0
Hopp til hovedinnhold

Fysisk aktivitet trigger glede og anerkjennelse for astma-barn

Per Christer Thomas Westergren disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Pushing myself is easier when physical activity is fun” Children and adolescents with asthma and their perceptions of participation in physical activity” 31. mai 2017.

Aktiv intensiv gruppebasert lek for å fremme fysisk form, aktivitet og helse er mulig å gjennomføre for barn med astma. Barn som deltok i forsøket rapporterte tilfredshet, glede, bedre helse og fysisk form, og verdsatte å bli anerkjent.

Per Christer Thomas Westergren

Ph.d.-kandidat - universitetslektor

Deltakelse i fysisk aktivitet gjør noe positivt med astma-plagede barn – både med selvbildet og med anerkjennelsen fra andre barn. Thomas Westergren har studert hvordan fysisk aktivitet stimulerer helse og sosial inkludering av barn med astmasymptomer.

Per Christer Thomas Westergren disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Pushing myself is easier when physical activity is fun” Children and adolescents with asthma and their perceptions of participation in physical activity” 31. mai 2017.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap.

Avhandlingen er gjennomført i samarbeid med forskergruppene ORAACLE (the Oslo Research Group of Asthma and Allergy; the Lung and Environment) ved Oslo Universitetssykehus.

Stipendiatarbeidet er finansiert av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Helse Sør-Øst, Forskningsfondet i Norges Astma- og Allergiforbund og Norsk Sykepleierforbund.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Astma - men aktiv med venner

Fysisk aktivitet hos barn og ungdom er knyttet til bedre helse, utvikling og sosial inklusjon.

Inntil hvert femte barn i vestlige land har astma. Astmasymptomer i kombinasjon med personlige faktorer og barns fysiske og sosiale miljø kan begrense deltakelse i kroppsøving, aktiv lek og organisert idrett.

Astma begrenser

Studiens funn tyder på at det er en sammenheng mellom mer alvorlig og ukontrollert astma og allergi, og barns opplevelse av at astma begrenser deres fysiske aktivitet.

Samtidig viser studien at overvektige barn med en astmadiagnose mer enn dobbelt så ofte opplever at astma begrenser fysisk aktivitet uavhengig av sykdommens eller symptomenes alvorlighetsgrad.

Motsatt viser studien at glede ved fysisk aktivitet, opplevelse av, og innstilling til egne evner og egen helse, vennestøtte og behovet for å være som jevnaldrende er relatert til deltakelse i, eller nivå av fysisk aktivitet.

Aktivitet gir glede og anerkjennelse

Aktiv intensiv gruppebasert lek for å fremme fysisk form, aktivitet og helse er mulig å gjennomføre for barn med astma.

Barn som deltok i forsøket rapporterte tilfredshet, glede, bedre helse og fysisk form, og verdsatte å bli anerkjent.

Disputasfakta:

Kandidaten: Per Christer Thomas Westergren (1978). Utdannet sykepleier fra Menighetssøsterhjemmets høgskole i 2002. Mastergrad i helsevitenskap/klinisk sykepleievitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitet i Agder 2011. Hovedsakelig klinisk erfaring fra pediatri ved Barneklinikken, Rikshospitalet og Barnesenteret, Sørlandet sykehus. Ansatt i undervisningsstilling ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium - B1-001, Campus Kristiansand.

Dekan Anders Johan Wicktrøm Andersen leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Onsdag 31. mai 2017 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Helsepersonells rolle i møtet med familier som lever med kronisk syke barn."

Tid for disputas:Onsdag 31. mai 2017 kl 12:30

Tittel på avhandling: “Pushing myself is easier when physical activity is fun.” Children and adolescents with asthma and their perceptions of participation in physical activity”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Ola Drange Røksund, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, Høgskolen på Vestlandet

Annenopponent:Professor Terese Bondas, Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap, Nord Universitet og professor II ved Department of Nursing Science, University of Eastern Finland

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Mariann Fossum, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Sveinung Berntsen Stølevik (UiA), professor Liv Fegran (UiA), professor Karin Cecilie Lødrup Carlsen (UiO/OUS), professor Kai-Håkon Carlsen (UiO/OUS)