Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Telemedisin gir mer nærhet mellom pasient og sykepleier

Tina Lien Barken disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “The humanistic perspective of telemedicine care. COPD patients’ and nurses’ experiences of receiving/providing telemedicine care” torsdag 19. august 2019.

Pasient og sykepleiers opplevelser ved å motta og gi omsorg i forbindelse med telemedisin (TM) førte til en god relasjon, muliggjort ved bruk av TM-teknologien.

Tina Lien Barken

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

Pasientene kjenner økt tilhørighet og får bedre oppfølging når sykepleierne bruker telemedisin. Sykepleierne blir bedre kjent med pasienten, og tryggere når de gir omsorg, viser Tina Lien Barkens doktorgradsavhandling.

Mange vil tro at telemedisin gir økt distanse mellom pasient og sykepleier. (Telemedisin: Bruken av kommunikasjon, informasjon og monitor-teknologi som tillater at helsepersonell på avstand evaluerer helsestatus, gir råd og veiledning, leverer helse og sosial omsorg til pasienter i sine hjem (Solli et al, 2012)).

I avhandlingen - der Tina Lien Barken forsker på forholdet mellom KOLS-pasienter (kronisk obstruktiv lungesykdom) og sykepleiere, viser det seg at bruken av telemedisin snarere gir pasientene og sykepleierne en sterk personlig relasjon gjennom dialog. Relasjonen omsettes i omsorg og oppfølging av pasienten.

Det viser seg også at de dårligste pasientene har størst utbytte av telemedisin-bruken.

Tina Lien Barken disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “The humanistic perspective of telemedicine care. COPD patients’ and nurses’ experiences of receiving/providing telemedicine care” torsdag 19. september 2019.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Stipendiatstillingen er finansiert av UiA gjennom Ugland-stiftelsen.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Humanistisk perspektiv på omsorg med telemedisin

Det overordnede formålet med avhandlingen har vært å bidra til ny kunnskap og økt forståelse for erfaringene til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og sykepleiere som mottar og gir omsorg ved bruk av telemedisin (TM).

To av studiene ble gjennomført som en del av en telemedisinsk intervensjon, mens den siste studien er en systematisk kvalitativ litteraturstudie.

Nærere kontakt med telemedisin

Funnene viser at å motta omsorg og oppfølging ved bruk av telemedisin (TM) gav pasienter med KOLS en følelse av tilhørighet gjennom økt tilstedeværelse og åpenhet, noe som bidro til emosjonell, sosial og klinisk støtte for pasientene.

TM-sykepleierne på sin side opplevde å ‘bli kjent med pasienten’ på et mer personlig plan.

Denne personlige relasjonen, basert på en gjensidig dialog, og støttet opp av klinisk refleksjon og faglige vurderinger i TM-settingen, hadde en direkte innvirkning på utøvelsen av omsorg og oppfølging av pasientene.

Pasient og sykepleiers opplevelser ved å motta og gi omsorg i forbindelse med TM førte til en god relasjon, muliggjort ved bruk av TM-teknologien.

Dette viser at den mellommenneskelige kontakten var betydningsfull for pasientenes opplevelse av tilhørighet, og for sykepleiernes mulighet for økt faglig og personlig kunnskap om pasienten – som igjen styrket pasient-sykepleier relasjonen.

Best effekt for de sykeste

Pasienter med en alvorlig grad av KOLS og/eller et ustabilt sykdomsforløp opplevde de største fordelene med telemedisin (TM).

Disse funnene er et viktig bidrag til den eksisterende forskningen, da de bidrar til en fornyet forståelse av hvem som vil ha fordel av telemedisin (TM) og hvorfor.

Disputasfakta:

Kandidaten: Tina Lien Barken (1985 - fødested Harstad, vokst opp i Kristiansand). Årstudium biologi, UiA, (2004 - 2005), bachelorgrad i sykepleie, UiA, (2005-2008), mastergrad i helsefag, UiA, (2011 - 2014), stipendiatstilling ved Institutt for helse og sykepleievitenskap, UiA, (2014 – 2017), universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (2018 - ). Arbeidet som sykepleier ved Sørlandet sykehus HF (2008 – 2011), sykepleier ved Valhalla helsesenter (2014).

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B2 003 torsdag 19. september 2019

Disputasen blir ledet av av instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, professor Mariann Fossum.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Styrker og begrensinger i det virtuelle og det personlige møtet i helsetjenesten»

Tittel på avhandling: “The humanistic perspective of telemedicine care. COPD patients’ and nurses’ experiences of receiving/providing telemedicine care”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Ragnhild Hellesø, Universitetet i Oslo

Annenopponent: Professor Ove Hellzen, Mittuniversitetet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Inger Beate Larsen, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Ulrika Söderhamn, Universitetet i Agder (pensjonert våren 2019, fulgt prosjektet hele tiden)  (hovedveileder) og førsteamanuensis Elin Thygesen, Universitetet i Agder, (bi-veileder)