Digitalisering og forretningsutvikling - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2016
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er tiltenkt personer under omstilling og skal være mulig å kombinere med dagpenger. (Hver enkelt må selv avklare dette med NAV) 

Norske virksomheter er i en rivende utvikling, hvor evne til omstilling og kontinuerlig forbedring er sentralt. Digitalisering og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) spiller en sentral rolle for virksomheters omstillingsevne og konkurransekraft. IKT er en viktig komponent og katalysator i endringsprosesser, som kan gi nye muligheter i form av nye virksomhetsstrategier, organisasjonsformer, arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Det har imidlertid vist seg utfordrende å få til gode endringsprosesser og effektiv bruk av de mulighetene som teknologien gir. Det gjelder virksomheter i privat som i offentlig sektor. Dette emnet gir deltakerne innsikt i hva digitalisering er og hvordan digitalisering kan bidra til at offentlige og private virksomheter oppnår strategiske målsetninger.

Oppbygging

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager innenfor et semester. Kombinasjon av aktuelle gjesteforelesninger, forelesninger, seminarer og gruppearbeid med presentasjoner. Mellom samlingene vil det være utstrakt bruk av nettstøttet undervisning, oppgaveløsning og veiledning. 

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis

Praktisk info

Emnet tilbys som åpent enkeltemne høsten 2016.

Som student må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlingene er lagt til dagtid:

 • Oppstart og introduksjon: Mandag 12/9 Kl. 9.15 - 13
 • Første samling: Onsdag 28/9 og torsdag 29/9: 8.15 – 16 
 • Andre samling: Torsdag 10/11 og fredag 11/11: 8.15 – 16

 

Institutt for informasjonssystemer er faglig ansvarlig for emnet.

Innholdet i emnet er basert på to ordinære emner i masterprogrammet Informasjonssystemer: IS-401 og  IS-403 . Studenter som tidligere har avlagt eksamen i disse masteremnene vil få en studiepoengreduksjon på 5 sp. pr. emne.

MERK at emnet er under utvikling, og at det derfor tas forbehold om evnt. justeringer av innholdet frem til oppstart/gjennomføring. Endelig informasjon gis ved opptak/oppstart.

Det tas forbehold om et minimum antall studenter for gjennomføring høsten 2016.

Hva lærer du ?

Sentrale tema er:

 • IKTs rolle i endringsprosesser og for nye virksomhetsstrategier, inkludert nye organisasjonsformer, arbeidsprosesser, produkter og tjenester
 • Strategisk betydning av IKT-investeringer og behov for evaluering og gevinstrealisering
 • Verktøy for prosessmodellering

Etter fullført emne skal du ha:

 • Kunnskap om hvordan IKT muliggjør nye strategier, omstillinger og forbedringer av arbeidsprosesser i virksomheter
 • Kunnskap om teoretiske modeller som belyser hvordan IKT skaper verdier og hvordan verdiskapningen kan evalueres
 • Ferdigheter i å kartlegge behov og potensiale for prosessomlegging
 • Ferdigheter i å modellere og analysere virksomhetsprosesser ved hjelp av ledende verktøy
 • Kjenne til praksis og forstå ulike tradisjoner for å kartlegge effekter av IKT

Fakta

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til og med 25. august

Send studiet på mail