere, etc.), frivillige, næringslivsaktører og ulike brukergrupper. Et sentralt tema i mitt nåværende forskningsarbeid er hvordan man involverer personer med utviklingshemming i samskaping av nye tjenester og teknologiløsninger.

Prosjekter

From Isolation to Inclusion, 2020 - 2022. Prosjektmedabeider
Prosjektet skal fremme innovasjon i det offentlige tjenestetilbudet rundt ensomhet. Ensomhet er et av de store problemene i verden, og en stor utfordring for folkehelsa. Et tverrfaglig miljø skal arbeide med problematikken, med kompetanse innen e-helse og teknologiløsninger. Prosjektet skal bidra til at eksisterende tilbud blir mer samordna og forbedre samarbeidet mellom ulike sektorer. Partnere i prosjektet er Arendal kommune, Abertay University, Region Värmland, Gemeente Assen, Diakonische Werk Bremen, Canal & River Trust, Campagin to end loneliness, Aarhus kommune, Stad Aalst, OCMW Turnhout og Stad Turnhout.

Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi, 2017 - 2021. Prosjektleder 
InnArbeid vil utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i arbeidslivet. Les mer her: https://innarbeid.uia.no/

Informal care and voluntary assistance: Innovation in service delivery in the north sea Region (InForCare), 2017 - 2019. Prosjektmedarbeider
InForCare er et EU-prosjekt med 10 partnere fra 6 forskjellige land i nordsjøregionen. Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til innovasjon i offentlige helse- og omsorgstjenester ved å styrke uformell og frivillig omsorgsutøvelse. I samskaping med brukere vil det utvikles metoder for å styrke samhandling ved bruk av eksisterende og nye teknologiske løsninger. Les mer her: https://northsearegion.eu/in-for-care

