0
Hopp til hovedinnhold

Intensivsykepleieres holdninger til overvektige pasienter

Anja Nastasja Robstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients» fredag 14. februar 2020. (Foto: Privat)

Til tross for at disse sykepleierne er spesialutdannede ser det ut til at de deler de samme holdninger til personer med fedme som annet helsepersonell og samfunnet generelt.

Anja Nastasja Robstad

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

Intensivsykepleiere med spesialutdannelse har en intensjon om å behandle overvektige pasienter på samme måte som andre pasienter. Men gjennomfører de denne likebehandlingen i praksis? Det har Nastasja Robstad forsket på i sin doktorgradsavhandling.

Anja Nastasja Robstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients» fredag 14. februar 2020.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Slik oppsummerer Nastasja Robstad selv avhandlingen:

Intensivsykepleieres holdninger og atferdsintensjoner overfor overvektige intensivpasienter

Det overordnede formålet med doktorgradsavhandlingen “Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients” har vært å få en dypere forståelse for intensivsykepleieres erfaringer med pleie av intensivpasienter med fedme, å undersøke intensivsykepleieres implisitte og eksplisitte holdninger til denne pasientgruppen, og om slike holdninger er assosiert med deres atferdsintensjoner.

Tre studier ligger til grunn for avhandlingen

En studie var en kvalitativ studie der intensivsykepleiere ble intervjuet angående deres erfaringer med pleie av intensivpasienter med fedme.

To kvantitative studier undersøkte intensivsykepleieres implisitte og eksplisitte holdninger til personer med fedme, samt om deres holdninger var assosiert med deres atferdsintensjon ved bruk av ulike spørreskjema, implisitte assosiasjons tester og vignetter.

Krevende

Funnene viser at intensivsykepleierne erfarte det emosjonelt krevende å pleie pasienter med fedme på grunn av deres sårbarhet, annerledeshet og fysiske utfordringer i forhold til normalvektige pasienter.

Samtidig hadde de implisitte preferanser for tynne over tykke personer, og oppfattet tykke personer som mer late, med mindre viljestyrke og dårligere enn tynne personer.

Sykepleierne hadde et ønske om å gi god og lik pleie til alle pasienter, og holdninger var ikke assosiert med deres atferdsintensjon.

Deler holdninger

Resultatene gir ny informasjon om anti-fedme holdninger og atferdsintensjon blant intensivsykepleiere i forhold til sårbare intensivpasienter med fedme.

Til tross for at disse sykepleierne er spesialutdannede ser det ut til at de deler de samme holdninger til personer med fedme som annet helsepersonell og samfunnet generelt.

Disputasfakta:

Kandidaten: Anja Nastasja Robstad (1967) Nastasja Robstad er universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1 001, Campus Kristiansand fredag 14. februar 2020.

Disputasen blir ledet av dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Hvordan kan man finne ut hvilke teoretiske modeller som passer best for å forstå diskriminering av overvektige pasienter, og hvordan kan vi bruke den teoretiske forståelsen til å redusere diskriminerende atferd blant helsepersonell?"

Tittel på avhandling: “Intensive care nurses’ attitudes and behavioural intentions toward obese intensive care patients»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Chefkonsulent, PhD, Ole Melkevik, Fredriksberg kommune, Danmark

Annenopponent: Professor Kristin Akerjordet, UiS

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Tommy Haugen, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Liv Fegran, UiA, (hovedveileder) og førsteamanuensis Per Christer Thomas Westergren, UiA og professor emerita Ulrika Söderhamn, (medveiledere)