Felles telemedisinsk løsning Agder (TELMA), 2016-2019, Prosjektmedarbeider
TELMA er et innovasjons- og forskningsprosjekt med 6 partnere: Kristiansand kommune, Farsund kommune og Risør kommune, Sørlandets sykehus, UiA og Siemens Healthcare/Open Tele.
Prosjektets skal bidra til utvikling av en telemedisinsk tjeneste for pasienter med kroniske sykdommer som diabetes, kols og hjertesvikt og for personer med psykiske problemer. I prosjektet vil det utvikles algoritmer og tekniske løsninger for pasienter med sammensatte lidelser. Videre vil det forskes på og arbeides med gevinstrealisering gjennom bruk av metoden Action Design Research.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin (2023). Digital technology design activities—A means for promoting the digital inclusion of young adults with intellectual disabilities. British Journal of Learning Disabilities. ISSN: 1354-4187. doi:10.1111/bld.12521.
 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin; Haugland, Silje (2023). Intellectual Disability, Digital Technologies, And Independent Transportation – A Scoping Review. Proceedings of the 56thAnnual Hawaii International Conference on System Sciences. ISBN: 978-0-9981331-6-4. HICSS Conference Office. Smart and Connected Cities and Communities. s 1983 - 1993.
 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin (2022). Motivation of people with intellectual disabilities in technology design activities: the role of autonomy, competence, and relatedness. Behaviour and Information Technology. ISSN: 0144-929X. s 1 - 19. doi:10.1080/0144929X.2021.2015442.
 • Fredriksen, Erica; Thygesen, Elin; Moe, Carl Erik; Martinez, Santiago (2021). Digitalisation of municipal healthcare collaboration with volunteers: a case study applying normalization process theory.. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 21doi:10.1186/s12913-021-06429-w.
 • Thygesen, Elin; Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie (2021). Transport og arbeidsinkludering. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. ISBN: 978-82-15-04692-1. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 117 - 126.
 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin (2021). ‘I Got To Answer the Way I Wanted To’: Intellectual Disabilities and Participation in Technology Design Activities. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN: 1501-7419. 23 (1). s 192 - 203. doi:10.16993/sjdr.798.
 • Fredriksen, Erica; Martinez, Santiago; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin (2020). Communication and information exchange between primary healthcare employees and volunteers – challenges, needs and possibilities for technology support. Health and Social Care in the Community. ISSN: 0966-0410. s 1252 - 1260. doi:10.1111/hsc.12958.
 • Karlsen, Cecilie; Moe, Carl Erik; Haraldstad, Kristin; Thygesen, Elin (2019). Caring by Telecare? A Hermeneutic Study of Experiences among Older Adults and Their Family Caregivers. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.14744.
 • Karlsen, Cecilie; Haraldstad, Kristin; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin (2019). Challenges of mainstreaming telecare. Exploring actualization of telecare affordances in home care services. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). ISSN: 0905-0167. 31 (1). s 31 - 66.
 • Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Aanestad, Margunn (2019). Dilemmas in Scaling up Telemedical Services. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN: 1650-3686. 17s 56 - 60.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Eikebrokk, Tom Roar; Fensli, Rune Werner; Slettebø, Åshild (2018). Barriers to exchanging healthcare information in inter-municipal healthcare services: a qualitative case study. BMC Medical Informatics and Decision Making. ISSN: 1472-6947. 18 (92). s 1 - 14. doi:10.1186/s12911-018-0701-z.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Eikebrokk, Tom Roar; Fensli, Rune Werner; Thygesen, Elin; Slettebø, Åshild (2018). Critical issues for employees in inter- municipal health care services: a multiple case study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 18 (805). s 1 - 13. doi:10.1186/s12913-018-3586-8.
 • Wass, Sofie Sara Terese; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Haugland, Silje (2018). Use of welfare technology to increase employment of individuals with intellectual disabilities. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN: 1650-3686. s 11 - 15.
 • Barken, Tina Lien; Thygesen, Elin; Söderhamn, Ulrika (2017). Advancing beyond the system: telemedicine nurses’ clinical reasoning using a computerised decision support system for patients with COPD – an ethnographic study. BMC Medical Informatics and Decision Making. ISSN: 1472-6947. 17 (1). doi:10.1186/s12911-017-0573-7.
 • Thygesen, Elin; Moe, Carl Erik (2017). Evaluation of a telemedical pathway for patients with COPD. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. Chapter. s 87 - 92.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Thygesen, Elin; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Vatnøy, Torunn Kitty; Fensli, Rune Werner (2017). Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. chapter. s 60 - 65.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Thygesen, Elin; Dale, Bjørg (2017). Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences. Journal of Telemedicine and Telecare. ISSN: 1357-633X. 23 (1). s 126 - 132. doi:10.1177/1357633X15626854.
 • Barken, Tina Lien; Thygesen, Elin; Söderhamn, Ulrika (2017). Unlocking the limitations: living with chronic obstructive pulmonary disease and receiving care through telemedicine – a phenomenological study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 27 (1-2). s 132 - 142. doi:10.1111/jocn.1385.
 • Barken, Tina Lien; Thygesen, Elin; Söderhamn, Ulrika (2016). Living with chronic obstructive pulmonary disease and being followed up through telemedicine-A phenomenological approach. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 926 - 927. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-926.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Thygesen, Elin; Dale, Bjørg (2016). Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences. Journal of Telemedicine and Telecare. ISSN: 1357-633X. doi:10.1177/1357633x15626854.
 • Thygesen, Elin; Leifson, Ragni MacQueen; Martinez, Santiago (2015). Mapping Elderly Citizen’s Computer and ICT Use in a Small-sized Norwegian Municipality. Proceedings of the International Conference on Health Informatics (HEALTHINF-2015). ISBN: 978-989-758-068-0. SciTePress. KAPITTEL.
 • Smaradottir, Berglind; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). User-Centred Design of the User Interface of a Collaborative Information System for Inter-Municipal Dementia Team. Proceedings of the International Conference on Health Informatics (HEALTHINF-2015). ISBN: 978-989-758-068-0. SciTePress. Kapittel. s 446 - 453.
 • Fensli, Marthe M. Fosse; Thygesen, Elin; Gerdes, Martin; Fensli, Rune Werner (2014). Need for Telecare for Home Residents with Dementia: Potential Solutions - Based on the Experiences of Close Relatives and Healthcare Professionals. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. 102-009. s 61 - 68.
 • Smaradottir, Berglind; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2014). Usability Evaluation of Electronic forms and Collaborative Asssessment Report in an Intermunicipality Health Care team for Dementia Diagnose. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 45 - 51.
 • Thygesen, Elin; Leifson, Ragni MacQueen; Martinez, Santiago (2014). Using ICT training as an arena for intergenerational learning experience. A case study. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 9 - 15.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Eikebrokk, Tom Roar; Fensli, Rune Werner; Thygesen, Elin; Slettebø, Åshild (2013). Important challenges for coordination and inter-municipal cooperation in health care services: a Delphi study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 13 (451). doi:10.1186/1472-6963-13-451.
 • Thygesen, Elin; Fensli, Marthe M. Fosse; Skaar, Ragnhild; Sævareid, Hans Inge; Li, Yan; Fensli, Rune Werner (2011). User requirements for a personalized electronic community for elderly people with risk of marginalization. SHI2011 proceedings : 9th Scandinavian Conference on Health Informatics, Oslo, Norway, August 30, 2011. ISBN: 978-82-519-2820-5. Tapir Akademisk Forlag. -. s 50 - 54.
 • Sævareid, Hans-Inge; Thygesen, Elin; Lindstrøm, Torill Christine; Nygaard, Harald (2010). Association between self-reported care needs and the allocation of care in Norwegian home nursing care recipients.. International Journal of Older People Nursing. ISSN: 1748-3735. doi:10.1111/j.1748-3743.2010.00247.x.
 • Sævareid, Hans Inge; Thygesen, Elin; Lindström, Torill Christine; Nygaard, Harald A. (2010). Association between self-reported care needs and the allocation of care in norwegian home nursing care recipients. International Journal of Older People Nursing. ISSN: 1748-3735. doi:10.1111/j.1748-3743.2010.00247.x.
 • Thygesen, Elin; Sævareid, Hans Inge; Lindstrøm, Torill Christine; Nygaard, Harald A; Engedal, K (2009). Predicting needs for nursing home admission - does sense of coherence delay nursing home admission in care dependent older people? A longitudinal study. International Journal of Older People Nursing. ISSN: 1748-3735. 4s 12 - 21.
 • Thygesen, Elin; Sævareid, Hans Inge; Lindstrøm, Torill Christine; Engedal, Knut (2009). Psychological distress and its correlates in older care-dependent persons living at home. Aging & Mental Health. ISSN: 1360-7863. 13 (3). s 319 - 327.
 • Thygesen, Elin; Lindstrøm, Torill Christine; Sævareid, Hans Inge; Engedal, Knut (2009). The Subjective Health Complaints Inventory: A useful instrument to identify various aspects of health and ability to cope in older people?. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 37 (7). s 690 - 696.
 • Sævareid, Hans Inge; Thygesen, Elin; Nygaard, Harald A; Lindstrøm, Torill Christine (2007). Does sense of coherence affect the relationship between self-rated health and health status in a sample of community-dwelling frail elderly people?. Aging & Mental Health. ISSN: 1360-7863. 11 (6). s 658 - 667.
 • Sævareid, Hans Inge; Thygesen, Elin; Nygaard, Harald; Lindstrøm, Torill Christine (2007). Does sense of coherence affect the relationship between self-rated health and health status in a sample of community-dwelling frail elderly people?. Aging & Mental Health. ISSN: 1360-7863. 11 (6). s 658 - 667. doi:10.1080/13607860701368513.
 • Stordalen, Jørn; Thygesen, Elin (2006). Kurs og konferanser 2007. Årbok 2006. Nytt aktuelt stoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder, forum for eldreomsorg. faglig_bok_forlag. s 115 - 116.
 • Stordalen, Jørn; Thygesen, Elin (2006). Nyere litteratur innen eldreomsorg. Årbok 2006. Nytt akruelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder, Forum for eldreomsorg. faglig_bok_forlag. s 101 - 114.
 • Sævareid, Hans Inge; Thygesen, Elin (2004). Dagskonferansen 2004. Årbok : nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon. s 11.
 • Sævareid, Hans Inge; Thygesen, Elin (2004). Etablering av forum for eldreomsorg på Agder. Årbok 2004. Nytt aktuelt fagstoff på Agder. Forum for eldreomsorg. Forum for eldreomsorg, Agder. faglig_bok_institusjon. s 9 - 10.
 • Thygesen, Elin (2004). Forord/leder. Årbok : nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon. s 6.
 • Thygesen, Elin (2004). Psykisk helse og uhelse hos eldre. Årbok : nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon. s 21 - 23.
 • Thygesen, Elin; Tønsberg, Anne K. F. (2003). Samarbeidsprosjekter mellom kommune og høgskole. ?. årbok 2003s 67 - 75.
 • Thygesen, Elin (2003). Årbok 2003. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Årbok 2003. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg, Agder. faglig_bok_institusjon.
 • Thygesen, Elin (2001). Pasientopplevelser og kronisk sykdom: en fenomenologisk studie av leddgiktpasienters livssituasjon Patient experiences and chronically illness: a phenomenological study about lifesituation of patients with rheumatoid arthritis. ?. 21 (1). s 25 - 29.
 • Thygesen, Elin (2001). Å leve med leddgikt: en fenomenologisk studie av leddgiktpasienters livssituasjon. Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. s 203 - 214.
 • Thygesen, Elin (2019). Proceedings from InnArbeid International Conference on work inclusion for persons with intellectual disabilities. ISBN: 978-91-7685-017-6. Linköping University Electronic Press. s 29.
 • Martinez, Santiago; Budrionis, Andrius; Bygholm, Ann; Fossum, Mariann; Hartvigsen, Gunnar; Hägglund, Maria; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Vimarlund, Vivian; Yigzaw, Kassaye Yitbarek (2017). Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. s 99.
 • Thygesen, Elin (2005). Årbok 2005. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. ISBN: 8271175521. Forum for eldreomsorg, Agder. s 160.
 • Tønsberg, Anne K. F.; Fegran, Liv; Thygesen, Elin (2002). Undervisningssykehjems-prosjektet i Agder. ISBN: 8276345530. Høyskoleforlaget AS – Norwegian Academic Press. s 64.
 • Thygesen, Elin (2022). Fra isolasjon til inklusjon: Tjenesteinnovasjon for sosial inklusjon og forebygging av ensomhet.
 • Thygesen, Elin (2022). Samtale mellom forskere og brukere.
 • Thygesen, Elin (2022). Velferdsteknologi.
 • Thygesen, Elin (2022). Rekruttering for å sikre inkludering.
 • Thygesen, Elin (2022). Kan innovasjon stoppe sosial ulikhet og ensomhet?.
 • Thygesen, Elin (2022). Fra ensomhet til sosial inkludert - samskaping med eldre i Arendal kommune..
 • Karlsen, Cecilie; Thygesen, Elin (2022). Innovation in social service delivery to improve social inclusion and counteract loneliness.

Sist endret: 3.03.2021 15:03